DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 19 (1/183)
Dzisziejsza Slowacja. Warszawa, Tajne Wojskowe Naklady Wydawnicze 1943. [cca 30 s.]
OHLASY: recenzia: Gniazdowski Mateusz, Obraz vojnového Slovenska v poľskej ilegálnej brožúre Dzisiejsza Slowacja z roku 1943. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 1, 2002, s. 107-113.
1918-1938; vojnové Slovensko; 1943;

MFN 209 (2/183)
Klimko, Jozef : Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938). Br., Veda 1986. 180 s.
OHLASY: [anot.]: Mosný Peter, HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 161-164.
1918-1938; hranice Slovenska;

MFN 2542 (3/183)
Hallon, Ľudovít : Vývoj energetickej základne na Slovensku v rokoch 1918-1938. /Pohonná energia a elektrifikácia./ Kandidátska dizertačná práca. Br., Historický ústav SAV 1991. 487 s.
1918-1938; energetika; elektrifikácia;

MFN 2878 (4/183)
Kučerová, Mária : Organizácia a riadenie lekárnictva na Slovensku v rokoch 1918-1938. 1. FaO 50, 1991, č. 6, s. 277-280;
1918-1938; lekárnictvo; farmácia;

MFN 3306 (5/183)
Sborník pramenů k československým dějinám 1918-1938. [Sest.]: Smoleja, F. Br., VVPŠ 1991, 245 s.
1918-1938; pramene; Československo;

MFN 4290 (6/183)
Hrnko, Anton : Az 1918-1938 közti szlovák társadalom képe a szlovák társadalom képe a szlovák történészek munkáiban. [Obraz slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938 v slovenských historickách prácach.] In: Világtörténet 1992, ösz-tél, s. 24-28.
spoločnosť slovenská; 1918-1938; historiografia;

MFN 4889 (7/183)
Murcko, Michal : Spoločenské pomery v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938. Prešov, Metodické centrum 1992. 41 s.
1918-1938; pomery spoločenské; Stará Ľubovňa [okres];

MFN 5914 (8/183)
Bibliografia inorečových kníh vydaných a vytlačených na území Slovenska 1919-1938. Zv. 1. - 2. [Zost.]: Klimeková, Agáta - Midriaková, Elena - Príbelská, Dagmar. Martin, Matica slovenská 1993. Zv. 1. 1188 s. Rés. rus., angl., nem., maď. Zv. 2. 570 s. Reg. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria A. Knihy III. b.
OHLASY: rec.: Mihóková Mária, Verbum 6, 1995 č. 5, s. 331-333; Poznámky redaktora: Potemra Michal, Verbum 6, 1995, č. 5, s. 333; [tiež rec.]: Kovačka Miloš, BibliografZb 1996-1997 [vyd. 2000], s. 489-492.
knihy inorečové; 1918-1938; bibliografie;

MFN 9344 (9/183)
Lacina, V. - Slezák, L. : Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR. Praha, Historický ústav AV ČR 1994. 115 s.
OHLASY: anot.: Krajčovičová N., HČ 44, 1996, č. 3, s. 548-549.
Československo; 1918-1938; hospodárstvo; ekonomika;

MFN 11365 (10/183)
Klimek, A. - Hofman, P. : Vítěz, který prohrál - generál Radola Gajda. Praha, Historická paměť 1995. 285 s.
OHLASY: anot.: Lukeš M., HČ 44, 1996, č. 3, s. 549-550.
Československo; generáli; 1918-1938; Gajda Radola [1892-1948];


[Search] [Index]
Abbreviation: