DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 6204 (1/96)
Dudeková, Gabriela : Atypický šľachtic. Genealogicko-heraldický hlas 3, 1993, č. 1, s. 29-35. [Juraj Schulpe]
1867-1936; Schulpe Juraj [1867-1936];

MFN 8605 (2/96)
Dudeková, Gabriela : Juraj Schulpe vedec a humanista. [Úvod nap.]: Novák, Jozef. Br., YMCA 1994. 68 s. obr. príl. Rés. angl., nem., maď. [Sociálne opatrenia v prospech robotníkov.]
sociálni reformátori; 1867-1936; Schulpe Juraj [1867-1936];

MFN 10885 (3/96)
Dudeková, Gabriela : Túžba po dokonalejšom svete. Sociálnoetický svetonázor Juraja Schulpeho. HR 6, 1995, č. 5, s. 21-22.
1867-1936; Schulpe Juraj [1867-1936];

MFN 13415 (4/96)
Istorie financiar-bancara. Studii asupra bancilor sasesti, romanesti maghiare si slovace din Austro-Ungaria (1867-1918). Vol. 1. Cluj-Napoca, Dacia 1996. 202 s.
OHLASY: anot.: Holec Roman, HČ 45, 1997, č. 4, s. 688-689.
1867-1918; peňažníctvo; bankovníctvo; banky rumunské; Sedmohradsko;

MFN 22473 (5/96)
Podrimavský, Milan : Roky 1848-1849 a otázka politickej emancipácie Slovákov po nastolení dualizmu roku 1867. In: Slováci v revolúcii 1848-1849. [Zost.]: Sedlák, Imrich. [Martin], [Vydavateľstvo Matice slovenskej] [2000], s. 240-251. Res. angl. s. 252 The Years 1848-1849 and the Problem of the Political Emancipation of Slovaks after Dualism Was Introduced in 1867; nem. s. 253.
1848-1849; 1867; emancipácia politická;

MFN 23487 (6/96)
Dudeková, Gabriela : Juraj Schulpe a sociálna politika v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia. Autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD.) v odbore doktorandského štúdia 71-04-9 Pomocné vedy historické. Br., Katedra archívnictva a pomocných vied historických Univerzity Komenského 2001. 28 s. Rés. angl.
Uhorsko; sociálna politika; politika sociálna; 1867-1936; Schulpe Juraj [1867-1936];

MFN 25446 (7/96)
Čaplovič, Miloslav : Košice v období dualizmu - významná vojenská posádka monarchie v rokoch 1867-1914. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918 = Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. [Ed.]: Dangl, Vojtech - Varga, János J. Br., Vojenský historický ústav 2002, s. 294-304. Rés. nem. s. 304-305 Košice in der Epoche des Dualismus - eine bedeutende Garnison der MMonarchie in der Zeit 1867-1914; maď. s. 305.
1867-1914; vojenské posádky; Košice;

MFN 25474 (8/96)
Dangl, Vojtech : Národnostná otázka a účasť Slovákov v armáde (1867-1914). Vojenská história 6, 2002, č. 3-4, s. 3-25. Rés. nem. s. 25. Nationalitätenfrage und die Teilnahme der Slowaken in der Armee (1867-1914).
armáda; národnosti; 1867-1914;

MFN 25724 (9/96)
Great Britain and Central Europe 1867-1914. [Ed.]: Evans, Robert - Kováč, Dušan - Ivaničková, Edita. Br., Veda vyd. Slovenskej akadémie vied - Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2002. 178 s., reg. menný.
1867-1914; vzťahy britsko-stredoeurópske; vzťahy stredoeurópsko-britské; Európa stredná;

MFN 26188 (10/96)
Krasnovský, Branislav : Dejiny chemického priemyslu na Slovensku v období rokov 1867-1948. Dizertačná práca na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD). Br., Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2002. 208 s.
chemický priemysel; priemysel chemický; 1867-1948;


[Search] [Index]
Abbreviation: