DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 166 (1/232)
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie vo Zvolene a okolí (1938-1945). Zvolen, Okresný výbor KSS - Dom politickej výchovy - Okresný národný výbor vo Zvolene 1984. 162 s., pramene a literatúra.
Zvolen;

MFN 1449 (2/232)
Mácelová, Marta : Slovanské osídlenie Zvolenskej kotliny. VlČ 39, 1990, s. 17-20.
Zvolenská kotlina;

MFN 1450 (3/232)
Mácelová, Marta : Slovanské sídliská v Sliači, okres Zvolen. Stredné Slovensko 9, Spoločenské vedy 1990, s. 320-344.
Sliač [okres Zvolen]; okres: Zvolen;

MFN 1918 (4/232)
Špekker, J. : Historiografia lekární zvolenského okresu v rokoch 1950-60. In: Zborník prednášok 2. sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989. Trenčín, Lekárenská služba OÚNZ 1990, s. 82-86.
Zvolen [okres];

MFN 1978 (5/232)
Tretiaková, Zuzana - Sekerka, Dušan : Poznaj svoj kraj. Sprievodca po pamätných miestach národného obrodenia v regióne Zvolen. Zvolen, Okresné pedagogické stredisko 1990. 57 s.
Zvolen [región];

MFN 2113 (6/232)
Žilák, Ján : Zo starších dejín baníctva na území dnešného Zvolenského okresu. Stredné Slovensko 9, Spoločenské vedy, 1990, s.123-127.
Zvolen [okres];

MFN 2238 (7/232)
Borguľová, Jana : Výstava "Jozef Cíger Hronský" vo Zvolene. Múzeum 36, 1991, č. 1, s. 46.
Hronský Jozef Cíger [1896-1960];

MFN 2764 (8/232)
Kocián, Václav : Svetlo zo Solúna. Úvaha o svätom Metodovi na základe prameňov Žitia Metoda a Pochvaly Cyrilovi a Metodovi. [Úv. nap.]: Kollár, Pavol. Zvolen, Združenie Jas 1991. 72 s.
Veľká Morava; vierozvestci veľkomoravskí; slavistika; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 3519 (9/232)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 3623 (10/232)
Zdycha, Pavel : Dejiny lesníctva na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 116-120.[Search] [Index]
Abbreviation: