DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2672 (1/43)
Janek, Jozef : Svetlo múdrosti zo Spišskej Kapituly. Prvý slovenský učiteľský ústav. HR 2, 1991, č. 3, s. 16-17.
učiteľský ústav; Spišská Kapitula;

MFN 10746 (2/43)
Cónová, Ilona : Majstrovský kus Jána Silašiho. Monštrancia zo Spišskej Kapituly. Dejiny a umenie. HR 6, 1995, č. 9, s. 25-26.
zlatníci; monštrancie; Spišská Kapitula; Silaši Ján [1705-1782];

MFN 18231 (3/43)
Lenhartová, Slavomíra : Diplomaticko-paleografický rozbor listín vydaných hodnoverným miestom pri Bratislavskej kapitule do roku 1300. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Br., Slovenský historický ústav MS 1998, s. 174-176. - S. 177 Res.: Diplomatisch-paläographische Analyse der vor 1300 von der Beglaubigungstelle des Pressburger Kapitels herausgegebenen Urkunden.
kapituly; diplomatika; paleografia; listiny; Bratislava;

MFN 18534 (4/43)
Oslanský, František : Ku vzdelanosti ostrihomskej kapituly v stredoveku. 46, 1998, č. 2, s. 204-214. - S. 214 Res.: Zur Bildung des Kapitels von Esztergom im Mittelalters.
Ostrihom [HU];

MFN 20848 (5/43)
Vnuk, František : Schefferiáda, alebo ako sa stal Andrej Scheffer kapitulným vikárom Spišskej kapituly. Most 44, 1999, č. 1-4, s. 162-172.
kapitulní vikári; vikári kapitulní; Spišská kapitula; kapitula spišská; Scheffer Andrej [20. stor.];

MFN 22030 (6/43)
Kušniráková, Ingrid : Törökovská fundácia pod správou Bratislavskej kapituly. SlArchiv 35, 2000, č. 1, s. 60-76. Rés. nem. s. 76 Die Török-Stiftung unter der Verwaltung des Pressburger Domkapitels.
fundácia törökovská; törökovská fundácia; kapitula bratislavská; Bratislavská kapitula; Bratislava; Török František [-1776];

MFN 23738 (7/43)
Hlavačková, Miriam : Vzdelanostná úroveň členov Bratislavskej kapituly v 15. storočí. 49, 2001, č. 3, s. 433-451. Rés. nem. s. 451-452 Das Bildungsniveau der Nutglieder der Bratislavaer Kapitel.
vzdelanosť; 15. storočie; kapitula bratislavská; Bratislavská kapitula;

MFN 23881 (8/43)
Javošová, Erika - Kuzmíková, Miriam : Verejnoprávna funkcia Spišskej kapituly v stredoveku. Studia archaeologica Slovaca mediaevalia 3-4, 2000 - 2001, s. 265-271. Rés. angl. s. 271 Public Administration Function of Spiš Chapter in the Middle Ages.
vierohodné mestá; Spišská kapitula; kapitula spišská; Spiš [región];

MFN 26916 (9/43)
Slivka, Michal : Kristianizačný proces na Spiši. (K počiatkom Spišskej kapituly.) Z minulosti Spiša 9-10, 2001-2002, s. 23-40. Rés. nem. s. 40 Der Christianisierungsprozess in der Zips.
cirkev; kapituly; kristianizácia; christianizácia; 12.-13. storočie; kresťanstvo; Spiš;

MFN 27030 (10/43)
Šedivý, Juraj : Skriptórium Bratislavskej kapituly. [Časť 1.] Pamiatky a múzeá 2002, č. 3, s. 31-33. Rés. nem. s. 74 Das Skriptorium des Pressburger Domkapitels; angl. s. 78. [2. časť v Pamiatkach a múzeách č. 1/2003]
skriptórium stredoveké; kapitula bratislavská; Bratislavská kapitula; Bratislava;


[Search] [Index]
Abbreviation: