DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 144 (1/582)
Samo Chalupka 1812-1993. Zborník materiálov z vedeckej konferencie, Krpáčovo 4.-5.5.1983. [Zost.]: Borguľová, Jana. Br. - Banská Bystrica, ERPO - Literárne a hudobné múzeum 1983. 313 s. Rés. angl., rus.
Chalupka Samo [1812-1883];

MFN 360 (2/582)
Problematika mincovníctva a Jagelovcov. Materiály z 5. československo-poľskej numizmatickej konferencie. Svit, 20.-22.mája 1988. Nitra - Svit 1988. 309 s.
OHLASY: anot.: Oslanský František, HČ 38, 1990, s. 741-742; Kazimír Štefan, SlNum 12, 1992, s. 191-192.
Jagel [rod];

MFN 535 (3/582)
Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie. Zborník z vedeckej konferencie. [Zost.]: Sedlák, Imrich. Martin, MS 1989. 411 s. Reg. menný, miest a obcí. Rés. rus., nem.
    [Z obsahu]: TIBENSKÝ, Ján: Slovenské korene Šafárikovho slavizmu, s. 24-47; KOWALSKÁ, Eva: Historická koncepcia diela P. J. Šafárika, s. 48-61; KRAJČOVIČ, Milan: Pavol Jozef Šafárik a Juhoslovania, s. 62-106; URBAN, Otto: P.J.Šafařík a české prostředí 40.-50. let 19. století, s. 107-117; NOVOTNÝ, Jan: K politické činnosti Pavla Josefa Šafaříka, s. 117-135; PANOVOVÁ, Ema: Šafárik a ruskí slavisti, s. 136-148; ELIÁŠ, Michal: Pavol Jozef Šafárik očami Jozefa Škultétyho, s. 342-352; HUČKO, Ján: Slovenská inteligencia v národnom obrodení, s. 353-363.
OHLASY: rec.: Hvišč Jozef, Slavica Slovaca 25, 1990, s. 193-194; tiež Šimeček Zdeněk, SlPř 77, 1991, č.4, s. 335-336; tiež Krasnovská Elena, Slavica Slovaca 27, 1992, č. 2, s. 218-221.
obrodenie slovenské národné; slovenské národné obrodenie; Šafárik Pavol Jozef [1795-1861];

MFN 616 (4/582)
Aktuálne otázky školského múzejníctva. 2. Zborník referátov z druhej školskomúzejnej konferencie konanej v dňoch 25.-26. októbra 1989 v Bratislave. [Zost.]: Michalička, Vladimír - Plešková, Eva - Vaněková, Daniela. Br., Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1990. 144 s.
zborníky jednorázové; zborníky slovenské;

MFN 760 (5/582)
Božena Slančíková-Timrava, Koloman Banšell. Zborník z vedeckej konferencie o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy a Kolomana Banšella. [Lučenec, 1.-2.10.1987] [Zost.]: Kocák, Michal. Martin, MS 1990. 251 s. Documenta Litteraria Slovaca. Zv. 36.
literáti slovenskí; Timrava-Slančíková Božena [1896-1951]; Banšell Koloman; Slančíková-Timrava Božena [1896-1951];

MFN 1277 (6/582)
Koprda, Pavol : Strašiak či ideál? Z konferencie o národnostiach v strednej Európe. (6.-8. 12. 1990, Taliansko, Gorizia.) LT 3, 1990, č. 51-52, s. 19.


MFN 2066 (7/582)
Zborník prednášok z vedeckej konferencie o živote a diele Karla Čapka. Konanej dňa 23.9.1988 v Trenčíne pri príležitosti 50. výročia úmrtia spisovateľa. Trenčín, Okresné pedagogické stredisko 1990. 72 s.
Čapek Karel [1890-1938];

MFN 2361 (8/582)
Desiata slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13.-15.9.1989. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991. 245 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČ, Rudolf: Onomastika a historické disciplíny, s. 7-13; SEDLÁK, Vincent: Rekonštrukcia slovenského etnického priestoru v najstaršej minulosti, s. 36-42; AVENARIUS, Alexander: Veľká a Nepokrstená Morava Konštantína Porfyrogenneta, s. 43-46; MARSINA, Richard: Najstaršie miestne názvy a osídlenie Gemera, s. 47-53; LUKAČKA, Ján: Osobné mená v stredovekých miestnych názvoch Nitrianskej župy, s. 54-59; UHLÁR, Vlado: Chotárne názvy v Liptove, s. 60-66; OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše: Pomístní jména jakožto pramen pro dějiny osídlení, s. 67-72; PLESKALOVÁ, Jana: Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení, s. 73-78; NOVÁKOVÁ, Marie: Vliv stavu onymického objektu na vývoj toponym (pokus o zobecnění), s. 78-83; MATÚŠOVÁ, Jana: Stopy německých dialektú v pomístních jménech na území Čech, s. 84-91; MICHALOVIČ, Alexander: Vývin chotárnych názvov Kestúca, s. 92-96, ŠVAGROVSKÝ, Štefan: Pôvod osadných názvov Slovákov vo Vojvodine, s. 97-105; KOPERTOWSKA, Danuta: Nazewnictwo miejscowe terenów pogranicznych Malopolski i Mazowsza w swietle najstarszego osadnictva, s. 106-114; MICHAJLOV, Dimitrin: Toponinijata v služba na geografijata (spored navljudenija varchu Balgarski toponimičen material), s. 115-124; KROŠLÁKOVÁ, Ema: Tvorenie tzv. skrátených osobných mien v najstaršej slovenčine, s. 125-138; KRASNOVSKÁ, Elena: Osídlenie východného Gemera vo svetle osobných mien, s. 138-146; SKUTIL, Jan: Reflexie osobních jmen v nejstarším sídelněhistorickém procese na Moravě, s. 147-152; DLUGOSZ, Kazimierz: Co mowia inskrypcje nagrobne o osadnictwie na Pomorzu zachodnim i srodkowym, s.153-160 ; BLICHA, Michal: Z problematiky vlastných mien v hornej časti Ondavy, s. 161-165; BAYEROVÁ, Naděžda: Odraz spoločenského vývoje ve slezských příjmeních, s. 166-170; MATĚJKOVÁ, Jana: Repertoár motivací při volbě rodných jmen na Ostravsku, s. 171-176; KREMZEROVÁ, Dagmar: Příjmení v historických pramenech úřední povahy, s. 176-182; BREZA, Edward: Polskie nazwisko Lewandowski, s. 182-188; BLANÁR, Vincent: Onomastika v interdisciplinárnych vzťahoch, s. 188-202; GUTSCHMIDT, Karl: Interdisciplinárne postavenie literárnej onomastiky, s. 203-208; DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika a onomastika, s. 209-214; MATĚJČÍK, Ján: Psycholingvistické aspekty živých osobných mien, s. 215-225; JACKO, Jozef: Onomastika a jazyková prax, s. 226-230; KOLAŘÍK, Josef: Onomastika v kontaktu s historií i praxí, s. 231-235.
konferencie; onomastika; Gemer; Nitra [župa]; Liptov; Kestúca; Pomoravsko; Ondava; Sliezsko; Ostravsko; Vojvodina; Lewandowski; Porfyrogennet Konštantín;

MFN 2641 (9/582)
Hudobné divadlo v Košiciach v rokoch 1789-1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie 24.5.1989. [Zost.]: Potemrová, Mária. Košice, Slovenská hudobná únia 1991. 193 s.
hudobné divadlo; divadlo hudobné; Košice;

MFN 3239 (10/582)
Priebeh a výsledky XVII. výročnej konferencie Gemerskej vlastivednej spoločnosti konanej dňa 26. januára 1991 v Rimavskej Sobote. OGM 22, 1991, č. 1, s. 1-14.
Gemer; Rimavská Sobota;


[Search] [Index]
Abbreviation: