DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 111 (1/670)
Polčin, Stanislav : This is the Heritage of our Fathers. A Review of the Cyrillo-Methodian Tradition in Slovak History. [Prel.]: Tybor, Martina M._ Cambridge, Ontario, Canada, Friends of Good Books 1981. 205 s.
tradícia cyrilometodská; cyrilometodská tradícia; Veľká Morava; tradície; Cyril Konštantín [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 169 (2/670)
Tomko, Jozef : Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách. Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1984. 66 s. Pramene 2.
historiografia slovenská; Veľká Morava; katolicizmus slovenský; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 196 (3/670)
Boba, Imre : Novi pogled na povijest Moravie. Preispitivanje povijesnih izvora o moravskoj, Rastislavu, Sventopolku i sv. Braci Cirilu i Metodu. Split, Crkva u svijetu 1986. 166 s.
Veľká Morava; osobnosti veľkomoravské; slavistika; Rastislav; Svätopluk I. [cca 840-894]; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 255 (4/670)
Piffl-Perčevic, Theodor - Stirnemann, Alfred : Der heilige Method, Salzburg und die Slavenmission. Innsbruck - Wien, Tyrolia Verlag 1987. 470 s., 45 príl. [Pro Oriente 11.] Rec.: Machilek Franz, ZfO 42, 1993, č. 1, s. 85-87.
misie slovanské; slavistika; Veľká Morava; Salzburg [AT]; Metod [815-885];

MFN 270 (5/670)
Aktuelle philosophische und Methodologische Fragen der Archäologie. Aktuaľnyje filosofskije i metodologičeskije voprosy archeologii. Študijné zvesti Archeologického ästavu SAV 25. Nitra, Archeologický ústav SAV 1988. 182 s. [Monotematické číslo, súbor štúdií.]


MFN 327 (6/670)
Kollarova, E. : História, kultúra a veda v obrazoch. Metodický text k súboru päťdesiat stretnutí s osobnosťami ruskej a sovietskej historie, kultúry a vedy vo výtvarnom umení. Banská Bystrica, Učebné pomôcky 1988. 50 s. Fotosúbor a texty učebné.


MFN 337 (7/670)
Liptovská, Miriam : Celý rok so svätými. 1.-2. diel. Rím, Slovenský ústav Cyrila a Metoda (tlačiareň Patria v Prievidzi) 1988. 640 s., 526 s.


MFN 599 (8/670)
Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988. [Zost.]: Rydlo, Jozef M. [Predslov nap.]: Grutka, Andrej G. Rím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1989. 581 s. Reg. autorov a spoluautorov, autorov úvodov, doslovov, slovníčkov, upravovateľov, redaktorov a korektorov, ilustrátorov, prekladateľov, prekladov, tlačiarní, názvov, edícií, vročení. Index.
    OHLASY: Rec.: Viskupová Etela, SlL 38, 1991, č. 4, s. 339-341; tiež rec.: Kuzmík Jozef, Slováci v zahraničí 18-19, 1994, s. 226-232;
bibliografie; Rím;

MFN 640 (9/670)
Avenarius, Alexander : K metodologickým problémom a východiskám súčasnej slavistiky. SlNár 38, 1990, s. 352-354.
OHLASY: [rec.]: Gašparíková Viera, Slavistický výskum. Slavica Slovaca 26, 1991, s. 175-177.


MFN 819 (10/670)
Cyril a Metod. Personálna bibliografia. [Zost.]: Valachová, Milada. Žilina, Okresná knižnica Žilina 1990. 73 s.
bibliografie personálne; Veľká Morava; vierozvestci veľkomoravskí; slavistika; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];


[Search] [Index]
Abbreviation: