DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 825 (1/55)
Čaplovič, Dušan - Slivka, Michal : Kultúrne pamiatky - archeologické lokality na východnom Slovensku. (Súčasný stav, problémy a východiská.) In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 307-324. Rés. rus., nem.


MFN 1802 (2/55)
Slivka, Michal : Archeologické doklady ku knižnej kultúre na Slovensku. LML 24, 1990 s. 95-112.


MFN 1803 (3/55)
Slivka, Michal : Letanovce-Kláštorisko. Odborné a pamiatkové predpoklady na úpravu objektu. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 379-381. Rés., nem., rus.
Letanovce-Kláštorisko;

MFN 1804 (4/55)
Slivka, Michal : Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. SlNum 11, 1990, s. 83-112. Rés. rus., nem.


MFN 3337 (5/55)
Slivka, Michal - Vallašek, Adrián : Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vydav. 1991. 271 s. Rés. slov., nem., angl., rus., maď.
    OHLASY:rec.: Avenarius Alexander, Hrady bez legiend, SP 108, 1992, č. 4, s. 135-136; anot.: Marsina Richard, HČ 40, 1992, č. 3, s. 388-389; anot.: Kajzer Leszek, KHKM 40, 1992, č. 2, s. 219-220;


MFN 3338 (6/55)
Slivka, Michal : Cisterciti na Slovensku. ArchHist 16, 1991, s. 101-117.


MFN 3339 (7/55)
Slivka, Michal : Mittelalterliche figurale Keramik in der Slowakei. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 331-364. Rés. slov.


MFN 3340 (8/55)
Slivka, Michal : Najstarší kláštor na Slovensku. Svedectvo listín, mlčanie archeológov. HR 2, 1991, č. 7, s.4-5. [Nitra.]
kláštory; Nitra;

MFN 3341 (9/55)
Slivka, Michal : Súbor prác k dejinám stredovekého Slovenska (feudálne sídla, cirkevné inštitúcie, remeslá). Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Nitra, Archeologický ústav SAV 1991. 31 s.
autoreferáty dizertácií; dizertácie;

MFN 3507 (10/55)
Trnava 1988. Zborník materiálov z konferencie Trnava 1238-1988. [Zost.]: Šimončič, Jozef. Br., Obzor pre Okresný úrad v Trnave 1991. 301 s.
    [Z obsahu]: SEDLÁK, Vincent: Najstaršie osídlenie Trnavy a okolia, s. 10-20; SLIVKA, Michal: Funkcia cirkevných inštitúcií pri urbanizácii Trnavy, s. 21-30; KAZIMÍR, Štefan: K obchodu Trnavy do konca 14. storočia, s. 31-43; JANKOVIČ, Vendelín: Ideové a spoločenské pomery v Trnave za sto rokov pred založením univerzity, s. 44-88; VYVÍJALOVÁ, Mária: Trnava v období slovenského národnoobrodeneckého hnutia, s. 89-117; PILL, František: Príspevok k dejinám trnavského cukrovaru v rokoch 1868-1906, s. 118-129; ŠPIESZ, Anton:Materiálne zabezpečenie Trnavskej univerzity, s. 132-136; ŠIMONČIČ, Jozef: Spory mesta a Trnavskej univerzity o trestnú právomoc, s. 137-176; RADVÁNI, Hadrián: Z dejín vydávania kníh, tlačiarní a knižníc v Trnave, s. 177-184; DUBOVSKÝ, M.J.: Začiatky Trnavy podľa dvoch eposov, s. 185-214; UHERKOVÁ, Terézia: Cechy v Trnave, s. 185-214; ŠTIBRÁNYI, Ján: Význam Trnavy v dejinách architektúry na Slovensku, s. 221-230; HORÁK, Milan: Stavebný vývoj mesta, s. 231-234; GREGOROVÁ, Jana: Študenti Fakulty architektúry o stredovekej Trnave, s. 235-240; HOLOŠOVÁ, Alžbeta: Trnavský lazaret, s. 241-255; ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária: Xenodochium v Trnave, s. 256-259; ŠIMONČIČ, Jozef: Súsošie Najsv. Trojice v Trnave, s. 260-266; ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Správa o zistených pamiatkových hodnotách fasád objektu na Hollého ul. 1 v Trnave, s. 267-269; ŠIMONČIČ, Jozef: Územný plán mesta Trnavy v rokoch 1919-1944, s. 270-296.
OHLASY: anot.: Mikula Vojtech, Viera a život 1, 1991, s. 312-316; anot.: Chalupecký Ivan, HČ 40, 1992, č. 1, s. 130-131; rec.: Rozložníková Virginia, SlArchiv 27, 1992, č. 1, s. 120-123.
mestá, Slovensko; Trnava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: