DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4659 (1/10)
Kuzmík, Jozef : W.Ritter - priateľ Slovákov. Obdivoval ľudí i krásu Slovenska. HR 3, 1992 č.4, s. 24-25.
Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 5076 (2/10)
Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5.-7.mája 1992. [Zost.]: Bystrický, Valerián - Fano, Štefan. Br., Historický ústav SAV 1992. 380 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Úvodom, s. 9-13; LIPTÁK, Ľubomír: Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie, s. 14-19; KRUŽLIAK, Imrich: Jozef Tiso v historiografii a publicistike, s. 20-26; BAGIN, Anton: Kňaz v politike, s. 27-32; POTEMRA, Michal: Publicistická verejná činnosť Jozefa Tisu pred rokom 1918, s. 33-43; LETZ, Róbert: Vývin slovenského povedomia u Jozefa Tisu do roku 1918, s. 44-61; LUKAN, Walter: Študentské roky Jozefa Tisu vo Viedni (1906-1911), s. 62-75; BARTLOVÁ, Alena: Jozef Tiso - funkcionár HSĽS a poslanec Národného zhromaždenia (1918-1938), s. 76-88; KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Publicistika Jozefa Tisu v rokoch 1918-1938, s. 89-98; MATHÉ, Svätoslav: Význam účasti Jozefa Tisu vo vláde prvej republiky z hľadiska politického rozloženia síl vtedajšieho obdobia, s. 99-100; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Pohľad Karola Sidora na osobnosť Jozefa Tisu, s. 101-104; DEÁK, Ladislav: Zahraničnopolitická koncepcia Jozefa Tisu voči Maďarsku roku 1938, s. 105-112; KIRSCHBAUM, Jozef M.: Jozef Tiso a vznik slovenského štátu, s. 113-123; BYSTRICKÝ, Valerián: Jozef Tiso a 14. marec 1939, s. 124-135; VALENTA, Jaroslav: "Polská karta" - k otázce slovenské alternativní zahraničněpolitické orientace, s. 136-139; RAŠLA, Anton: Legendy o Tisovi, s. 140-148; SUŠKO, Ladislav: Jozef Tiso ako predseda autonómnej vlády, predseda vlády Slovenskej republiky a ako prezident, s. 149-154; KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso vo funkcii predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1939-1945, s. 155-164; PICHŇA, Pavol: Pohľad Švajčiarska na slovenský štát a na prezidenta Jozefa Tisu, s. 166-176; ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov, s. 177-194; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Jozef Tiso - "vhodná osoba" v nemeckej politike voči Slovensku (1939-1945), s. 195-205; GRÉBERT, Arvéd: Niekoľko poznámok na okraj politickej aktivity Jozefa Tisu v rokoch 1938-1945, s. 206-220; ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu, s. 221-223; ŠTEFANSKÝ, Václav: Jozef Tiso očami Ferdinanda Čatloša, s. 224-227; STANISLAV, Ján: K vzťahu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu k slovenskej armáde, s. 228-236; KORČEK, Ján: Jozef Tiso a otázka "povolania Nemcov na Slovensko" v auguste 1944, s. 237-241; NARDINI, Lisa Guarda: Základy Tisovej politickej a sociálnej doktríny, s. 242-248; MAGDOLENOVÁ, Anna: Idea slovenského národa v politickom snažení Jozefa Tisu, s. 249-254; SCHMID, Karin: Tiso - prezident republiky? Niektoré medzinárodnoprávne úvahy k štátnosti Slovenskej republiky 1939-1945, s. 255-262; RYCHLÍK, Jan: Ideové základy myšlení Jozefa Tisu a jejich politický dopad, s. 263-274; BAKOŠ, Vladimír: K Tisovej koncepcii národa a nacionalizmu, s. 275-280; GOŇCOVÁ, Marta: Jozef Tiso v kontexte ideových prúdov medzivojnového Slovenska, s. 281-286; VNUK, František: Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom, s. 287-307; BARNOVSKÝ, Michal: K niektorým otázkam súdneho procesu s Jozefom Tisom, s. 308-320; PETRUF, Pavol: Vydanie Jozefa Tisu a niektorých ďalších prominentov slovenského štátu česko-slovenským orgánom, s. 321-329; VONDRÁŠEK, Václav: Činnost ilegálního podzemí na Slovensku v době Tisova procesu, s. 330-335; JABLONICKÝ, Viliam: Kultúra a umenie v Tisovej aktivite a myslení, s. 336-344; KOLÁŘ, Michal: Edvard Beneš a Josef Tiso, s. 345-349; HOFFMANN, Gabriel: O živote a práci prvého prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisu, s. 350-353; RYDLO, Jozef M.: O prezidentovi Jozefovi Tisovi v diele Williama Rittera, Slovaquie 1947, s. 354-358.
OHLASY: Rec.: Čaplovič Dušan, Zborník o Jozefovi Tisovi, Pravda 1993, s....; Rec.: Kvaček Robert, Tiso v dejinách, Nové knihy 1993, č. 8; Správa o konaní tlačovej konferencie pri príležitosti vydania zborníka, Správy SAV 29, 1993, č. 6, s. 6; Mathé Svätoslav, Politický a osobný profil, Jozef Tiso očami historikov, LT 6, 1993, č. 14, s. 4; Winkler Tomáš, Úsilie o hlbšie poznanie, SP-M 1993, č. 8, s. 150-151.
Viedeň; Tiso Jozef [1887-1947]; Sidor Karol [1901-1953]; Čatloš Ferdinand [1895-1972]; Beneš Edvard [1884-1948]; Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 6304 (3/10)
Firsov, Jevgenij Fiodorovič : Ruské listy švajčiarskeho kritika - mecenáša Wiliama Rittera o slovanských kultúrach začiatkom 20. storočia. SlŠt 1993, č. 1-2, s. 82-86.
Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 7239 (4/10)
Mojdis, Ján : Wiliam Ritter. SlŠt 1993, č. 1-2, s. 79-81.
Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 18549 (5/10)
Pamätnica 90. výročia tragédie v Černovej (1907-1997). [Zost.]: Lajčiak, Ladislav - Paška, Ladislav - Stano, Eduard - Lajčiak, Vladimír. [Banská Bystrica], [Nadácia černovských martýrov Ružomberok-Černová - Vydavateľstvo Skalná Ruža Banská Bystrica] [1998]. 135 s.
1907; Černovská tragédia; tragédia černovská; Černová-Ružomberok; Ružomberok-Černová; Björnson Björnstjerne [1832-1910]; Ritter Wiliam [1867-1955]; Kolísek Alojz [1868-1931]; Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 18771 (6/10)
Rydlo, Jozef M. : William Ritter a Černová, niekoľko súvislostí. In: Pamätnica 90. výročia tragédie v Černovej. Banská Bystrica, Nadácia černovských martýrov Ružomberok-Černová - vydavateľstvo Skalná ruža Banská Bystrica 1998, s. 48-51.
1907; Černovská tragédia; tragédia černovská; vzťahy slovensko-švajčiarske; Černová-Ružomberok; Ružomberok-Černová; Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 35226 (7/10)
Rydlo, Jozef M. : William Ritter a Slováci. K 50. výročiu úmrtia zabudnutého švajčiarskeho slovakofila. SP-M IV+122, 2006, č.9, s. 76-87.
vzťahy slovensko-švajčiarske; vzťahy švajčiarsko-slovenské; slavisti; Ritter Wiliam [1867-1955];

Zdrojový dokument (SP-M)

MFN 38711 (8/10)
Mýtus a realita zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Historickým ústavom Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti stého výročia Černovskej tragédie. 18. októbra 2007. [Zost.]: Kucík, Štefan. Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku, Historický ústav 2008. 117 s.
    [Z obsahu]: Letz, Róbert: Význam Černovej v slovenských dejinách, s. 9-19; Rydlo, Jozef M.: Súdny proces proti Andrejovi Hlinkovi v Ružomberku 26. 10. - 6. 11. 1906 a obrana Slovákov proti maďarizácii perom Williama Rittera na stránkach francúzskeho katolíckeho časopisu Demain, s. 21-40; Ďurica, Milan S.: Andrej Hlinka z pohľadu neslovenských autorov, 41-49; Podrimavský, Milan: K charakteru slovenskej politicko-spoločenskej aktivity v rokoch 1905-1907, s. 51-59; Kuruc, Štefan: Katolícka cirkev na slovenskom území Uhorska na začiatku 20. storočia, s. 61-71; Hromják, Ľuboslav: Hlinka verzus Párvy z pohľadu Svätej stolice, s. 73-85; Lauček, Anton: Beletristické spracovanie Černovskej tragédie a životných osudov Andreja Hlinku, s. 87-89; Weis, Martin: Problematika germanizace a bohemizace obyvatelstva jižních Čech na přelomu 19. a 20. století, s. 91-100; Čapka, František - Vaculík, Jaroslav: Černovská tragédie a její ohlas ve vybraném českém tisku na Moravě, s. 105-108; Mazůrek, Jaroslav: Hospodársky vývoj Slovenska v období dualizmu, s. 109-114; Kucík, Štefan: Ohlas prenasledovania Andreja Hlinku a Černovskej tragédie medzi americkými Slovákmi, s. 115-117.
procesy súdne; 1905-1906; Slováci, Amerika; hospodárstvo; cirkev katolícka; bohemika; černovská tragédia; Černová-Ružomberok; Ružomberok; Hlinka Andrej [1864-1938]; Ritter Wiliam [1867-1955]; Párvy Alexander [1848-1919];

MFN 39577 (9/10)
Brincková, Magdaléna : Ohlas Williama Rittera v súdobej tlači a dokumentoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Knižnica 10, 2009, č. 2, s. 46-50, fot.
vzťahy slovensko-švajčiarske; vzťahy švajčiarsko-slovenské; slovanofili; slavistika; Ritter Wiliam [1867-1955];

Zdrojový dokument (Knižnica)

MFN 40441 (10/10)
Mojdis, Ján : Tolerancia a intolerancia v diele Wiliama Rittera. Történeti Tanulmányok 15, Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica 59. 2007 [vyšlo 2009], s. 359-372. Rés. maď. s. 372, angl. s. 372 Tolerance and Intolerance in the Work of William Ritter.
literáti švajčiarski; Ritter Wiliam [1867-1955];

Zdrojový dokument (Történeti Tanulmányok)

[Search] [Index]
Abbreviation: