DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 20 (1/3215)
Stanislav, Ján : Slovenský juh v stredoveku. Zv. 1-3. Turčiansky sv. Martin, 1943. 665 s., 674 s., 8+10 máp.
OHLASY: Pol.: Kolektív Historického ústavu SAV, Slovansko-slovenský sídlištno-historický areál (rekonštrukcia). In: Jedenásty medzinárodný zjazd slavistov. Br., Veda 1993, s. 71.
osídlenie slovanské; Slovania;

MFN 32 (2/3215)
Hyhlík, Vladimír : Košice. Martin, Osveta 1959. súbežný text slov., rus., maď. - 18 s., + 180 fot. príl.
Košice;

MFN 59 (3/3215)
Rudnický, Viliam : Žiar nad Hronom a okolie. [Text]: Kuka, Pavol. Martin, Osveta 1973. nestr. obrázková publ. Rés., rus., angl., nem.
Žiar nad Hronom;

MFN 81 (4/3215)
Kovačič-Šenkvický, Martin Juraj : Pojednanie o domove, životných osudoch a diele Gabriela Kolinoviča Šenkvického. [Z lat.prel.v r.1897]: Behunek, Alojz.[Do súč.spis.slov.prel. a upravil,a pozn.doplnil] Lančarič Henrich. Šenkvice 1978. 93 s. rukopis.
Šenkvice [okres Pezinok]; Kolinovič Šenkvický Gabriel [1698-1770]; Šenkvický Gabriel Kolinovič [1698-1770];

MFN 111 (5/3215)
Polčin, Stanislav : This is the Heritage of our Fathers. A Review of the Cyrillo-Methodian Tradition in Slovak History. [Prel.]: Tybor, Martina M._ Cambridge, Ontario, Canada, Friends of Good Books 1981. 205 s.
tradícia cyrilometodská; cyrilometodská tradícia; Veľká Morava; tradície; Cyril Konštantín [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 137 (6/3215)
International Business and Central Europe, 1918-1939. [Ed.]: Teichova, Alice - Cottrell, P.L. New York, Leicester University Press - St.Martin's Press 1983. 459 s. Register bánk a firiem. Register predmetový.


MFN 139 (7/3215)
Kuzmík, Jozef : Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižničných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1983. 603 s.
    Pokračovanie: KUZMÍK, Jozef: Doplnky a opravy k slovníkom starovekých, stredovekých a humanisticko-renesančných autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1987. 138 s. Reg. autorov. OHLASY: Rec.: Kollárik Oto, BiografŠt 14, 1987, s. 212-217; Pol.: Kuzmík Jozef, Pripomienky autora. BiografŠt 14, 1987, s. 218-220; Pol.: Kollárik Oto, Poetika staroslovienskej literatúry a jej porovnanie so starogermánskymi poetikami. LML 22, 1988, s. ... Pol.: Kollárik Oto, Nad troma slovienskymi literárnohistorickými faktmi a ich explikáciou, LML 25, 1993, s. 47-72.


MFN 141 (8/3215)
Mikitová, Mária : Hudba na Slovensku 1918-1928. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945. Odbor 15. Umenie. Časť 3. Zv. 1. Martin, MS 1983. 751 s.
    OHLASY: Anot.: Muntág Emanuel, BibliografZb 1989, s. 179-182.


MFN 152 (9/3215)
Bibliografia slovenských a inorečových kalendárov 1701-1965. [Zost.]: Kipsová, Mária - Vančová, Tatiana - Gešková, Želmíra. Martin, MS 1984. 823 s. Reg. menný, miestny, vydavateľov, tlačiarní, chronologicko-abecedný. Rés. rus., angl., nem., maď. + obraz. príl.
bibliografie; kalendáre;

MFN 153 (10/3215)
Ciagwa, Jozef : K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu. In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin, MS 1984, s. 193-200. Rés. angl.
    OHLASY: Rec.: Kantor Ryszard, Przeglad Polonijny 1985, č. 4, s. 127-129; Pol.: Ciagwa Jozef, K otázke Slovákov na Spiši a Orave, Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 196-201.
Spiš; Orava;


[Search] [Index]
Abbreviation: