DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4009 (1/29)
Dvestotridsať rokov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (1762-1992). [Vedecká konferencia 2.-5.9.1992 v Košiciach.] Košice, Technická univerzita - banícka fakulta 1992. 343 s.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Nové poznatky o založení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, s. 7-20; NOVÁK, Ján: Základné etapy vývoja Baníckej akadémie do roku 1867, s. 54-69; HERČKO, Ivan: Banícka a Lesnícka akadémia v rokoch 1867-1919, s. 69-87; VOZÁR, Jozef: Počiatky Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici očami dvorského radcu F.J.Müllera, s. 88-97; SOPKO, Anton: Prínos banskoštiavnickej baníckej akadémie do rozvoja banských vedných disciplín, s. 98-118; SOMBATHY, Ladislav: Význam štiavnickej baníckej vysokej školy pre rozvoj baníctva, hutníctva a banskej techniky, s. 119-129; SIKOROVÁ, Tatiana: Zápas o obnovenie Baníckej akadémie a zriadenie Vysokej školy technickej na Slovensku, s. 130-149; KAMENICKÝ, Miroslav: Hutníctvo na banskoštiavnickej akadémii, s. 150-166; KLADIVÍK, Eugen: Prednášanie banského strojníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici a prvé učebnice tohto predmetu, s. 167-181; MOROVICS, Miroslav: Vyučovanie matematických predmetov na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 182-206; PÖSS, Ondrej: Fyzikálne odbory na banskoštiavnickej akadémii, s. 207-227; KLADIVÍK, Eugen: Vyučovanie baníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 228-243; HOCK, Milan: Banské meračstvo na Baníckej akadémii, s. 244-262; HERČKO, Ivan: Výuka mineralogických a geologických vied na Baníckej akadémii, s. 263-277; HUČKO, Ján ml.: Geografický a národnostný pôvod poslucháčov Baníckej akadémie, s. 278-296; URGELA, Jozef: Výučba lesníctva na banskoštiavnickej akadémii, s. 297-308; HUČKO, Ján ml.: Sociálny pôvod poslucháčov a ďalšie uplatnenie absolventov banskoštiavnickej akadémie, s. 309 - 327; NOVÁK, Ján: Spoločenský život poslucháčov banskoštiavnickej akadémie s. 328-343.
OHLASY: anot.: Hock Milan, 230. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, Múzeum 38, 1993, č. 2, s. 42; tiež anot.: Hallon Ľudovít, HČ 40, 1992, č. 5, s. 641; rec.: mjr, DVT 26, 1993, č. 1, s. 61-62; tiež anot.: I.H., ZbSBM 17, 1995, s. 315.
Banská Štiavnica; Müller František Jozef;

MFN 5291 (2/29)
Sombathy, Ladislav : Opakované úsilia o zastavenie prevádzky banskoštiavnických baní a možné dôsledky ich zatvorenia v súčasnosti. In: Zborník referátov zo seminára o možnostiach záchrany banskoštiavnickeho a hodrušského baníctva. Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum 1992, s. 71-80.
Banská Štiavnica; Hodruša [okres Žarnovica]; okres: Žarnovica;

MFN 7712 (3/29)
Spravodaj Banského výskumu Prievidza. Odborný časopis pre techniku a ekonomiku hnedouhoľného baníctva 33, 1993, č. 2, 112 s. [ Monotematické číslo obsahuje referáty zo seminára "Hellovci a ich prínos pre vedu a techniku" (Banská Štiavnica, 10.9.1993).]
    [Z obsahu]: SOMBATHY, Ladislav: Banícka obec Štiavnické Bane, s. 30-44; KLADIVÍK, Eugen: Matej Kornel Hell, s. 45-54; NOVÁK, Ján: Zásluhy Mateja Kornela Hella na výstavbe banského vodohospodárskeho systému, s. 55-59; KLADIVÍK, Eugen: Jozef Karol Hell, s. 60-69; VOZÁR, Jozef: Neznámi Hellovci, s. 69-76; NOVÁK, Ján: Život a dielo Maximiliána Hella, s. 76-83; ČELKO, Mikuláš - ČELKOVÁ, Mária: Príspevok k dejinám Štiavnických Baní, s. 84-90; SUROVEC, Jozef: Archívne dokumenty k Hellovcom vo fondoch ŠÚBA v Banskej Štiavnici, s. 90-101.
OHLASY: [Anot.]: mjr, DVT, 26, 1993, č. 4, s. 255. [Narodil sa 15.V.1720 vo Vindšachte - Štiavnických Baniach (dnes súčasť Banskej Štiavnice) - umrel 14.4.1792.]
Štiavnické Bane; Hell [rod]; Hell Jozef Karol [1713-1789]; Hell Maximilián [1720-1792]; Hell Matej Kornel [1653-1743];

MFN 8010 (4/29)
Veda a technika v dejinách Slovenska. 6. Zborník referátov na XIX. Medzinárodnom kongrese ICOHTEC, seminári História banskej dopravy na Slovensku a seminári pri príležitosti 150. výročia narodenia Dr. Karola Brančíka. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV - Slovenské banské múzeum 1993. 237 s.
    [Z obsahu]: SOMBATHY Ladislav: Vplyv druhov ťažených surovín na vývoj banskej dopravy, s. 37-43; BOROŠKA, Ján - FABIAN, Ján: Z histórie a súčasnosti výskumu, výroby a použitia oceľových lán v banskej doprave na Slovensku, s. 105-123; SOMBATHY, Ladislav: Zámery a realizácia dopravy rudy z bane Rozália do úpravne na závode Rudných baní Hodruša - Hámre, s. 124-130; HOCK, Milan: Doprava rudných produktov v úpravníctve, s. 131-141.
Hodruša-Hámre;

MFN 8070 (5/29)
Vyučovanie chémie a hutníctva na Banskej akadémii v B.Štiavnici. II. seminár História hutníctva na Slovensku. Herľany, 1.-2. december 1992. [Košice], [Technická univerzita - katedra kovohutníctva] [1993]. Nestr.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Založenie prvej katedry hutníctva a chémie, 11 s.; VOZÁR, Jozef: Prvé dejiny Baníckej akadémie v B. Štiavnici od F.I.Müllera, 10 s.; KAMENICKÝ, Miroslav: Kovohutnícka veda a školstvo v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia a jej vplyv na prax na príklade huty v Žarnovici 13 s.; HOCK, Milan: Chémia a hutníctvo na Baníckej akadémii v období pôsobenia profesorov A.Rupprechta a A.Wehrleho, 13 s.; TOMEČEK, Otto: Výučba chémie na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 7 s.; KUNHALMI, Gabriel: Prednášky Prof.Jacquina a jeho činnosť na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 8 s.; CENGEL, Peter: Výuka hutníctva železa na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 5 s.; KAFKA, Richard: Knižnica Baníckej akadémie v B.Štiavnici, 10 s.; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám vysokoškolského vzdelávania hutníkov po zániku Vysokej školy baníckej a lesníckej v B.Štiavnici, 26 s.; CENGEL, Peter: Technologické zariadenia hutníctva železa začiatku 20. storočia, 8 s.; SOMBATHY, Ladislav: Pokus o rekonštrukciu antimónovej huty Banická v Bystrom potoku, 14 s.
Banská Štiavnica; Bystrý potok; Žarnovica; Ruprecht Anton [1748-1814]; Wehrle Alojz [1791-1835]; Müller František Jozef; Jacquin Nicolas;

MFN 8961 (6/29)
Ilavský, Ján - Sombathy, Ladislav : Juraj Agricola - tvorca geológie nerastných surovín. Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4, s. 80-87.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 12250 (7/29)
Sombathy, Ladislav : Baňa Anna na Baniskách v Bystrom potoku. [Das Bergwerk Anna auf der Lokalität Baniská im Tal Bystrý potok.] ZbSBM 17, 1995, s. 77-96. Rés. angl., nem.
Bystrý potok;

MFN 12393 (8/29)
Štiavnické Bane v histórii. Seminár 25. - 26. 10. 1995. Prednášky. Pri príležitosti vyhlásenia obce Štiavnické Bane za pamiatkovú rezerváciu ako špecifickú banskú krajinu dokumentovanú bohatou minulosťou a prítomnosťou obce. [Štiavnické Bane], [Obecný úrad] [1995]. 159 s.
    [Obsah]: FABIÁN, Pavel: Urbanistické podmienky vzniku a stavebno-historický vývoj sídla, s. 1-3; CHOVANOVÁ, Iveta - VOŠKOVÁ, Katarína: Architektonické hodnoty pamiatkovej rezervácie, kultúrne pamiatky a ich ochrana, s. 4-7; SMOLKA, Ján - SOMBATHY, Ladislav: Geologicko-ložiskové pomery okolia Štiavnických Baní, s. 8-21; SOMBATHY, Ladislav: K otázke vzniku názvu obce Štiavnické Bane, s. 22-25; LABUDA, Jozef: Najstaršie osídlenie Štiavnických Baní z pohľadu archeológie, s. 26-29; ČELKO, Mikuláš: Dejiny Štiavnických Baní do roku 1526 vo svetle písomných prameňov, s. 30-37; SÍKOROVÁ, Elena - SUROVEC, Jozef: Zainteresovanosť ťažiarov v banských dielach na území Štiavnických Baní v 16.-18. storočí, s. 38-42; KLADIVÍK, Eugen: Z dejín banskej techniky v baníctve Štiavnických Baní, s. 43-51; VOZÁR, Jozef: Banícke krámske právo v Banskoštiavnickej oblasti, s. 52-70; KAŠIAROVÁ, Elena - JAKAB, Zoltán: Pomocné prevádzky na zabezpečenie chodu banských závodov na Vindšachte, s. 71-77; VOZÁR, Jozef: Množstvo, kategórie a pracovný poriadok baníkov na Piargu v 18. storočí, s. 78-87; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 88-101; KUBIŇÁKOVÁ, Katarína: K pôsobeniu jezuitov a hieronymitánov na Piargu,s. 102-111: ČELKOVÁ, Mária: Výtvarné umenie na Štiavnických Baniach, s. 112-134; LOVÁSOVÁ, Eva: K činnosti rezbárskej školy v Piargu, s. 135-141; HERČKO, Ivan: Významné osobnosti pôsobiace v Štiavnických Baniach, s.142-151; HOCK, Milan: Stupy v oblasti Štiavnických Baní, s. 152-159.
Štiavnické Bane; Piarg; Banská Štiavnica [región]; Vindšacht;

MFN 14434 (9/29)
Sombathy, Ladislav : Pred dvadsiatimi rokmi zomrel ing. Juraj Bernáth. Spravodaj Banského výskumu Prievidza 36, 1996, č. 2-3, s. 149-150.
Bernáth Juraj [1899-1976];

MFN 14446 (10/29)
Spravodaj banského výskumu Prievidza. 36, 1996, č. 4-5. [Príspevky zo seminára Z dejín banského meračstva konaného 26. 11. 1996 v Banskej Štiavnici.]
    [Z obsahu]: HERČKO, Ivan: Súčasný stav štúdia dejín banského meračstva na Slovensku, s. 157-161; HOCK, Milan: Z dejín rozvoja geodetickej a banskomeračskej techniky, s. 161-170; KAŠIAROVÁ, Elena: Niekoľko zaujímavostí o meračoch meračského úradu na Vindšachte z archívnych dokumentov Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici, s. 171-174; KUNÁK, Ladislav: Vývoj výuky banského meračstva na Slovensku od polovice 19. storočia, s.175-177; HERČKO, Ivan: Prínos absolventov Banskej a lesníckej akadémie k rozvoju banského meračstva, s. 178-200; JAKAB, Zoltán: Systém výuky banského meračstva, jeho najvýznamnejší prednášatelia a ich učebnice, s. 201-203; MICHALČÁK, Svätopluk: Optické teodolity - medzník vo vývoji merania uhlov, s. 204-206; MICHALČÁK, Svätopluk: K histórii vývoja geodetických a banskomeračských prístrojov, s. 206-210: HUSÁK, Vladimír: K historickému odkazu plánov banských meračov. Poznámky na základe štúdia situačných, stavebných plánov a vedút, týkajúcich sa banskobystrického mediarskeho podniku, s. 210-213; LALKOVIČ, Marcel: Príspevok k dejinám jaskynného merania na Slovensku, s. 214-225; KOVANIČ, Ľudovít: Magnetické metódy banskomeračských vytyčovacích prác, s. 226-228; MUDROŇ, Ivan: Využitie výpočtovej techniky pri vyhotovovaní, vedení a dopĺňaní banskomeračskej dokumentácie, s. 229-233; SOMBATHY, Ladislav: Peter Rittinger ako merač, s. 233-236; KLADIVÍK, Eugen: Život a dielo profesora banskoštiavnickej Banskej akadémie Júliusa Gretzmachera, s. 237-238; KOVANIČ, Ľudovít: Profesor Ilavský - priekopník banského meračstva na Slovensku, s. 238-240; NOVÁK, Josef: Prínos profesora Františka Čechuru k rozvoji důlního měřictví, s. 240-241; NOVÁK, Josef: Zamyšlení nad životním dílem profesora Karla Neseta pro obor "důlní měřictví", s. 242-243; HOCK, Milan: Geodézia a banské meračstvo v zbierkach múzeí na Slovensku, s. 245-248; HERČKO, Ivan: Bibliografia článkov a štúdií z banského meračstva v časopise Bányászati és kohászati lapok, s. 249-252; HERČKO, Ivan: Literatúra k dejinám banského meračstva a geodézie, s. 253-254; MIKULENKA, Václav- PADĚRA, Zdeněk: O významu staré důlněměrické dokumentace, s. 255-260.
meračstvo banské; jaskyne; bohemika; Vindšachta; Banská Bystrica; Rittinger Peter [1811-1872]; Gretzmacher Július [1836-1906]; Ilavský Pavol [1911-1965]; Čechura František [1887-1974]; Neset Karol [1907-1993];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: