DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 286 (1/3)
Dejiny Slovenska VI. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. [Aut.kol.]: Barnovský, Michal - Cambel, Samuel - Čierny, Ján - Kamenec, Ivan - Šťastný, Jiří - Vrablic, Emil. Br., Veda 1988. 549 s. Reg. menný.
    OHLASY: Rec.: Kirschbaum Stanislav J., Slowakia 34, 1989-1990, No 62-63, s. 174-176; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;
1945-1960;

MFN 7279 (2/3)
Národnosti na Slovensku. [Zost.]: Haraksim, Ľudovít. Br., Veda 1993. 161 s.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Národnostné menšiny na križovatke medzi vnútornou a zahraničnou politikou, s. 9-18; ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Otázka národnostných menšín vo vzťahu medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom 1944-1948, s. 19-38; KRAJČOVIČ, Milan: K politickým dejinám sankcionovania hraníc Slovenska, s. 39-58; DEÁK, Ladislav: Maďarská menšinová politika v Česko-slovensku v čase Mníchova, s. 59-70; HARAKSIM, Ľudovít: Národnostná identita Rusínov na východnom Slovensku, s. 71-80; VRABLIC, Emil: Sťahovanie Slovákov z Maďarska do Česko-slovenska v rokoch 1946-1948, s. 81-99; GABZDILOVÁ, Soňa: Problémy výuky slovenského jazyka na školách s maďarským vyučovacím jazykom po roku 1948, s. 100-106; ŠUTAJ, Štefan: Akcia juh, s. 107-114.
OHLASY: rec.: Kovács László G., Regio 6, 1995, č. 1-2, s. 227-230.
národnosti;

MFN 10010 (3/3)
Slováci v Maďarsku. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 30.9.-2.10.1992 Bratislava. [Zost.]: Balážová, Eva - Grácová, Genovéva. Martin, MS 1994. 402 s.
    [Z obsahu]: DEÁK, Ladislav: Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku medzi dvoma svetovými vojnami, s. 11-34; KRAJČOVIČ, Milan: Dolnozemskí Slováci a mierová konferencia v Paríži 1919-1920, s. 35-55; HARAKSIM, Ľudovít: Programové odnárodňovanie Slovákov v Maďarsku, s. 56-69; ZELENÁK, Peter: Slovenské školstvo v Maďarsku v medzivojnovom období, s. 70-90; UHORSKAI, Pavel: Starostlivosť evanjelickej cirkvi o Slovákov v Maďarsku, s. 91-96; FÚZIKOVÁ, Ildika: K plánovanému náboženskému časopisu Kresťanský život, s. 97-104; TÓTH, Štefan: Rozšírenosť slovenských časopisov, úsilia na samostatné vydávanie medzi dolnozemskými Slovákmi, s. 105-120; ANTAL-DOLNOZEMSKÝ, Juraj: Úloha ľudových pismákov v národnom hnutí Slovákov v Maďarsku, s. 121-131; BARTALSKÁ, Ľubica: K problematike vydávania periodickej tlače Slovákov v Maďarsku, s. 132-135; BARTALSKÁ, Ľubica: Bibliografia periodickej tlače vydávanej Slovákmi v Maďarsku, s. 136-147; MOLNÁR, Ladislav: Otázky štatistickej maďarizácie v Maďarsku, s. 148-156; GRÉBERT, Arvéd: Slovenská diplomacia a zviditeľňovanie postavenia Slovákov v Maďarsku po viedenskej arbitráži, s. 183-195; SAUČIN, Ladislav: Osobnosť Dr. Emanuela Böhma v slovenskom národnom hnutí v Maďarsku, s. 196-206; HORÁK, Alexander: O Spolku sv. Vojtecha v Maďarsku, s. 230-253; BARTOŠEK, Fraňo: Slováci v Maďarsku v rokoch 1944-1949, s. 254-266; VRABLIC, Emil: Náčrt presídlenia časti Slovákov z Maďarska do Československa v rokoch 1946-1948; BOBÁK, Ján: Slováci v Maďarsku po roku 1945, s. 286-297; CHLEBNICKÝ, Ján: Slovenské školstvo v Békešskej oblasti po roku 1945, s. 298-310; BAČA, Pavol: Slovenské nárečia v Maďarsku, s. 311-334; PAPUČEK, Gregor: Slovenská literatúra v Maďarsku po roku 1945, s. 335-345; FUHL, Imrich: Súčasná slovenská tlač v Maďarsku, s. 346-355; HRIVNÁK, Michal: Slovenská národnostná a väčšinová tlač v Maďarsku, s. 356-364; KORMOŠ, Alexander: Zákon o postavení národností v Maďarskej republike, s. 365-373; REPKA, Vladimír: Súčasné postavenie Slovákov v Maďarsku, s. 374-384; HANKOVÁ-NAGYOVÁ, Eva: Etnický postoj békeščabianskych Slovákov, s. 385-393.
OHLASY: rec.: Ondrejovič, S., SlR 61, 1996, č. 4, s. 334-6.
Paríž; Békešská Čaba [HU]; Békescsaba [HU]; Böhm Emanuel Teodor [1909-1990];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: