DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 16866 (1/37)
Švorc, Peter : Začlenenie Podkarpatskej Rusi do ČSR (1918-1920). Česko-slovenská historická ročenka 1997, s. 39-60. Rés. nem.
1918-1920; Podkarpatská Rus;

MFN 20356 (2/37)
Nurmi, Ismo : Slovakia - A Playground for Nationalism and National Identity 1918-1920. Manifestations of the National Identity of Slovaks. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura 1999. 202 s., príl. map. Ed. Bibliotheca historica 42.
OHLASY: [Rec.]: Van Duin Pieter, Vojenská história 4, 2000, č. 1, s. 101-103; tiež [rec.]: Vnuk František, Historický zborník 11 2001, č. 2, s. 127-132; tiež rec.: Albrecht Stefan, ÖOH 44 2002, č. 3-4, s. 778-779; tiež [rec.]: Haslinger Peter, Regio 13, 2002, č. 3, s. 200-202; tiež [rec.]: Haslinger Peter, Bohemia 43, 2002, č. 2, s. 518-522; tiež [rec.]: Okey Robin, The Slavonic and East European Review 80, 2002, č. 2, s. 354-355.
nacionalizmus; 1918-1920; národná identita;

MFN 21603 (3/37)
Hronský, Marián : Vznik Česko-Slovenska. Vojenské obsadzovanie územia Slovenska a utváranie jeho hraníc (1918-1920). In: Pohľady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 112-133. Rés. angl. s. 664 Origin of Czecho-Slovakia. Military Occupation and Democration of Its Borders; nem. s. 691-692; franc. s. 721-722.
1918-1920; Československo; hranice Slovenska; geopolitika;

MFN 23642 (4/37)
Gräf, Rudolf : Banátske banské územie v prelomových rokoch 1918/1920 (politické a hospodárske premeny). = Das banater Montangebiet in den Umschwungjahren 1918-1920 (politische und wirtschaftliche Veränderung.) In: Malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regiónoch. = Kleine Regionen in der grossen Politik, grosse Politik in kleinen Regionen. [Zost.]: Švorc, Peter. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity [2001], s. 13-20.
baníctvo; hospodárstvo; 1918-1920; Banát [RO];

MFN 23814 (5/37)
Hronský, Marián : Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora historických vied. Br., Historický ústav SAV 2001. 51 s. Rés. nem. s. 45-48, angl. 48-51. Der Kampf um die Slowakei und der Trianon 1918-1920.
Trianon; 1918-1920; Trianon;

MFN 23817 (6/37)
Hronský, Marián : The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon. 1918-1920. Br., Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2001. 407 s., index.
OHLASY: [anot.]: Stanová M., Vojenská história 6, 2002, č. 1, s. 143-145; tiež [rec.]: Ference Gregory C., Slovakia 38, 2005, č. 70-71, s. 152-154.
1918-1920; Trianon; Trianon;

MFN 25852 (7/37)
Hrabovcová, Emília : Obsadenie nitrianskeho biskupského stolca v cirkevnopolitickom kontexte rokov 1918-1920. In: Nitra v slovenských dejinách. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, MS 2002, s. 327-337. Rés. nem. s. 337 Besetzung des Nitraer Bischofstuhls im kirchenpolitischen Kontext der Jahre 1919-1920.
biskupstvá; 1918-1920; Nitra;

MFN 25875 (8/37)
Hronský, Marián : Slovensko pri rozpade Rakúsko-Uhorska a konštituovaní samostatného Česko-Slovenska (1918-1920). SAS 31, 2002, s. 383-399.
Československo; 1918-1920;

MFN 26182 (9/37)
Krajčovičová, Natália : Politické strany Slovenska 1918-1920. Pokračovanie z predchádzajúceho čísla. HR 13, 2002, č. 4, s. 18-20, fot.
strany politické; politické strany; 1918-1920;

MFN 27163 (10/37)
Tichý, Ivan : Klub slovenských poslancov 1918-1920. Autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor. Br., Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenských dejín 2002. 29 s. Rés. špan.
1918-1920; kluby poslanecké; politici; poslanci;


[Search] [Index]
Abbreviation: