DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 18 (1/307)
Čulen, Konštantín : Boj proti Kossuthovej soche v Clevelande. In: Dejiny Slovákov v Amerike. Zv. 2. Br., Nakladateľstvo Slovenskej ligy v Bratislave 1942, s. 90-101.
AUTENTICKÝ prepis: SP-M 4+120, 2004, č. 5, s. 90-101.
Slováci, Amerika; Slováci, USA;

MFN 3405 (2/307)
Száras, Miklós György - Tóth, Zoltán : Emléklapok a régi Magyarországról. [Pohľadnice zo starého Maďarska.] Bp., Pannon Könyvkiadó 1991. 404 s.
    OHLASY: anot.: Pástor Zoltán, SP-M, 1993, č. 9, s. 152-153.


MFN 4549 (3/307)
Koštial, Rudolf : Slovenskí evanjelici v zahraničí. Duchovná opatera slovenských evanjelických vysťahovalcov. Martin, Osveta 1992. 202 s. Rés. angl. s. 204 Slovak Lutherans abroad.
    OHLASY: rec.: Hajko Dalimír, Výkriky z cudziny, SP-M 1993, č. 7, s. 140-141.
Luteráni; evanjelici;

MFN 5076 (4/307)
Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5.-7.mája 1992. [Zost.]: Bystrický, Valerián - Fano, Štefan. Br., Historický ústav SAV 1992. 380 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Úvodom, s. 9-13; LIPTÁK, Ľubomír: Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie, s. 14-19; KRUŽLIAK, Imrich: Jozef Tiso v historiografii a publicistike, s. 20-26; BAGIN, Anton: Kňaz v politike, s. 27-32; POTEMRA, Michal: Publicistická verejná činnosť Jozefa Tisu pred rokom 1918, s. 33-43; LETZ, Róbert: Vývin slovenského povedomia u Jozefa Tisu do roku 1918, s. 44-61; LUKAN, Walter: Študentské roky Jozefa Tisu vo Viedni (1906-1911), s. 62-75; BARTLOVÁ, Alena: Jozef Tiso - funkcionár HSĽS a poslanec Národného zhromaždenia (1918-1938), s. 76-88; KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Publicistika Jozefa Tisu v rokoch 1918-1938, s. 89-98; MATHÉ, Svätoslav: Význam účasti Jozefa Tisu vo vláde prvej republiky z hľadiska politického rozloženia síl vtedajšieho obdobia, s. 99-100; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Pohľad Karola Sidora na osobnosť Jozefa Tisu, s. 101-104; DEÁK, Ladislav: Zahraničnopolitická koncepcia Jozefa Tisu voči Maďarsku roku 1938, s. 105-112; KIRSCHBAUM, Jozef M.: Jozef Tiso a vznik slovenského štátu, s. 113-123; BYSTRICKÝ, Valerián: Jozef Tiso a 14. marec 1939, s. 124-135; VALENTA, Jaroslav: "Polská karta" - k otázce slovenské alternativní zahraničněpolitické orientace, s. 136-139; RAŠLA, Anton: Legendy o Tisovi, s. 140-148; SUŠKO, Ladislav: Jozef Tiso ako predseda autonómnej vlády, predseda vlády Slovenskej republiky a ako prezident, s. 149-154; KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso vo funkcii predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1939-1945, s. 155-164; PICHŇA, Pavol: Pohľad Švajčiarska na slovenský štát a na prezidenta Jozefa Tisu, s. 166-176; ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov, s. 177-194; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Jozef Tiso - "vhodná osoba" v nemeckej politike voči Slovensku (1939-1945), s. 195-205; GRÉBERT, Arvéd: Niekoľko poznámok na okraj politickej aktivity Jozefa Tisu v rokoch 1938-1945, s. 206-220; ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu, s. 221-223; ŠTEFANSKÝ, Václav: Jozef Tiso očami Ferdinanda Čatloša, s. 224-227; STANISLAV, Ján: K vzťahu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu k slovenskej armáde, s. 228-236; KORČEK, Ján: Jozef Tiso a otázka "povolania Nemcov na Slovensko" v auguste 1944, s. 237-241; NARDINI, Lisa Guarda: Základy Tisovej politickej a sociálnej doktríny, s. 242-248; MAGDOLENOVÁ, Anna: Idea slovenského národa v politickom snažení Jozefa Tisu, s. 249-254; SCHMID, Karin: Tiso - prezident republiky? Niektoré medzinárodnoprávne úvahy k štátnosti Slovenskej republiky 1939-1945, s. 255-262; RYCHLÍK, Jan: Ideové základy myšlení Jozefa Tisu a jejich politický dopad, s. 263-274; BAKOŠ, Vladimír: K Tisovej koncepcii národa a nacionalizmu, s. 275-280; GOŇCOVÁ, Marta: Jozef Tiso v kontexte ideových prúdov medzivojnového Slovenska, s. 281-286; VNUK, František: Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom, s. 287-307; BARNOVSKÝ, Michal: K niektorým otázkam súdneho procesu s Jozefom Tisom, s. 308-320; PETRUF, Pavol: Vydanie Jozefa Tisu a niektorých ďalších prominentov slovenského štátu česko-slovenským orgánom, s. 321-329; VONDRÁŠEK, Václav: Činnost ilegálního podzemí na Slovensku v době Tisova procesu, s. 330-335; JABLONICKÝ, Viliam: Kultúra a umenie v Tisovej aktivite a myslení, s. 336-344; KOLÁŘ, Michal: Edvard Beneš a Josef Tiso, s. 345-349; HOFFMANN, Gabriel: O živote a práci prvého prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisu, s. 350-353; RYDLO, Jozef M.: O prezidentovi Jozefovi Tisovi v diele Williama Rittera, Slovaquie 1947, s. 354-358.
OHLASY: Rec.: Čaplovič Dušan, Zborník o Jozefovi Tisovi, Pravda 1993, s....; Rec.: Kvaček Robert, Tiso v dejinách, Nové knihy 1993, č. 8; Správa o konaní tlačovej konferencie pri príležitosti vydania zborníka, Správy SAV 29, 1993, č. 6, s. 6; Mathé Svätoslav, Politický a osobný profil, Jozef Tiso očami historikov, LT 6, 1993, č. 14, s. 4; Winkler Tomáš, Úsilie o hlbšie poznanie, SP-M 1993, č. 8, s. 150-151.
Viedeň; Tiso Jozef [1887-1947]; Sidor Karol [1901-1953]; Čatloš Ferdinand [1895-1972]; Beneš Edvard [1884-1948]; Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 5757 (5/307)
-R.- : Pohľady. SP-M 1993, č. 2, s. 112. [Pohľady - časopis pre kultúru - Views - journal for Culture vychádzajúce v Kanade 1987-1992.]


MFN 5758 (6/307)
-šm- : Rakúske pohľady. SP-M 1993, č. 1, s. 127. [Vydávanie štvrťročníka Pohľady pre slovenskú menšinu v Rakúsku.]


MFN 5790 (7/307)
Andruška, Peter : Literárna veda z Dolnej zeme. SP-M 1993, č. 3, s.154-156.


MFN 5808 (8/307)
Augustín, Milan : Krátke dejiny Židov na Slovensku. Br., Slovenské národné múzeum - Oddelenie židovskej kultúry 1993. 105 s. Ed. Judaica Slovaca. Zv. 3.
    OHLASY: rec.: Lehuta Emil, SP-M 1993, č. 7, s. 137-138; rec.: Turčan Vladimír, Dejiny bez dejín, LT 6, 1993, č. 44, s. 4.
Židia, Slovensko;

MFN 5834 (9/307)
Bajanik, Stanislav : Za tú našu slovenčinu. SP-M 1993, č. 7, s. 1-3.
Ohlasy: rec.: Futala Tibor, Államnyelvvédelmi akciók Szlovákiában. Kisebbség-kutatás szemle a hazai és külföldi irodalomból 3, 1994, č. 3, s. 305-307.
slovenčina;

MFN 5934 (10/307)
Blanár, Vincent : Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte. SP-M 1993, č. 7, s. 6-13.
Štúr Ľudovít [1815-1856];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: