DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 14741 (1/11)
Varinský, Vladimír : Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945-1953. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 1996. 46 s.
práce nútené; 1945-1953; nútené práce;

MFN 27088 (2/11)
Štaigl, Jan : Zbrojná výroba na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945-1953). Vojenská história 6, 2002, č. 2, s. 66-91. Rés. nem. s. 91-92 Die Waffenproduktion in der Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg (1945-1953).
zbrane; 1945-1953;

MFN 27866 (3/11)
Gabzdilová, Soňa : Komunistická strana Československa a školstvo na Slovensku v rokoch 1948-1953. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 1. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - nakladatelství Dokořán 2003, s. 201-224.
strany politické; politické strany; školstvo; KSČ; 1945-1953;

MFN 30213 (4/11)
Gabzdilová-Olejníková, Soňa - Olejník, Milan : Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. [Predslov nap.]: Pöss, Ondrej. Br., Spoločenskovedný ústav SAV - Slovenské národné múzeum Múzeum kultúry karpatských Nemcov 2004. 206 s., príl., menný reg., zoznam miest a obcí v nem. jazyku. Rés. angl. s. 166-170, nem. 171-175. Ed. Acta Carpatho-germanica 12.
OHLASY: [Rec.]: Kovařík David, Bohemia 47, 2006 - 2007, č. 1, s. 239-242.
Nemci karpatskí; 1945-1953; Karpaty;

MFN 32721 (5/11)
Koutek, Ondřej : Postup StB proti ukrajinskému nacionalismu a pronásledování ukrajinských běženců v Československu v letech 1945-1953. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 4. Banská Bystrica Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB 2005, s. 454-463.
1945-1953; utečenci; nacionalizmus ukrajinský; bezpečnosť štátna; Štátna bezpečnosť;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 4.)

MFN 33122 (6/11)
Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945-1953 v dokumentoch. Zv. 1. [Ed.]: Gabzdilová-Olejníková, Soňa - Olejník, Milan - Šutaj, Štefan. Prešov, Vyd. Universum 2005. 259 s.
pramene; Nemci, Slovensko; Maďari, Slovensko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; národnosti; 1945-1953;

MFN 33215 (7/11)
Pecník, Marcel : Vývoj korunovej meny v Československu v rokoch 1945-1953. Acta historica Neosoliensia 8, 2005, s. 299-306.
Československo; mena; 1945-1953;

MFN 35135 (8/11)
Polišenská, Milada : Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945-1953. Praha, Ústav pamäti národa 2006. 510 s.
gulagy; vzťahy sovietsko-československé; vzťahy československo-slovenské; 1945-1953;

MFN 37898 (9/11)
Foitzik, Jan - Petrov, Nikita Vasilievič : Sovietsky bezpečnostný aparát v sovietskej okupačnej zóne - NDR (1945 - 195). Štruktúra, úlohy a spolupráca s východonemeckými úradmi. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 330-352.
tajné služby; 1945-1953; vzťahy nemecko-sovietske; vzťahy sovietsko-nemecké;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 44440 (10/11)
Sivoš, Jerguš : Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945-1953. Br., Ústav pamäti národa 2011. 242 s., reg. menný. Ed. Monografie.
tábory pracovné; 1945-1953;


[Search] [Index]
Abbreviation: