DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 14 (1/866)
Varsik, Branislav : Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 259 s.
OHLASY: Šimončič Jozef, Varsikov Národnostný problém Trnavskej univerzity. (Ku 100. nedožitým narodeninám prof. B. Varsika.) Studia Historica Tyrnaviensia 6, 2006, s. 163-169.
národnosti; univerzity; Trnava; Varsik Branislav [1904-1994];

MFN 266 (2/866)
Trnavská univerzita v slovenských dejinách. [Zost., úvod nap.]: Čičaj, Viliam. Br., Veda 1987. 309 s. Rés. rus., nem.
    [Z obsahu]: TIBENSKÝ, Ján: Trnavská univerzita v slovenských dejinách, s.13-43; VANTUCH, Anton: Založenie trnavskej univerzity, s.44-68; KOTULIČ, Izidor: Význam trnavskej univerzity pre rozvoj kultúrnej slovenčiny, s. 69-95; VARSIK, Branislav: Národnostný problém trnavskej univerzity, s. 96-107; MÜNZ, Teodor - ORAVCOVÁ, Marianna: Filozofické myslenie na trnavskej univerzite, s. 108-120; REBRO, Karol: Právnicka fakulta trnavskej univerzity, s. 123-134; PÖSS, Ondrej: Fyzikálne odbory na trnavskej univerzite, s. 162-169; HORSKÝ, Zdeněk: Astronomická pozorování na univerzitní observatoři v Trnavě, s. 170-179; SOPKO, Július: Dobová latinská jazyková kultúra na školách a trnavská univerzita, s. 180-191; KOPČAN, Vojtech: Trnavská univerzita a orientalistika, s. 192-197; SKUTIL, Jan: Česká barokní historiografie a trnavská univerzita, s. 198-208; RADVÁNI, Hadrián: Knižnica kníhtlačiareň trnavskej univerzity, s. 209-221; KUČEROVÁ, Květa: Trnavská univerzita a jej miesto v kultúrnych kontaktoch s južnými Slovanmi, s. 222-231; KAZIMÍR, Štefan: Univerzita a mesto Trnava, s. 235-249; JANKOVIČ, Vendelín: Zápas o jus academicum v Trnave v 17. storočí medzi univerzitou a mestom, s. 250-267; ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária: Pietro Spazzo - staviteľ univerzitného kostola v Trnave, s.268-283; KOWALSKÁ, EVA: Pôsobenie Kráľovskej akadémie v Trnave (1777-1784), s.284-290; ŠIMONČIČ, Jozef: Pramene a literatúra k dejinám trnavskej univerzity, s. 291-304.
Rec.: Iacob Marza, Revista istorica 1, 1990, č. 3, s. 312-313; tiež Bodnárová Miloslava, HistCarp 21, 1990, s. 159-160.
univerzita trnavská; Trnava;

MFN 277 (3/866)
Bartoňová, Božena : Baroková architektúra v Trnavskom okrese. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988], s. 107-114.
Trnava [okres];

MFN 287 (4/866)
Dejiny Trnavy. [Zost.]: Šimončič, Jozef - Watzka, Jozef. Br., Obzor 1988. 504 s.
    Slaný Július, Stredné Slovensko 9 Spoločenské vedy, 1990, s. 270-272.
OHLASY: [rec.]: Redererová Veronika, Romboid 25, 1990, s. 128-129; tiež
mestá, Slovensko; Trnava;

MFN 315 (5/866)
Holicová, Viera : Tradičné formy zeleninárstva na okolí Trnavy. 1-2. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, 1988, [vyd.1988], [vyd.1989] s. 115-145, 42-61.
Trnava [región];

MFN 316 (6/866)
Hološová, Alžbeta : Archívne pramene k dejinám škôl a pedagogiky v Štátnom okresnom archíve v Trnave. In: Aktuálne otázky školského múzejníctva 1. Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských informácií 1988, s. 103-105.
Trnava;

MFN 339 (7/866)
Lukšicová, Alžbeta : ZSSR opora revolučného boja proletariátu v okrese Trnava v období I. ČSR. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988], s. 4-15.
Trnava [okres];

MFN 361 (8/866)
Roháč, Juraj : Stretnutie českého a uhorského kráľa roku 1327 v Trnave. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988], s. 78-87.
Trnava;

MFN 370 (9/866)
Siváček, Vladimír : Štúdia k dejinám výtvarného umenia Trnavy. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988], s. 146-168.
Trnava;

MFN 401 (10/866)
Bartoňová, Božena : Klasicistická architektúra v Trnavskom okrese. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1988, [vyd.1989] s. 62-68.
Trnava [okres];


[Search] [Index]
Abbreviation: