DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 510 (1/7)
Listy Martina Hamuljaka. 2. zv. (1834-1859). [Na vyd pripr.]: Maťovčík, Augustín. Martin, MS 1989. 423 s. Rec.: Rosenbaum Karol, SlL 37, 1990, s. 298-301; tiež
Kuzmík Jozef, Listy Martina Hamuljaka a poslední bernolákovci, Romboid, 26, 1991, č. 10, s. 32-33.
Hamuljak Martin [1789-1859];

MFN 1493 (2/7)
Maťovčík, Augustín : Odtlačky osobných pečiatok na listoch Martinovi Hamuljakovi. VlČ 39, 1990, s. 44-46.
Hamuljak Martin [1789-1859];

MFN 4906 (3/7)
Námestovo monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Námestovo, Mestský úrad 1992. 213 s., pozn., lit. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: MIGRA, Vladimír - TRNKA, Róbert: Prírodné prostredie Námestova a okolia, s. 8-23; BÁRTA, Juraj: Najstaršie osídlenie Námestova a blízkeho okolia, s. 24-25; MAŤUGOVÁ, Soňa: Založenie Námestova a jeho osudy v období feudalizmu, s. 26-31; MAŤUGOVÁ, Soňa - PILARČÍK, Florián: Vývoj Námestova do roku 1918, 32-39; MAŤUGOVÁ, Soňa - PILARČÍK, Florián - HUBA, Peter: Námestovo v rokoch 1918-1939, s. 40-51; MAŤUGOVÁ, Soňa: Námestovo v rokoch 1939-1945, s.52-53; MAŤUGOVÁ, Soňa: Koncesné a remeselné slobodné živnosti v Námestove v rokoch 1924-1948, s. 54-55; KAŠŠOVIČ, Branislav: Námestovo 1945-1948, s. 56-58; KAŠŠOVIČ, Branislav: Námestovo 1948-1989, s. 59; KAŠŠOVIČ, Branislav: Výstavba mesta s. 59-67; KOĽADA, Roman - KAŠŠOVIC, Branislav - PTAČIN, Anton - VRÁBEĽ, Pavol - JURIŇÁK, Vendelín - HABLÁK, Milan: Poľnohospodárstvo, s. 68-74; UHLIARIK, Jozef - MIČURA, Milan - PTAČIN, Anton - PTAČIN, Jozef - TVAROŽEK, Augustín - HUBA, Peter - GNIDIAK, Vladimír - SNOVÁK, Štefan - SVITEK, Ján - RUSINA, Rudolf: Priemysel a služby, s. 75-83; JAGELEK, Roman: Obchod - zásobovanie, s. 84-86; HUBA, Peter - ZÁMOCKÝ, Viliam - JAGELEK, Roman: Cestovný ruch, s. 87; KAŠŠOVIC, Branislav - MAGURSKÝ, Vojtech: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, s. 88-90; PILARČÍK, Florián: Školstvo, s. 91-98; KAŠŠOVIC, Branislav - MUŠÁKOVÁ, Eva - RENTHA, Milan: Kultúra, s. 99-103; MUŠÁKOVÁ, Eva - VAŇKOVÁ, Vlasta: Ochotnícke divadlo, s. 104-111; KRNÁČ, Dušan; - NEČAS, Václav - HRUBJAK, Vladimír - MIGRA, Vladimír - SCHNIERER, Peter - SUCHÁŇ, Jozef: Šport, s. 112-122; HUBA, Peter - MURÍN, Florián: Dobrovoľná požiarna ochrana, s. 123-125; UHLIARIK, Jozef - JURKULÁKOVÁ, Stanislava: Cirkevné dejiny, s. 126-131; MAGURSKÝ, Vojtech: Matica slovenská v Námestove, s. 132-134; ČAPLOVIČOVÁ, Zdena: Život a kultúra ľudu v minulosti, s. 135-158; HABOVŠTIAK, Anton: Nárečie, s. 159-169; MAŤOVČÍK, Augustín: P.O. Hviezdoslav, s. 170-176; HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny, s. 177-180; MAŤOVČÍK, Augustín: Martin Hamuljak ako vedúca osobnosť druhej bernolákovskej generácie, s. 181-183; SAKTOROVÁ, Helena: Literárne a organizačné dielo Jána Herkeľa, s. 184-185; BALLOVÁ, Jozefína: Z galérie menej známych rodákov 19. storočia, s. 186 [Jozef Danielek, Vavrinec Miklošica]; HUBA, Peter: Ďalší významní rodáci z Námestova a Slanice, s. 187-188; Huba, Peter: Pamiatky, s. 189-192; HUBA, Peter: Z histórie obce Slanica, zatopenej vodami Oravskej priehrady, s. 193-195; Stanovisko heraldickej komisie, s. 196.
mestá, Slovensko; Námestovo; Slanica; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921]; Bernolák Anton [1762-1813]; Herkeľ Ján [1786-1842/53]; Hamuljak Martin [1789-1859]; Danielek Jozef; Miklošica Vavrinec;

MFN 11721 (4/7)
Maťovčík, Augustín : Spolupráca bernolákovcov so štúrovcami (M. Hamuljak a Ľ. Štúr). In: 150. výročie bratislavského exodu. Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P.J.Šafárika 1995, s. 54-58.
Bernolákovci; Štúrovci; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Hamuljak Martin [1789-1859];

MFN 30961 (5/7)
Maťovčík, Augustín : Martin Hamuljak (1789-1859). (K 215. výročiu narodenia a 145. výročiu úmrtia.) Knižnica 5, 2004, č. 7, s. 373-374.
Hamuljak Martin [1789-1859];

MFN 35894 (6/7)
Čechvala, Milan : Spolupráca a postoje Martina Hamuljaka a Štefana Moysesa k niektorým problémom slovenského národného hnutia. In: Karol Kuzmány a Štefan Moyses v slovenských národných a cirkevných dejinách. Martin, MS 2007, s. 141-146.
hnutia národné; národné hnutia; Hamuljak Martin [1789-1859]; Moyzes Štefan [1797-1869];

Zdrojový dokument (Karol Kuzmány a Štefan Moyses v slovenských národných a cirkevných dejinách.)

MFN 42437 (7/7)
Podolan, Peter : Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi. Historia nova [online] 1, 2010, č. 1, s. 135. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/filadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1n.pdf [Cit. 2011-8-17] Ed. Historické štúdie k životnému jubileu Romana Holeca.
pramene; 1812-1876; Bohemika; literáti; slavisti; Šafárik Pavol Jozef [1795-1861]; Hamuljak Martin [1789-1859];

Zoznam dielov

[Search] [Index]
Abbreviation: