DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 6205 (1/39)
Duhajová, Zuzana - Šefčák, Luboš : Dejiny slovenského novinárstva 1918-1948. Br., Univerzita Komenského 1993. 238 s. [Vysokoškolské skriptá.]
novinári; 1918-1948;

MFN 13795 (2/39)
Letz, Róbert : Prínos Slovenskej ligy k vybudovaniu slovenského školstva (1920-1948). [Beitrag der Slowakischen Liga zum Aufbau des slowakischen Schulwesens (1920-1948).] Historický zborník 6, 1996, s. 48-59. Rés. nem.
školstvo; 1918-1948;

MFN 15174 (3/39)
Čarnogurský, Pavol : Svedok čias. [Predhovor]: Čarnogurský, Ján. Br., Vyd. USPO Peter Smolík 1997. 258 s.
OHLASY: Rec.: Vnuk František, Historický zborník 9, 1999, s. 133-135.
memoáre; politika; 1918-1948; Čarnogurský Pavol [1908-1992];

MFN 22151 (4/39)
Marek, J[aroslav] : Smrt v celním pásmu. Historické reportáže o ostraze čs. hranic v letech 1918-1948. Cheb, Svět křídel 2000. 221 s.
OHLASY: [anot.]: Katreba Zoltán, Vojenská história 5, 2001, č. 4, s. 156-158.
hranice Československa; colné pásma; Československo; 1918-1948;

MFN 25583 (5/39)
Edvard Beneš und die tschechoslowakische Aussenpolitik 1918-1948. 2. vyd. [Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien], Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002. 195 s. Ed. Wiener Osteuropa Studien. Band 12.
1918-1948; politika zahraničná; Československo; Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 27400 (6/39)
Žilák, Ondrej : Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1918-1948. In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. Zv. 3. [Vedúci aut. kol.]: Uhorskai, Pavol. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2002, s. 110-125.
evanjelická cirkev; cirkev evanjelická; 1918-1948;

MFN 40272 (7/39)
Letz, Róbert : Konfesionalizmus ako statický a dynamický prvok v moderných slovenských dejinách (1918-1948). Verbum historiae 1, 2008 [vyd 2009], s. 166-178. Rés. angl. s. 178 Confessionalism as the Statical and Dynamical Factor in the Modern Slovak History (1918-1948).
1918-1948; cirkev; konfesie;

Zdrojový dokument (Verbum historiae)

MFN 41353 (8/39)
Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. [Eds.]: Mačala, Pavol - Marek, Pavel - Hanuš, Jiří. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury pro Filozofickou fakultu Katolické univerzity v Ružomberku 2010. 647 s. Rés. angl.
    [Z obsahu]: Šoltés, Peter: Dediči Cyrila a Metoda alebo uniati?, s. 35-48; Adam, Ján: Historiografia prešovského biskupstva v prvej polovici 19. storočia, s. 49-58; Zubko, Peter: Dejiny historiografie Košickej arcidiecézy; Hudek, Adam: Cirkevné dejiny v slovenskej historiografii v rokoch 1918-1938, s. 126-136; Račko, Peter: Spolkové aktivity evanjelickej a. v. mládeže na Slovensku v rokoch 1918-1948, s. 271-282; Marťák, Michal: Historiografický pohľad na slovenské katolícke školstvo (1918-1938), s. 283-290; Pešek, Jan: Cirkevné dejiny v slovenskej historiografii rokov 1945-1989, s. 300-314; Hudaček, Milan: Teologické pluralitné smery a ich premietanie do interpretácií slovenskej histórie po roku 1945, s. 315-326; Chalupecký, Ivan: Literatúra a pramene použité v beatifikačných procesoch biskupov Pavla Gojdiča a Jána Vojtaššáka, s. 386-391; Fajmon, Martin: Evanjelický cirkevný zbor v Radvani od 16. do 20. storočia, s. 431-439; Ide, Takumi: Vplyv katolíckeho kňaza na tvorbu národnej identity medzi ľudom, s. 468-476; Coranič, Jaroslav: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1926, s. 477-492; Zmátlo, Peter: Ohlas Marmaggiho aféry na stránkach dvoch slovenských straníckych denníkov, s. 493-521; Čechová, Františka: Religiozita Slovákov v prvej polovici 20. storočia a problém sekularizácie, s. 535-548; Šturák, Peter: Gréckokatolícka cirkev v Československu v rokoch 1945-1950, s. 549-558; Konečný, Stanislav: Vývoj a niektoré problémy pravoslávnej cirkvi na Slovensku v 20. storočí, s. 559-572; Němec, Damián: Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního Života v letech 1948-1989, s. 573-594; Lauček, Anton: Útoky proti katolíckej cirkvi v slovenskej próze (1950-1958), s. 595-600; Kubík, Ferdinand: Pôsobenie saleziánov na Slovensku počas totality, s. 601-612; Olekšák, Peter - Gazda, Imrich: Periodická tlač na Slovensku o cirkvi po roku 1989, s. 619-627; Mačala, Ján: Reflexia konferencie "Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii", s. 637-639. [Referáty z medzinárodnej konferencie Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii, Ružomberok, 22. - 24. 4. 2009]
1950-1958; cirkev katolícka; saleziáni; tlač periodická; sekularizácia; 1945-1950; cirkev pravoslávna; cirkev; uniati; historiografia; biskupstvá; arcidiecézy cirkevné; 1918-1938; spolky evanjelické; 1918-1948; mládež evanjelická; školstvo katolícke; biskupi; 1918-1926; cirkev gréckokatolícka; aféra Marmaggiho; Radvaň-Banská Bystrica; Banská Bystrica; Radvaň; Ružomberok; Vojtaššák Ján [1877-1965]; Gojdič Pavol [1888-1960]; Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 41811 (9/39)
Jaksicsová, Vlasta : Moderná slovenská kultúra a politická moc v rokoch 1918-1948. Slovenský intelektuál v siločiarach 20. storočia. Dizertačná práca na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD). Br., Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2010. 204 s.
OHLASY: [Anot.]: Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore slovenské dejiny. HČ 59, 2011, č. 2, s. 384.
dizertácie; 1918-1948; kultúra; politika; literatúra; politika;

MFN 42335 (10/39)
Olejník, Milan : Vplyv politických zmien na etnickú identitu slovenského a maďarského obyvateľstva Slovenska v prvej polovici 20. storočia (roky 1918-1948). In: Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov, Universum 2010, s. 78-92.
1918-1948;

Zdrojový dokument (Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom.)


[Search] [Index]
Abbreviation: