DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 143 (1/2275)
Polakovič, Štefan : Vidiny o slovenskom národe. Hamilton Ontario Canada - Buenos Aires Argentína, Zahraničná Matica slovenská 1983. 236 s.
    OHLASY: rec.: Maťovčík Augustín, Národ v zrkadle vekov. LT 4, , 1991, č. 45, s. 5.


MFN 169 (2/2275)
Tomko, Jozef : Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách. Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1984. 66 s. Pramene 2.
historiografia slovenská; Veľká Morava; katolicizmus slovenský; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 186 (3/2275)
Marza-Selecká, Eva : Slovensko-sedmohradské styky v oblasti knižnej kultúry. Bibliografia. Variácie 1985, s. 190-198.
    Rec.: Klička Karol, Dve slovenské bibliografie z Rumunska, BibliografZb 1991 [vyd. 1993], s. 220-227.
Sedmohradsko;

MFN 232 (4/2275)
Deviata slovenská onomastická konferencia. Nitra, 26. - 28.júna 1985. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. 312 s.
    [Z obsahu]: MAJTÁN, Milan: Štyridsať rokov slovenskej onomastiky, s. 4-7; LUKAČKA, Ján: Etnicita Ponitria vo svetle osobných mien, s. 33-39; KRAJČOVIČ, Rudolf: Genéza slovenčiny a najstaršia slovenská toponymia, s. 40-47; MAJTÁN, Milan: Výrazné špecificky slovenské prvky v najstarších zložených slovenských menách zo Slovenska, s. 48-53; NEMČOKOVÁ, Oľga: Hydronymum Bystrica, hlavný doklad pôvodného slovenského osídlenia, s. 66-68; HALAGA, Ondrej R.: Prvky východoslovenských nárečí dokumentované vlastnými menami v stredoveku, s. 73-79; KREJA, Boguslaw: Przedrostek po- w nazwach wlasnych i pospolitych typu Pomorze, pojezierze w jezyku polskim i innych jezykach slowianskich, s. 131-135; ŽIGO, Pavol: Lexika starších terénnych názvov z Novohradu, s. 155-159; OPĚLOVÁ, Mária: Lexika starých terénnych názvov z Hontu, s. 160-162; ŽILOVÁ, Ružena: Apelatívny základ oroným Kremnických vrchov, s. 163-165; BARTKO, Ladislav: Slová maďarského pôvodu ako lexikálny základ mikrotoponymie na východnom Slovensku, s. 166-171; PROKOP, Petr: Postavení slovanské apelativní toponymické lexiky ve vývoji anoikonymie českého pohraničí, s. 202-206; KNAPPOVÁ, Miloslava: Apelativní základy slovanských osobních jmen užívaných v ČSSR, s. 227-231; KRASNOVSKÁ, Elena: Zamestnanecké apelatíva v starších slovenských osobných menách z Gemera, s. 223-238; BOHÁČ, Zdeněk: Starosrbská lexika v lužickosrbských osobních jménech, s. 277-281; SKLADANÁ, Jana: Zo staršej slovenskej antroponomastickej terminológie, s. 303-308.
Ponitrie [región]; Nitra; Banská Bystrica; Novohrad [región]; Hont; Kremnické vrchy; Slovensko východné; Gemer;

MFN 348 (5/2275)
Motoška, Vladimír : Hlavné smery, problémy, výsledky a východiská historickej vedy na strednom Slovensku. In: Od vzniku Československa k socialistickému dnešku (Zborník príspevkov z XIX.zasadania komisie historikov ČSSR - ZSSR v Banskej Bystrici). Banská Bystrica, Stredoslovenský KV KSS 1988, s. 295-305.
historiografia slovenská; Slovensko stredné;

MFN 441 (6/2275)
Eliáš, Štefan : Jakobíni v Košiciach. In: Slovensko a veľká Francúzska revolúcia. Trnava, ŠOA 1989, s. 53-61.
Košice;

MFN 474 (7/2275)
Horváth, Pavel : Inteligencia a poddaný ľud na Slovensku koncom 18. storočia. In: Slovensko a veľká Francúzska revolúcia. Trnava, ŠOA 1989, s. 4-15.


MFN 477 (8/2275)
Jančovic, Ján : Slováci - kolonisti z Dolnej zeme usadení v medzivojnovom období na južnom Slovensku. Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 101-116.
Slovensko južné;

MFN 502 (9/2275)
Kubovčík, Jozef : Kantorská dolina v Slovenskom národnom povstaní. ZbMSNP 14, 1989, s. 241-258. Rés. rus., nem.
Kantorská dolina;

MFN 538 (10/2275)
Petráš, Milan : Profeudálne názory v slovenskej literatúre počiatkov obrodeneckého obdobia. In: Slovensko a veľká Francúzska revolúcia. Trnava, ŠOA 1989, s. 74-100.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: