DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1908 (1/35)
Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918. Bibliografický prehľad. [Zost.]: Potemra, Michal. Košice, Štátna vedecká knižnica 1990. 584 s. Reg. menný.


MFN 3230 (2/35)
Potemra, Michal : Názor na vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1945-1990. 39, 1991, č. 4-5, s. 412-415.
OHLASY: Polemika: Marsina Richard, K prvej časti diskusného príspevku M.Potemru. HČ 39, 1991, č. 4-5, s. 415.
1945-1990; historiografia slovenská;

MFN 4051 (3/35)
Ferdiš Juriga. Zborník referátov zo seminára "Život a dielo Ferdiša Jurigu", ktorý sa konal dňa 3.10.1991 vo Vajnoroch. Br., Historické múzeum SNM Bratislava 1992. 103 s.
    [Z obsahu]: HRONSKÝ, Marián: Ferdinand Juriga od roku 1918, s. 3-5; BARTLOVÁ, Alena: Ferdiš Juriga a Slovenská ľudová strana, s. 27-48; ZUBEREC, Vladimír: Aktivita Ferdiša Jurigu v oblasti umenia, s. 49-74; POTEMRA, Michal: Bibliografia prác F. Jurigu v rokoch 1901-1918, s. 75-103.
OHLASY: anot.: Holec Roman, HČ 41, 1993, č. 2, s. 218; anot.: Tomaszewski Jerzy, Studia z dziejov Rosiji i Europy srodkowo-wschodniej 28, s. 191; anot.: J. Har., ČČH 91, 1993, č. 3, s. 512.
Juriga Ferdiš [1874-1950];

MFN 4966 (4/35)
P. Michal Lacko. Život a dielo. Zborník referátov na vedeckej konferencii v Košiciach 19.-20.3.1992. [Zost.]: Potemra, Michal. Košice, Slovenský katolícky kruh 1992. 232 s. Rés. angl. Reg. menný.
    [Z obsahu]: LITVA, Felix: Dielo prof. Michala Lacka v kontexte slovenskej kultúry, s. 21-32; VNUK, František: Dielo prof. M.Lacka v slovenskej exilovej historiografii, s. 33-36; ĎURICA, Milan S.: Cyrilometodovská problematika v diele M. Lacka, s. 37-42; SENČÍK, Štefan: M. Lacko ako novinár a publicista, s. 43-54; RYDLO, Jozef M.: M. Lacko ako bibliograf slovenskej spisby v zahraničí, s. 55-62; POTEMRA, Michal: Vedecko-kritická bibliografia M. Lacka, s. 63-68; SMRŽÍK, Štefan: Slovanská bohoslužba na východnom Slovensku, s. 69-74; LEŠKO, Bartolomej: M. Lacko a slovanská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, s. 75-78; BOHÁČ, Vojtech: M. Lacko a duchovná formácia gréckokatolíkov, s. 79-82; FEDOR, Michal: M. Lacko-gréckokatolík, s. 83-90; HNILICA, Ján: Osobnosť M. Lacka a jeho ľudský profil, s. 91-102; POTEMRA, Michal: Formovanie osobnosti M. Lacka do roku 1938, s. 103-120; KIRSCHBAUM, Jozef: Spomienky na študentské časy v Košiciach v rokoch 1930-1933, s. 121-130; BAGIN, Anton: Staršia literatúra ku cirkevným dejinám Slovenska, s. 141-150; CHALUPECKÝ, Ivan: Problematika cirkevných dejín Slovenska, s. 151-156; HARAKSIM, Ľudovít: Ku genéze slovenských grékokatolíkov a o ich mieste v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s. 157-164; LEŠKO, Bartolomej: M. Lacko a slovenská metropolita katolíkov byzantsko-slovanského obradu, s. 165-168; SUCHÝ, Jozef: M. Lacko a slovenskí gréckokatolíci v Kanade, s. 169-176; ELIÁŠ, Štefan: Cirkev východného obradu v Uhorsku v maďarskej historiografii v II. polovici 20. storočia, s. 177-188.
Ohlasy: Rec.: Mihóková Mária, Verbum 4, 1993, s. 58-61; rec.: Kovalčík Vlastimil, LT 6, 1993, č. 13, s. 4.
historiografia; Košice; Lacko Michal [1920-1982]; Zlatoústy Ján;

MFN 5076 (5/35)
Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5.-7.mája 1992. [Zost.]: Bystrický, Valerián - Fano, Štefan. Br., Historický ústav SAV 1992. 380 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Úvodom, s. 9-13; LIPTÁK, Ľubomír: Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie, s. 14-19; KRUŽLIAK, Imrich: Jozef Tiso v historiografii a publicistike, s. 20-26; BAGIN, Anton: Kňaz v politike, s. 27-32; POTEMRA, Michal: Publicistická verejná činnosť Jozefa Tisu pred rokom 1918, s. 33-43; LETZ, Róbert: Vývin slovenského povedomia u Jozefa Tisu do roku 1918, s. 44-61; LUKAN, Walter: Študentské roky Jozefa Tisu vo Viedni (1906-1911), s. 62-75; BARTLOVÁ, Alena: Jozef Tiso - funkcionár HSĽS a poslanec Národného zhromaždenia (1918-1938), s. 76-88; KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Publicistika Jozefa Tisu v rokoch 1918-1938, s. 89-98; MATHÉ, Svätoslav: Význam účasti Jozefa Tisu vo vláde prvej republiky z hľadiska politického rozloženia síl vtedajšieho obdobia, s. 99-100; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Pohľad Karola Sidora na osobnosť Jozefa Tisu, s. 101-104; DEÁK, Ladislav: Zahraničnopolitická koncepcia Jozefa Tisu voči Maďarsku roku 1938, s. 105-112; KIRSCHBAUM, Jozef M.: Jozef Tiso a vznik slovenského štátu, s. 113-123; BYSTRICKÝ, Valerián: Jozef Tiso a 14. marec 1939, s. 124-135; VALENTA, Jaroslav: "Polská karta" - k otázce slovenské alternativní zahraničněpolitické orientace, s. 136-139; RAŠLA, Anton: Legendy o Tisovi, s. 140-148; SUŠKO, Ladislav: Jozef Tiso ako predseda autonómnej vlády, predseda vlády Slovenskej republiky a ako prezident, s. 149-154; KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso vo funkcii predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1939-1945, s. 155-164; PICHŇA, Pavol: Pohľad Švajčiarska na slovenský štát a na prezidenta Jozefa Tisu, s. 166-176; ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov, s. 177-194; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Jozef Tiso - "vhodná osoba" v nemeckej politike voči Slovensku (1939-1945), s. 195-205; GRÉBERT, Arvéd: Niekoľko poznámok na okraj politickej aktivity Jozefa Tisu v rokoch 1938-1945, s. 206-220; ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu, s. 221-223; ŠTEFANSKÝ, Václav: Jozef Tiso očami Ferdinanda Čatloša, s. 224-227; STANISLAV, Ján: K vzťahu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu k slovenskej armáde, s. 228-236; KORČEK, Ján: Jozef Tiso a otázka "povolania Nemcov na Slovensko" v auguste 1944, s. 237-241; NARDINI, Lisa Guarda: Základy Tisovej politickej a sociálnej doktríny, s. 242-248; MAGDOLENOVÁ, Anna: Idea slovenského národa v politickom snažení Jozefa Tisu, s. 249-254; SCHMID, Karin: Tiso - prezident republiky? Niektoré medzinárodnoprávne úvahy k štátnosti Slovenskej republiky 1939-1945, s. 255-262; RYCHLÍK, Jan: Ideové základy myšlení Jozefa Tisu a jejich politický dopad, s. 263-274; BAKOŠ, Vladimír: K Tisovej koncepcii národa a nacionalizmu, s. 275-280; GOŇCOVÁ, Marta: Jozef Tiso v kontexte ideových prúdov medzivojnového Slovenska, s. 281-286; VNUK, František: Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom, s. 287-307; BARNOVSKÝ, Michal: K niektorým otázkam súdneho procesu s Jozefom Tisom, s. 308-320; PETRUF, Pavol: Vydanie Jozefa Tisu a niektorých ďalších prominentov slovenského štátu česko-slovenským orgánom, s. 321-329; VONDRÁŠEK, Václav: Činnost ilegálního podzemí na Slovensku v době Tisova procesu, s. 330-335; JABLONICKÝ, Viliam: Kultúra a umenie v Tisovej aktivite a myslení, s. 336-344; KOLÁŘ, Michal: Edvard Beneš a Josef Tiso, s. 345-349; HOFFMANN, Gabriel: O živote a práci prvého prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisu, s. 350-353; RYDLO, Jozef M.: O prezidentovi Jozefovi Tisovi v diele Williama Rittera, Slovaquie 1947, s. 354-358.
OHLASY: Rec.: Čaplovič Dušan, Zborník o Jozefovi Tisovi, Pravda 1993, s....; Rec.: Kvaček Robert, Tiso v dejinách, Nové knihy 1993, č. 8; Správa o konaní tlačovej konferencie pri príležitosti vydania zborníka, Správy SAV 29, 1993, č. 6, s. 6; Mathé Svätoslav, Politický a osobný profil, Jozef Tiso očami historikov, LT 6, 1993, č. 14, s. 4; Winkler Tomáš, Úsilie o hlbšie poznanie, SP-M 1993, č. 8, s. 150-151.
Viedeň; Tiso Jozef [1887-1947]; Sidor Karol [1901-1953]; Čatloš Ferdinand [1895-1972]; Beneš Edvard [1884-1948]; Ritter Wiliam [1867-1955];

MFN 5095 (6/35)
Potemra, Michal : Homage to Prof. Michal Lacko. Slovak Review 1, 1992, č. 2, s. 225-227. Rés. slov. [Spomienkové oslavy na M.Lacka v Košiciach 19.-20.3.1992.]
Lacko Michal [1920-1982];

MFN 5096 (7/35)
Potemra, Michal : Profesor Michal Lacko. Slovenský "Filo" a polyhistor našej doby. Verbum 3, 1992, č. 2, s. 93-95.
polyhistori slovenskí; Lacko Michal [1920-1982];

MFN 6983 (8/35)
Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945. [Zost.]: Potemra, Michal. Košice, Štátna vedecká knižnica 1993. 614 s. Reg. menný. Bibliografia článkov z novín a časopisov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.
Slovensko južné;

MFN 7115 (9/35)
Malá vojna. Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939. (Príspevky a materiály z konferencie v Michalovciach 30.3.1993.) [Zost.]: Deák, Ladislav. Br., Slovak Academic Press pre Historický ústav SAV 1993. 94 s. Príl.
    [Z obsahu]: DEÁK, Ladislav: Agresia Maďarska proti Slovensku v marci 1939, s. 11-20; ŠIMUNIČ, Pavol: Vojenské aspekty obrany Slovenska v druhej polovici marca 1939, s. 21-33; KORČEK, Ján: Účasť nevojenských jednotiek a dobrovoľníkov pri obrane východného Slovenska, s. 34-46; MOJŠ, Vrastislav: Slovensko v "susedskom objatí" v marci 1939, s. 47-56; SULAČEK, Jozef: Pohraničné incidenty na južnom Zemplíne počas "Malej vojny", s. 57-62; ZELENÁK, Peter: Ohlas maďarsko-slovenského konfliktu v marci 1939 v súdobej tlači na Slovensku, s. 63-68; PARENIČKA, Pavol: Slovensko-maďarský konflikt na jar roku 1939 v slovenskej publicistike a literatúre, s. 69-78; POTEMRA, Michal: Sobranecký kraj za maďarskej okupácie v rokoch 1939-1944, s. 79-88; VALO, Peter: Cesta k odkliatiu "Malej vojny", s. 89-94.
OHLASY: Polla Belo, Knižná revue 3, č. 25, 1993, s. 13.
Zemplín; Sobranecký kraj;

MFN 7116 (10/35)
Malá vojna. Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939. (Príspevky a materiály z konferencie v Michalovciach 30.3.1993.) [Zost.]: Deák, Ladislav. 2. vyd. Br., Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus 1993. 98 s. Rés. angl.
    [Z obsahu]: DEÁK, Ladislav: Agresia Maďarska proti Slovensku v marci 1939, s. 11-20; ŠIMUNIČ, Pavol: Vojenské aspekty obrany Slovenska v druhej polovici marca 1939, s. 21-33; KORČEK, Ján: Účasť nevojenských jednotiek a dobrovoľníkov pri obrane východného Slovenska, s. 34-46; MOJŠ, Vrastislav: Slovensko v "susedskom objatí" v marci 1939, s. 47-56; SULAČEK, Jozef: Pohraničné incidenty na južnom Zemplíne počas "Malej vojny", s. 57-62; ZELENÁK, Peter: Ohlas maďarsko-slovenského konfliktu v marci 1939 v súdobej tlači na Slovensku, s. 63-68; PARENIČKA, Pavol: Slovensko-maďarský konflikt na jar roku 1939 v slovenskej publicistike a literatúre, s. 69-78; POTEMRA, Michal: Sobranecký kraj za maďarskej okupácie v rokoch 1939-1944, s. 79-88; VALO, Peter: Cesta k odkliatiu "Malej vojny", s. 89-94.
OHLASY: anot.: Polla Belo, SP-M 1994, č. 1, s. 146-147; tiež anot.: Harna Josef, ČČH 93, 1995, č. 2, s. 341.
Zemplín; Sobranecký kraj;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: