DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 18426 (1/18)
Mlynárik, Ján : Diaspora historiografie. Štúdie, články a dokumenty k dejinám československej historiografie v rokoch 1969-1989. Praha, Vyd. IPEĽ 1998. 565 s.
OHLASY: Mlynárik Ján, Osudy slovenskej historiografie a historikov za normalizácie 1969-1989. In: Slovensko a režim normalizácie. Br., Ústav politických vied SAV 2003, s. 137-147.
Československo; historiografia; 1969-1989;

MFN 22795 (2/18)
Šimulčík, Ján : Zápas o nádej: Z kroniky tajných kňazov 1969-1989. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2000. 207 s., fot.
OHLASY: [anot.]: Cuhra Jaroslav, Soudobé dějiny 8, 2001, č. 2-3, s. 469-470.
kňazi tajní; 1969-1989; cirkev tajná;

MFN 22839 (3/18)
Štefanský, Michal : Protesty Alexandra Dubčeka proti tzv. normalizačnému režimu. In: Cesty k novembru 1989. Red. rada: Laluha, Ivan - Uher, Ján - Autrata, Oto. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka vo vydavateľstve Nová práca 2000, s. 44-50.
normalizácia; politika; 1969-1989; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 22922 (4/18)
Uher, Ján : Dubčekove pookupačné protestné listy proti moci a jej zneužívaniu v rokoch 1969-1989. In: Cesty k novembru 1989. Red. rada: Laluha, Ivan - Uher, Ján - Autrata, Oto. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka vo vydavateľstve Nová práca 2000, s. 51-86.
politici slovenskí; Československo; pramene; 1969-1989; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 27383 (5/18)
Žatkuliak, Jozef : "Normalizačná" politická línia komunistického režimu a česko-slovenská federácia v rokoch 1969-1989. In: Na ceste k štátnej samostatnosti. [Zost.]: Bobák, Ján. Martin, MS 2002, s. 245-254.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; normalizácia; Československo; komunizmus; federácia česko-slovenská; 1969-1989;

MFN 27550 (6/18)
Blažek, Petr : Odmowa sluzby wojskowej w Czechoslowacji 1969-1989. Pamiec i sprawiedliwosc 2 (4), 2003, s. 253-270.
vojenská služba; 1969-1989;

MFN 28087 (7/18)
Jablonický, Jozef : Historiografia za normalizácie (1969-1989). In: Slovensko a režim normalizácie. [Zost.]: Kmeť, N. - Marušiak, J. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška pre Ústav politických vied SAV [2003], s. 148-183.
historiografia; normalizácia; 1969-1989;

MFN 28718 (8/18)
Mlynárik, Ján : Osudy slovenskej historiografie a historikov za normalizácie 1969-1989. In: Slovensko a režim normalizácie. [Zost.]: Kmeť, N. - Marušiak, J. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška pre Ústav politických vied SAV [2003], s. 137-147.
normalizácia; historiografia; 1969-1989;

MFN 28942 (9/18)
Pešek, Jan : Protestantské cirkvi na Slovensku v rokoch 1969-1989. 51, 2003, č. 3, s. 447-470. Rés. nem. s. 470 Die protestantischen Kirchen in der Slowakei in den Jahren 1969-1980.
evanjelická cirkev; protestantská cirkev; cirkev protestantská; cirkev evanjelická; 1969-1989;

MFN 29382 (10/18)
Štefániková, Antónia : Ekonomické aspekty normalizácie (1969-1989). In: Slovensko a režim normalizácie. [Zost.]: Kmeť, N. - Marušiak, J. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška pre Ústav politických vied SAV [2003], s. 184-200.
ekonomika; 1969-1989; normalizácia;


[Search] [Index]
Abbreviation: