DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 259 (1/69)
Ruttkay, Alexander : Archeológia a genéza stredovekej slovenskej národnosti. In: Jedenásta slovenská onomastická konferencia. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987. s. 15-22.


MFN 1765 (2/69)
Ruttkay, Alexander - Ruttkay, Matej : Archeologický výskum kaštieľa v Partizánskom na Šimonovianskej ulici. (Kritériá aplikácie výsledkov pri pamiatkovej úprave objektu a jeho okolia.) In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 421-426. Rés. rus., nem.
Partizánske;

MFN 1766 (3/69)
Ruttkay, Alexander : Akademik Josef Poulík osemdesiatročný. SlArch 38, 1990, č. 2, s. 453-454.
Poulík Josef [1910-1998];

MFN 1767 (4/69)
Ruttkay, Alexander : Archeológia a výskum životného prostredia (interdisciplinarita v súčasných organizačných podmienkach). Študijné zvesti AÚ SAV 26, 1990, s. 23-29. Rés. nem., rus.


MFN 1768 (5/69)
Ruttkay, Alexander : Die Slowakei in der Vor- und Frühgeschichte und in den Anfängen der slowakischen nationalen Geschichte. (Skizze der sozialökonomischen und kulturellen Entwicklung im Lichte der archäologischen Forschung.) StHSl - The Culture and Education in Slovakia 17, 1990, s. 7-52.


MFN 1769 (6/69)
Ruttkay, Alexander : Pápežské desiatky z rokov 1332-1337 ako prameň hospodárskych a demografických analýz. (Príspevok k spoločným interdisciplinárnym postupom v archeologickom a numizmatickom bádaní.) SlNum 11, 1990, s. 61-81. Rés. rus., nem.


MFN 1770 (7/69)
Ruttkay, Alexander : Súčasný stav ochrany a spoločenského využitia archeologických pamätníkov na Slovensku. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 243-268. Rés. nem., rus.


MFN 1771 (8/69)
Ruttkay, Alexander : Súčasti výzbroje, jazdeckého výstroja a konského postroja z 15. stor. z Kostolca pri Ducovom (obec Moravany nad Váhom). Balneologický spravodajca 28, 1989 [vyd.1990], s. 145-157. Rés. nem.
15. storočie; Moravany nad Váhom;

MFN 1772 (9/69)
Ruttkay, Alexander : Terénna archeologická expozícia na Kostolci v Moravanoch nad Váhom v časti Ducové. Skúsenosti a výhľady. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 341-345. Rés. nem., rus.
Kostolec v Moravanoch nad Váhom;

MFN 2466 (10/69)
Furmánek, Václav - Ruttkay, Alexander - Šiška, Stanislav : Dejiny dávnovekého Slovenska. Br., Tatran 1991. 142 s. Rés. angl., nem.
    OHLASY: rec.: Schwingerová Mária, Príležitostné dejiny, SP 108, 1992, 4. 6, s. 146-147.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: