DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 21989 (1/3)
Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum. [The Chronicle of Anonymous Notary of the King Bel.] [Prel., pozn. a reg. nap., úv. štúdiu nap.]: Múcska, Vincent. [Ed.]: Dvořák, Pavel. Budmerice, Vyd. Rak v spolupráci s nadáciou Osudy predkov 2000. 159 s., reg. menný a miestny.
OHLASY: Anot.: Veszprémy László, Magyar Könyvszemle 117, 2000; rec.: Hrnko Anton, Slovo o slove Slovák. Časť 1.-2. SP-M 4+117, 2001, č. 3, s. 39-46, č. 10, s. 30-35; Majtán Milan, SlR 67, 2002, č. 4-5, s. 246-248; [Rozhovor]: Daniš Miroslav, Anonymova kronika. HR 12, 2001, č. 5, s. 23; tiež [rec.]: Kotianová Monika, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 272-276; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 37, 2002, č. 1, s. 143-146; tiež Egyházy-Jurovská Beata, Cena za najkrajšiu knihu roka. Pamiatky a múzeá 2002, č. 2, s. 72; tiež [rec.]: Lukačka Ján, Historický zborník 12, 2002, č. 1-2, s. 171-172; tiež [anot.]: -MS-, Studia archaeologica Slovaca mediaevalia 3-4, 2000-2001, s. 429-430; tiež [anot.]: Musil F., ČČH 101, 2003, č. 2, s. 434-435; tiež [rec.]: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 44-45, 2001-2002, s. 148-150; tiež [rozhľady]: Kubišová Heda, Preklad oným v Anonymovej kronike. Slavica Slovaca 38, 2003, č. 2, s. 163-166.
Uhorsko; kroniky; Gesta Hungarorum; notári kráľovskí; pramene; kronika Anonymova; Anonymova kronika; Anonymus;

MFN 24390 (2/3)
Musil, František : Obraz Slovenska v Anonymově kronice (Anonymus Notarius Belae regis). Historická geografie 31, 2001, s. 191-209.
pramene; kronika Anonymova; Anonymova kronika; Anonymus;

MFN 31053 (3/3)
Musil, František : Gesta Hungarorum a historicko-zemepisný obraz Slovenska. 52, 2004, č. 3, s. 433-449. Rés. nem. s. 450 Gesta Hungarorum und geschichtlich-geographisches Bild der Slowakei.
Kroniky stredoveké; Anonymova kronika; Zemepis; Pramene; Gesta Hungarorum; kronika Anonymova;

[Search] [Index]
Abbreviation: