DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 8902 (1/14)
Horváth, Pavel : Dvaja slovenskí kanonici v Nitre v 19. storočí. (Valentín Néčei a Fraňo Tagáni.) Verbum 5, 1994, č. 3, s. 160-162.
Néčei Valentín; Tagáni Fraňo;

MFN 20277 (2/14)
Mikuš, Milan : Körper Zrínsky - život a dielo. Rímskokatolícky kňaz, bratislavský kanonik, pedagóg, spisovateľ, žurnalista, národovec. K 105. výročiu narodenia a k 30. výročiu úmrtia. Nemšová, Mestský úrad 1999. 36 s.
kňazi; farári; kanonici; žurnalisti; spisovatelia; národniari; pedagógovia; Körper-Zrínsky Karol [1894-1969];

MFN 23166 (3/14)
Alexy, Zdenko G. : Náprsné dekorácie kanonikov na Slovensku. História revue 1, 2001, č. 4, s. 32.
kanonici;

MFN 28424 (4/14)
Lászlóová, Henrieta : Bieli kanonici. Rehoľa premonštrátov v stredoveku. História revue 3, 2003, č. 6, s. 40-41, obr.
premonštráti; rády cirkevné; cirkev;

MFN 30011 (5/14)
Čižmár, Marián : Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška pre Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach 2004. 407 s., bibliografia, reg. menný, miestny. Rés. angl. s. 370-371 Religious Life in the Land of the Archdiocese of Košice, s. 372-373 La vita consacrata nel territorio dell' arcidiocesi Košice, nem. s. 374-375 Ordensleben auf dem Gebiet des Erzbistums Košice, maď. s. 376-377 Szerzetesi élet a Kassai foegyházmegye területén. Ed. Dejiny Košického arcibiskupstva. Zv. 2.
rehole; cirkev; arcibiskupstvá; premonštráti; kanonici; rády cirkevné; križiaci; mnísi; benediktíni; cisterciti; pustovníci; kartuziáni; pavlíni; baziliáni; žobrané rády; rády žobravé; mendikanti; františkáni; dominikáni; minoriti; augustiniáni; jezuiti; piaristi; redemptoristi; saleziáni; verbisti; lazaristi; legionári Krista; školskí bratia; karmelitánky; ženské rehole; rehole ženské; Košice;

Zoznam dielov

MFN 30288 (6/14)
Haľko, Jozef : Spory o Štefana Záreczkého - k postojom a činnosti bratislavského kanonika. Conflicts of Štefan Zárecký on the Politics and Stands of the Bratislava Canon. 52, 2004, č. 4, s. 673-687. Rés. nem. s. 688 Der Streit um Stefan Zárecky - zu den Einstellungen und Tätigkeiten des Bratislavaer Kanonikers.
Farári katolícki; Kanonici; Kňazi katolícki; Bratislava; Záreczky Štefan [1913-1995];

MFN 32472 (7/14)
Hričovská, Janka : Testamenty kanonikov Bratislavskej kapituly uo 16. storočia. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Br., Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov a registratúr 2005, s. 235-240. Rés. angl. s. 240-241 Testaments of Canons of Bratislava Capitula of the 16th Century.
Kapituly; Kanonici; 16. storočie; Testamenty; Bratislava;

Zdrojový dokument (Diplomatická produkcia v stredovekom meste.)

MFN 33691 (8/14)
Tomas, Maroš : Rytieri a kanonici sv. Hrobu. In: Rytierstvo element v živote stredovekého človeka. Trnava, Trnavský historický spolok 2005, s. 102-109. Rés. nem. s. 109 Kannoniker und Ritter von Heiligen Grab.
Rytieri; Križiaci; Kanonici Sv. Hrobu; Rády;

Zdrojový dokument (Rytierstvo element v živote stredovekého človeka.)

MFN 35502 (9/14)
Tomas, Maroš : Kanonici Sv. Hrobu na území dnešného Slovenska. Autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdiea 71-02-9 slovenské dejiny. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Katedra histórie 2006. 23 s. Rés. nem.
kanonici Sv. Hrobu; rehole; rády; cirkev;

MFN 40482 (10/14)
Nemeš, Jaroslav : Testament bratislavského kanonika Gašpara Romera z roku 1517 a jeho ekonómia spásy. Ružomberský historický zborník 3, 2009, s. 150-172. Rés. angl. s. 171-172 The testament of Bratislava canon Gaspar Romer from the year 1517 and his Economy of Salvation.
kanonici; 1517; testamenty; Bratislava; Romer Gašpar [-1517];

Zdrojový dokument (Ružomberský historický zborník)


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: