DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 2740 (1/23)
Kazimír, Štefan : Smolnícke mincové kovy v menovom vývoji na Slovensku. HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 95-100.
menový vývoj; numizmatika; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 2745 (2/23)
Kellner, Marián : Smolník a jeho rudné bane. VlČ 40, 1991, s. 35-38.
Smolník; [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 2757 (3/23)
Kladivík, Eugen : Vodnostĺpcové stroje v Smolníku a Zlatej Idke. ZbBM 15, 1991, s. 169-187. Rés. angl., nem.
Zlatá Idka; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 3403 (4/23)
Szabó, Rafael : Z histórie smolníckej mincovne. VlČ 40, 1991, s. 39-41.
Smolník; [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 4605 (5/23)
Kremnica. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva v Kremnici 17.-19. november 1992. [Zost.]: Novák, Ján. Martin, Vydavateľstvo Gradus pre Mestský úrad Kremnica 1992. 489 s. Rés. nem.
    [Z obsahu]: NÁROŽNÝ, Miroslav: Úvod, s. 5; NOVÁK, Ján: Kremnica v dejinách Slovenska, s. 7-15; HOŠŠO, Jozef: Osídlenie Kremnice a okolia vo svetle archeologických nálezov, s. 17-41; PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Banské právo Kremnice a jeho vzťahy k ostatným banským právam v strednej Európe, s. 43-54; ZORIČÁK, Peter: Význam kremnickej mincovne v minulosti, s. 55-63; BALÁŽ, Zolo: Kremnický mestský majetok, s. 65-73; NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila: Kremnické cechy v 15.-16. storočí, s. 75-85; BALÁŽ, Zolo: Reformácia protireformácia v Kremnici do prijatia gregoriánskeho kalendára, s. 87-92; GAYER, Bedrich: Zastúpenie baníctva v správe mesta Kremnice v 15.-18. storočí, s. 93-102; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Kremnická bratská pokladnica, s. 103-116; PITTNER, Andreas: Kremnickí novomešťania (neocives) zo zahraničia, s. 117-135; VOZÁR, Jozef: Produkcia kremnickej mincovne v 17.-18. storočí, s. 137-174; ŽIFČÁK, František: Kontakty smolníckej a kremnickej mincovne, s. 175-183; KLADIVÍK, Eugen: Základné etapy vývoja banskej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 185-222; HOCK, Milan: Základné etapy vývoja úpravníckej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 223-249; NOVÁK, Ján: Kontakty Kremnice s Európou od konca 15. do začiatku 19. storočia, s. 251-260; HERČKO, Ivan: Minerály z Kremnice, s. 261-268; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Vývoj kremnického baníctva v 19.-20. storočí, s. 269-286; OKÁĽ, Drahomír: Kremnické baníctvo po roku 1945, s. 287-298; MAZÚREK, Jaroslav, ml.: Banská činnosť a jej odraz v prírodnom prostredí kremnickej banskej oblasti, s. 299-322; ZORIČÁK, Peter: Štátna mincovňa Kremnica - prítomnosť a bu dúcnosť, s. 323-328; NÁROŽNÝ, Miroslav: Obnova kultúrnohistorického dedičstva Kremnice, s. 329-338; ČELKO, Mikuláš: Kremnický mestský archív a jeho kultúrnohistorický význam, s. 339-352; ČIČAJ, Viliam: Kultúra v Kremnici do konca 18. storočia, s. 353-367; ČELKOVÁ, Mária: Výtvarné umenie Kremnice, s. 369-396; EZROVÁ, Adriana: Významné osobnosti kultúrnej histórie Kremnice, s. 397-414; JASENÁK, Ladislav: Kto bol kto v Kremnici, s. 415-440; NOVOTNÁ, Marianna, Kremnická paličkovaná čipka - čipkárske školy v Kremnici a okolí, s. 441-449; MEŠŤAN, Miroslav - HUDEC, Adam: Z minulosti dychovej hudby v Kremnici, s. 451-456; BERČÍK, Peter: Športové tradície Kremnice, s. 457-476; MATUNÁK, Michal a kol.: Richtári, mešťanostovia, starostovia, predsedovia Mestského národného výboru a primátori mesta Kremnice, s. 477-486.
OHLASY: rec.: Žifčák František, SlArchiv 28, 1993, č. 1, s. 106-108; anot.: Vič, HČ 41, 1993, č. 4, s. 484; Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 249-250.
Kremnica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 7694 (6/23)
Smolník. Mesto medenorudných baní. Geológia ložiska polymetalických rúd, ich využívanie a vplyv na mesto a okolie. [Red.]: Bartalský, Ján. [Nap.]: kol. aut. Br., Vyd. Geocomplex pre Združenie Mineralia slovaca 1993. 368 s. Rés. nem. Ed. Mineralia slovaca - Monografie. Záujmová publikácia š.p. Geologický prieskum a Železorudné bane Spišská Nová Ves.
Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 9314 (7/23)
Kultúrne a historické pamiatky. Zv. 4. (Stredný Spiš). Regionálna odporúčajúca bibliografia. [Zost.]: Podvojská, Zuzana. Spišská Nová Ves, Okresná knižnica 1994. 97 s.
Spiš; Spiš stredný; Kaľava; Klčov; Kluknava [okres Spišská Nová Ves]; Kojšov; Kolinovce; Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; Kurimany [okres Levoča]; Letanovce; Lieskovany; Lúčka; Margecany; Markušovce; Matejovce nad Hornádom; Mlynky; Mníšek nad Hnilcom [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Nálepkovo; Nemešany; Nižné Repaše; Odorín; Olcnava; Olšavica; Ordzoviany; Pavľany; Poľanovce; Pongrácovce; Poráč; Prakovce [okres Spišská Nová Ves]; Richnava; okres: Levoča;

MFN 10057 (8/23)
Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4 venované príspevkom zo seminára Baníctvo na Slovensku v čase J. Agricolu a J. Dernschwama, konaného 9.9.1994 v Banskej Štiavnici. 1994.
    [Z obsahu]: SKLADANÝ, Marián: Dernschwamov memoriál ako prameň k dejinám stredoslovenského baníctva, s. 72-76; LABUDA, Jozef: Archeologická výpoveď k baníctvu 16. storočia v stredoslovenskej banskej oblasti, s. 77-79; NOVÁK, Ján: Baníctvo v Banskej Štiavnici v 16. storočí, s. 88-92; SLANÝ, Július: Banská Bystrica v 16. storočí, s. 92-97; ČELKO, Mikuláš: Turzovci v Kremnici, s. 98-102; MAGULA, Rudolf: Baníctvo v Smolníku v 16. storočí, s. 103-107.
Banská Štiavnica; Banská Bystrica; Slovensko stredné; Kremnica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Dernschwam Ján [1494-1567]; Turzo [rod]; Thurzo [rod]; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 10423 (9/23)
Výroba a spracovanie medi. Tretí seminár z dejín hutníctva na Slovensku. Zborník. Herľany, september 1994. Košice, Technická univerzita 1994. 175 s.
    [Z obsahu:] VOZÁR, Jozef: Zhutňovanie medených rúd v banskobystrickej oblasti v 16.-18. storočí, s. 1-21; HUSÁK, Vladimír: Stavebný vývin medeného hámra v Banskej Bystrici, s. 22-36; KAMENICKÝ, Miroslav: Medené hámre pri Borinke, s. 37-66; TEKEĽ, Ladislav: Hutníctvo v smolníckom rudnom revíre, s.67-81; ŠIMKO, Ján: Vývoj výroby medi v regióne Krompachy, s. 82-93; LUKÁČ, Ivan - BIDLEŇ, Juraj: Vývoj výroby medených polotovarov v regióne Považská Bystrica, s. 94-96; MAGULA, Rudolf: Z histórie spracovania medenej rudy v hute Fönix-Rolová v prvej polovici 19. storočia, s.97-106; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám ťažby medenej rudy a jej spracúvania na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 107-133; SLAVKOVSKÝ, Jozef: Ložiská medených rúd v oblasti Západných Karpát a ich súčasná bilancia, 134-142; KUNHALMI, Gabriel: Ťažba medi v Mníšku nad Hnilcom, s. 143-145; MOLNÁR, László: Ján Thurzo - banícky podnikateľ európskeho významu, s. 146-152; CSATH, Béla: Dejiny gejzíru v Herľanoch, 153-158; KLADIVÍK, Eugen: Baníctvo a hutníctvo na Slovensku v 1. pol. 20 storočia, s. 159-175.
Banská Bystrica [región]; Banská Bystrica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Krompachy [región]; Považská Bystrica [región]; Mníšek nad Hnilcom [okres Gelnica]; Herľany; Karpaty západné; Borinka [okres Malacky]; Smolník [okres Gelnica]; okres: Malacky; Thurzo [rod]; Turzo [rod]; Turzo Ján [1437-1508]; Thurzo Ján [1437-1508];

MFN 10460 (10/23)
Zborník prednášok zo sympózia 140 rokov od vydania Všeobecného banského zákona. Spišská Nová Ves, ZO Slovenskej banskej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade Spišská Nová Ves 1994. 239 s.
    [Z obsahu:] MARCINKO, Ján: Gelnické banské právo, s. 4-11; DINKA, Ján: Niektoré historické podklady Gelnického banského práva, s. 13-27; NOVÁK, Ján: Maximiliánov banský poriadok, s. 28-37; VOZÁR, Jozef: Orgány štátnej banskej správy na Spiši po vydaní Všeobecného banského zákona, s. 39-49; KAŠIAROVÁ, Elena: Vládny komisariát pre Štátne banské a hutnícke závody na Slovensku v Bratislave (1919-1926), s. 51-60; MÜNCNER, Eduard: Banské právo a činnosť Obvodného banského úradu Spišská Nová Ves po roku 1945, s. 62-73; HIJJ, Ján: Vývoj banského práva na Slovensku v poslednej štvrtine 20. storočia, s. 74-84; NOVÁK, Ján: Baníctvo Spiša v povedomí Európy v minulosti, s. 86-94; MAGULA, Rudolf: Z histórie baníctva na Spiši do roku 1918, s. 96-106; ŽIFČÁK, František: Symbolika erbov a pečatí banských lokalít na Spiši, s. 108-121; BARTALSKÝ, Ján: Vývoj a organizácia geologického prieskumu na Slovensku po 2. svetovej vojne, s. 122-141; KOVÁČ, Ľuboš: História baníctva v Smolníku, s. 143-153; FÁBRY, Ondrej: Z dejín baníctva v rámci podniku Železorudné bane Spišská Nová Ves, s. 155-167; GRENDA, Ondrej: Existencia ťažby a spracovanie magnezitu v Slovenských magnezitových závodoch Jelšava, s. 169-180; DANIEL, Jozef - KAVALCOVÁ, Eva: História a súčasnosť ložiskovej oblasti Novoveská Huta, s. 181-191; NEVYJEL, Emanuel - OGURČÁK, Ján: Závod Slovinky v histórii a v súčasnosti, s. 193-211.
Gelnica; Bratislava; Spišská Nová Ves; Spiš; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Jelšava [okres Revúca]; Novoveská Huta; Slovinky [okres Spišská Nová Ves]; okres: Revúca; okres: Spišská Nová Ves; Maximilián II. Habsburský [1527-1576];


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: