DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2363 (1/10)
Die Gesta Hungarorum des Anonymen notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. [Unter Mitarbeit von]: Veszprémy, László. [Herausgegeben von]: Silagi, Gabriel. Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag 1991. 190 s. + Obšírny zoznam literatúry o Anonymovom diele.
    OHLASY: anot.: J.St., HČ 40, 1992, č. 5, s. 634; rec.: Žudel Juraj, SlArchiv 28, 1993, č. 1, s. 114-116.
Anonymus;

MFN 5799 (2/10)
Appel, Rudolf : Sasinek versus Anonymus. Záhorie 2, 1993, č. 5-6, s. 30-31.
osobnosti; Sasinek František Víťazoslav [1830-1914]; Sasinek Franko Víťazoslav [1830-1914]; Anonymus;

MFN 8016 (3/10)
Veszprémy, László : Anonymus gestájának néhány hadtörténeti vonatkozása. HadK 106, 1993, č. 2, s. 3-19. Rés. angl., nem., franc., rus.
Anonymus;

MFN 9590 (4/10)
Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku, ktoré usporiadala Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a so Štátnym okresným archívom Bratislava-vidiek pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva vnútra SR 4.-6.októbra 1993 v Častej-Papierničke. [Zost.]: Štulrajterová, Katarína. [Martin], Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 1994. 128 s. Rés. angl.
    [Z obsahu]: NOVÁK, Jozef: Genealógia ako historická disciplína, s. 5-13; ZELENAY, Roman: Genealogické metódy výskumu najstarších rodov, s. 14-27; MARSINA, Richard: Štruktúra šľachty na Slovensku, s. 35-43; MÚCSKA, Vincent: Anonymovo dielo ako genealogický prameň, s. 44-53; ULIČNÝ, Ferdinand: Najstaršia šarišská a užská šľachta, s.65-76; CHALUPECKÝ, Ivan: Najstaršia šľachta na Spiši, s. 77-80; BEŇKO, Ján: Najstaršia turčianska, liptovská a oravská šľachta, s. 81-87; MARSINA, Richard: Rody Trenčianskej župy (stolice), s. 88-95; SEDLÁK, Vincent: Najstaršie rody v Bratislavskej župe, s. 96-101; LUKAČKA, Ján: Najstaršie nitrianske šľachtické rody, s. 102-110; STEINHÜBEL, Ján: Počiatky hontianskej šľachty, s. 111-113; ĎURKOVÁ, Mária: Najstaršie rody vo Zvolenskej stolici, s. 114-119; SOKOLOVSKÝ, Leon: Šľachtické rody v Malohonte, s. 120-128.
OHLASY: rec.: Žudel Juraj, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 108-111; tiež anot.: Pandula Attila, Turul 68, 1995, č. 1-2, s. 53; tiež anot. Hl.I., ČČH 94, 1996 č. 1, s. 136; tiež rec.: Gardiner Duncan B., Slovakia 36, 1998, č. 66-67, s. 125-128.
Trenčín [župa]; Bratislava [župa]; Nitra [župa]; Hont [župa]; Zvolen [stolica]; Malohont; Šariš; Užská [župa]; Spiš; Turiec [župa]; Liptov [župa]; Orava; Anonymus;

MFN 10232 (5/10)
Thoroczkay, Gábor : Az Anonymus - kérdés kutatástörténeti áttekintése (1977-1993). 1. közlemény. [Quaestionis Anonymianae historica adumbratio (1977-1993).] FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 1, 1994, č. 2, s. 93-149.
Anonymus;

MFN 12430 (6/10)
Thoroczkay, Gábor : Az Anonymus - kérdés kutatástörténeti áttekintése (1977-1993). 2. közlemény. [Quaestionis Anonymianae historica adumbratio (1977-1993).] FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 2, 1995, č. 2, s. 117-173. Rés. lat.
Anonymus;

MFN 20752 (7/10)
Thoroczkay, Gábor : Anonymus latin nyelvu külföldi forrásai. Historiográfiai áttekintés. [Latinské Anonymove pramene zo zahraničia.] Turul 77, 1999, č. 3-4, s. 108-117.
Anonymus;

MFN 21989 (8/10)
Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum. [The Chronicle of Anonymous Notary of the King Bel.] [Prel., pozn. a reg. nap., úv. štúdiu nap.]: Múcska, Vincent. [Ed.]: Dvořák, Pavel. Budmerice, Vyd. Rak v spolupráci s nadáciou Osudy predkov 2000. 159 s., reg. menný a miestny.
OHLASY: Anot.: Veszprémy László, Magyar Könyvszemle 117, 2000; rec.: Hrnko Anton, Slovo o slove Slovák. Časť 1.-2. SP-M 4+117, 2001, č. 3, s. 39-46, č. 10, s. 30-35; Majtán Milan, SlR 67, 2002, č. 4-5, s. 246-248; [Rozhovor]: Daniš Miroslav, Anonymova kronika. HR 12, 2001, č. 5, s. 23; tiež [rec.]: Kotianová Monika, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 272-276; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 37, 2002, č. 1, s. 143-146; tiež Egyházy-Jurovská Beata, Cena za najkrajšiu knihu roka. Pamiatky a múzeá 2002, č. 2, s. 72; tiež [rec.]: Lukačka Ján, Historický zborník 12, 2002, č. 1-2, s. 171-172; tiež [anot.]: -MS-, Studia archaeologica Slovaca mediaevalia 3-4, 2000-2001, s. 429-430; tiež [anot.]: Musil F., ČČH 101, 2003, č. 2, s. 434-435; tiež [rec.]: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 44-45, 2001-2002, s. 148-150; tiež [rozhľady]: Kubišová Heda, Preklad oným v Anonymovej kronike. Slavica Slovaca 38, 2003, č. 2, s. 163-166.
Uhorsko; kroniky; Gesta Hungarorum; notári kráľovskí; pramene; kronika Anonymova; Anonymova kronika; Anonymus;

MFN 24390 (9/10)
Musil, František : Obraz Slovenska v Anonymově kronice (Anonymus Notarius Belae regis). Historická geografie 31, 2001, s. 191-209.
pramene; kronika Anonymova; Anonymova kronika; Anonymus;

MFN 41190 (10/10)
Anonymi Bele Regis notarii Gesta Hungarorum. = Anonymus, Notary of King Bela The Deeds of Hungarians. Magistri Rogerii Epistola in miserabile carmen super destructione Regni Hungarie per tataros facta. = Master Roger's Epistle of the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars. [Ed.]: Rady, Martyn - Veszprémy, László - Bak, M. János. Budapest - New York, Central European University Press 2010. 268 s.
OHLASY: Anot.: Hudáček Pavol, HČ 60, 2012, č. 4, s. 746-747.
pramene; Gesta Hungarorum;

[Search] [Index]
Abbreviation: