DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 102 (1/45)
Červenák, Ivan : Prvá ruská buržoáznodemokratická revolúcia a jej vplyv na slovenské robotnícke hnutie. 1, 1953, č. 3, s. 491-504.
ruská bužoáznodem. revolúcia; robotnícke hnutie, Slov.;

MFN 1076 (2/45)
Varsik, Branislav : Husiti na Slovensku a vplyvy husitského revolučného hnutia na Slovensku do roku 1435. SbFFUK-Sekcia filozoficko-historická 1960, s. 3-71; 1962, s. 69-96.
OHLASY: anot.: -A. G.-, [Gácsová Alžbeta,] HČ 11, 1963, č. 2, s. 307-308.
Husiti, Slovensko; Bohemika;

MFN 1217 (3/45)
Lehár, Bohumil : K otázke vplyvu ekonomicko-sociálnych činiteľov na triedne boje. [Diskusia.] 9, 1961, č. 2, s. 307-309. [K príspevku J. Mlynárika, Základné etapy triednych bojov na Slovensku v rokoch 1918-1938. HČ 9, 1961, č. 2, s. 285-298.]
triedne boje, 1918-38;

MFN 1355 (4/45)
Andrusov, Dimitrij : Vývin geologických vied a ich vplyv na ustálenie materialistického svetonázoru. Z dejín vied 1, 1962, s. 9-34. Rés. rus., nem., angl.
OHLASY: anot.: P. H. [Hapák Pavel,] HČ 11, 1963, č. 4, s. 643-644.
geologické vedy; svetonázor materialistický; materialistický svetonázor;

MFN 1410 (5/45)
Habovštiak, Anton : Vplyv valašskej kolonizácie na stredoslovenské nárečie. JazČ 13, 1962, s. 8-27.
kolonizácia valašská; valašská kolonizácia; Slovensko stredné;

MFN 1515 (6/45)
Pleva, Ján : Príspevok k dejinám beľševizácie Komunistickej strany Československa na Slovensku a Zakarpatsku. Sborník ÚD KSS. Bratislava, VPL 1962. 180 s. Ed. Pobočka ÚD KSČ, roč. 4, č. 3.
OHLASY: rec.: Plevza Viliam, HČ 11, 1963, č. 1, s. 143-145.
KSČ; boľševizácia KSČ; Zakarpatská Ukrajina;

MFN 1588 (7/45)
Z bojov za revolučnú stranu. Spomienky na založenie KSČ. Br., VPL 1962. 253 s.
OHLASY: anot.: -M. K.-, HČ 11, 1963, č. 2, s. 317-318.
pramene; KSČ;

MFN 1657 (8/45)
Dunajský, Martin : Nemecká robotnícka trieda v boji za socializmus (1917-1963). Br., VPL 1963. 306 s.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomier,] HČ 12, 1964, č. 3, s. 452.
robotníci, Nemecko;

MFN 1670 (9/45)
Foster, Viliam Z. : K dejinám svetového robotníckeho hnutia. Br., VPL 1963. 598 s.
OHLASY: anot.: Tomek František, HČ 13, 1964, č. 1, s. 145-146.
robotnícke hnutie svetové;

MFN 1732 (10/45)
Jech, Karel : Prebudená dedina. K dejinám revolúcie na našom vidieku v rokoch 1945 - 1948. Bratislava, VPL 1963. 399 s.
OHLASY: rec.: Cambel Samuel, HČ 13, 1965, č. 3, s. 453-456.
vidiek 1945-1948; dedina 1945-1948;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: