DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 576 (1/40)
Šrajerová, Olga : Formovanie priemyslových oblastí na Slovensku v rokoch 1945-1955 a charakteristika ich sociálno-ekonomického profilu. SlSb 87, 1989, s. 81-101.


MFN 1070 (2/40)
Historiografie v Československu 1985-1989. Výběrová bibliografie. [Zost.]: Kudelásek, Miloslav - Novotný, Jiří - Sedliaková, Alžbeta - Vlk, Jan. Praha, Historický ústav ČSAV 1990. 277 s. Reg. aut. Anot.: -bm- Slsb 89, 1991, č. 3-4, s. 287-288; tiež
    OHLASY: Ši.M., SlPř 77, 1991, č. 1, s. 8; Kubíček Jaromír, VVM 43, 1991, č. 3, s. 385; J.Mk., ČČH 89, 1991, s. 143-144. Anot.: Obuchová Viera, HČ 40, 1992, č. 1, s. 131;
historiografia; bibliografie;

MFN 1835 (3/40)
Staněk, Tomáš : Německá národnostní skupina v Československu v letech 1947-1986. Stručný přehled problematiky. SlSb 88, 1990, s. 81-95.


MFN 3350 (4/40)
Sokolová, Gabriela : O jazykovém zaměření Slováků a Němců žijících v severních Čechách (na základě sociologických výzkumů). SlSb 89, 1991, č. 3-4, s. 172-180. Rés. nem.


MFN 3939 (5/40)
Dangl, Vojtěch : Behtlen proti Habsburkum. Praha, Melantrich 1992. 31 s. Slovo k histórii, č. 37.
    OHLASY: Fukala Radek, SlSb 92, 1994, č. 3-4, s. 297-298.
Bethlen Gábor [1580-1629]; Betlen Gabriel [1580-1629];

MFN 4648 (6/40)
Kulíková, Ladislava : Československo - polské hospodářské dohody z roku 1947. SlSb 90, 1992, č. 2, s. 121-131. Rés. nem.


MFN 4728 (7/40)
Machačová, Jana - Matějček, Jiří : O podnikatelích a podnikání na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska do roku 1848. [Bratislava, 19.-20.11.1991] SlSb 90, 1992, č. 2, s. 154-156.


MFN 5274 (8/40)
Slovensko v politickom systéme Československa. (Materiály z vedeckého sympózia Častá 11.-13. novembra 1991.) [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1992. 235 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: LIPTÁK, Ľubomír: Pripravenosť Slovenska na demokraciu, s. 7-12; HARNA, Josef: Česká politika a její vklad do politického systému první Československé republiky, s. 13-20; KOVÁČ, Dušan: Masarykova koncepcia demokracie a realita prvej republiky, s. 21-28; PODRIMAVSKÝ, Milan: Slovenská politika v Uhorsku, s. 29-35; DANGL, Vojtech: Rakúsko-uhorská armáda a slovenská spoločnosť v predvečer prvej svetovej vojny, s. 36-41; PEKNÍK, Miroslav: Slovenská politika v Uhorsku a kryštalizácia jej politických koncepcií pred vznikom prvej svetovej vojny, s. 42-46; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Politické strany na Slovensku a úsilie o samosprávu v dvadsiatych rokoch, s. 47-55; BARTLOVÁ, Alena: Situácia na Slovensku a štátoprávne úsilie politických strán v tridsiatych rokoch, s. 56-64; BYSTRICKÝ, Valerián: Prestavba republiky na federáciu v roku 1938, s. 65-71; KRIVÁ, Anna: Miesto Slovenska a jeho politickej reprezentácie pri príprave obrany republiky, s. 72-80; BROKLOVÁ, Eva: O takzvaném českém centralismu, s.81-89; MATULA, Miloš: Některé problémy související s institucionálním aspektem národních vztahů ČSR v letech 1918-1938, s. 90-96; FIRSOV, Jevgenij Fiodorovič : K problému modifikácie parlamentného systému ČSR a národno-politického konsenzu Čechov a Slovákov na prelome 20. a 30. rokov, s. 97-106; BAKOŠ, Vladimír: Poznámky k čechoslovakizmu ako ideológii, s. 107-112; KAMENEC, Ivan: Demokratický systém a extrémne politické prúdy na Slovensku v medzivojnovom období, s. 113-120; LETZ, Róbert: Miesto Slovenskej ligy na Slovensku v politickom vývoji Česko-Slovenska 1918-1939, s. 121-128; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Československá strana národnosocialistická a Slovensko, s. 129-132; ŠUCHOVÁ, Xénia: K vývoju stanoviska Ivana Dérera k otázke autonómie Slovenska, s. 133-139; TRAPL, Miloš: Vztahy mezi českým a slovenským politickým katolicizmem v letech 1918-1938, s. 140-146; KRAJČOVIČ, Milan: Slovensko v zahraničnopolitických súvislostiach 1918-1922, s. 147-156; MARES, Antoine: Obraz Slovenska vo svetle francúzskych diplomatických prameňov, s. 157-165; KOLÁŘ, František: Poznámky k zahraniční politice Československa, s. 166-169; FABIAN, Juraj: Z aktivít maďarskej iredenty na prelome 20. a 30. rokov, s. 170-173; VONDRÁŠEK, Václav: Výchovná práca v československé armádě po roce 1918, s. 174-179; VODIČKA, Stanislav: Několik poznámek k problému Slováků v důstojnickém sboru Československé armády v letech 1918-1939, s. 180-183; ANGER, Jan: K postavení armády v politickém systému předválečné ČSR, s. 184-192; BARNOVSKÝ, Michal: Politické strany na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918-1938, s. 193-203; VIDŇANSKYJ, Stepan V.: Zakarpatsko ako súčasť ČSR; problémy národno-kultúrnej obnovy a štátnosti v r. 1918-1938, s. 204-213; ZELENÁK, Peter: Vstup maďarských politických strán na politickú scénu, s. 214-219; Výsledky volieb do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v medzivojnovom období na Slovensku, s. 220-221.
OHLASY: anot.: Kvaček Robert, Dejiny a dnešek (Slovensko po roce 1918), tiež rec.: Nové knihy 1992, č. 31, s. 2.; tiež rec.: -M. Z.-, História v slobodnej diskusii, SP 108, 1992, č. 8, s. 154; tiež rec.: Letz Róbert, Knižná revue 2, 1992, č. 15, s. 7; tiež anot.: -O. Š.-, SlSb 92, 1994, č. 3-4, s. 302-303; tiež anot.: Bohemia 37, 1996, č. 2, s. 503;


MFN 5513 (9/40)
Tragédia slovenských Židov. Materiály z medzinárodného sympózia Banská Bystrica 25. - 27. marca 1992. [Zost.]: Tóth, Dezider. Banská Bystrica, DATEI pre Ministerstvo kultúry SSR a Múzeum SNP v Banskej Bystrici 1992. 328 s.
    [Z obsahu]: BÜCHLER, Robert: Židovská komunita na Slovensku pred druhou svetovou vojnou, s. 5-26; NIR, Akiva: Sionistická organizácia, mládežnícke hnutia a emigrácia do Palestíny v rokoch 1918-1945, s. 27-44; BAUER, Jehuda: Tragédie slovenských Židů v rámci nacistické politiky vůči židům v Evropě vůbec, s. 45-58; ZAVACKÁ, Katarína: Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu, s. 59-76; KAMENEC, Ivan: Deportácie židovských občanov zo Slovenska roku 1942, s. 77-100; FATRANOVÁ, Gilta: Boj židov o prežitie v dobe holocaustu, s. 101-119; JELINEK, Yeshayahu A.: Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v období jar 1942 - jar 1944, s. 121-137; KLADIVOVÁ, Vlasta: Osudy židovských transportů ze Slovenska v Osvětimi, s. 139-166; KÁRNÝ, Miroslav: Historie osvětimské zprávy Wetzlera a Vrby, s. 167-186; KORČEK, Ján: K otázke rasovej perzekúcie v období 1943-1944 s. 187-193; STANISLAV, Ján - MIČEV, Stanislav: Protižidovské represálie na Slovensku od septembra 1944 do apríla 1945, s. 195-233; RYCHLÍK, Jan: Postavení slovenských Židů v Protektorátě Čechy a Morava, s. 235-246; ŠPITZER, Juraj: Možnosti odporu a odboja Židov v rokoch 1939-1945, s. 247-289; KULKA, Erich: Úsilí židovských uprchlíků zastavit Šóá v Osvětimi, s. 291-306; SCHWALBOVÁ, Margita: Slovenské židovky v Osvienčime, s. 307-315.
OHLASY: Rec.: Augustín Milan, Treba vypudiť všetok blen, Knižná revue 2, 1992, č. 11, s. 7; Anot.: Kázmerová Ľuba, HČ 40, 1992, č. 3, s. 399-400; Anot.: -CHľ-, SlNár 40, 1992, č. 3, s. 351; Anot.: Borák Mečislav, SlSb 90, 1992, č. 3-4, s. 290-292; rec.: Kvaček Robert, Kniha pro paměť, Nové knihy, 1992, č. 36, s. 1; rec.: Jelinek Yeshayahu A., Wenn die Vergangenheidt zur Gegenwart spricht: fünf Publikationen über den Holocaust des slowakischen Judentums. Bohemia 34, 1993, č. 2, s. 314-327.
Osvienčim [PL]; Wetzler Alfred; Vrba;

MFN 5853 (10/40)
Barnovský, Michal : Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948. Br., Archa 1993. 248 s.
OHLASY: rec.: Šutaj Štefan, HČ 42, 1994, č. 3, s. 565-568; tiež rec.: Jankovič Vendelín, Verbum 6, 1995, č. 2, s. 123-126; tiež anot.: -O. Š.-, SlSb 92, 1994, č. 3-4, s. 302-303; tiež rec.: Sikora Stanislav, Jedna úvaha nad dvoma knihami. Česko-slovenská historická ročenka 1997, s. 316-318.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: