DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1613 (1/15)
Orlof, Ewa : Karol Sidors Polenfreundschaft. Slovak Studies 26-27, 1986-1987 (vyd. 1990), s. 137-141.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 9669 (2/15)
Orlof, Ewa : Kwestia pogranicza polsko-slowackiego. Fakty z okresu najnowszego. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 75-89. Rés. angl. s. 89 The Issue of the Polish-Slovakian Border Region. (Contemporary Facts.)
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

MFN 11910 (3/15)
Orlof, Ewa : Specyfika pogranicza polsko-slowackiego. Jej wplyw na stosunki polsko-slowackie. In: Zwiazki kulturalne polsko-slowackie w dziejach. Kraków, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 1995, s. 279-288.


MFN 16329 (4/15)
Orlof, Ewa : Sprawa Spisza i Orawy w okresie plebyscytowym (lipiec 1919 - lipic 1920). Przyczynek do akcji polskiej. In: Z dziejów Europy srodkowej w XX wieku. Kraków, Wydawnictwo Uniwersitetu Jagiellonskiego 1997, s. 49-60.
Orava [región]; Spiš [región];

MFN 20363 (5/15)
Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Slowacy w XX wieku. [Red.]: Orlof, Ewa. Rzeszów, Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej 1999. 264 s.
    [Z obsahu]: Orlof, Ewa: Wstep, s. 7-8; Roszkowski, Jerzy M.: Stanowisko "Swiata slowianskiego" wobec sytuacji Slowaków i Polaków w Królestwie Wegierskim na poczatku XX w., s. 9-19; Kaminski, Marek Kazimierz: Czesko-polskie rozmowy polityczne w Krakowie (21-29 lipca 1919 r.). Przyklad pozornego dialogu, s. 21-33; Gruchala, Janusz: Wschodnia granica Polski w opinii czeskich srodowisk politycznych (1918-1938), s. 35-51; Nowak, Krzysztof: Polacy i Czesi na Zaolziu po 1920 roku. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, s. 53-67; Essen, Andrzej: Stosunki polsko-czechoslowackie 1925-1934. Szanse i zaniechania, s. 69-88; Bartlová, Alena: Slovenský politik dr. Milan Hodža a stredná Európa, s. 89-100; Orlof, Ewa: Karol Sidor i jego polonofilstwo, s.101-108: Trajdos, Tadeusz M.: Wladyslaw Semkowicz wobec Slowacji, s. 109-127; Otčenáš, Michal: Slovenská historiografia v rokoch 1900-1918 o požskej problematike, s. 129-136; Bruski, Jacek Jan - Pilsulinski, Jan: Stiepan Fencik i Rosyjska Partia Narodowo-Autonomiczna. Karta z dzialan polskiej dyplomacji na Rusi Podkarpackiej, s. 137-145; Melníková, Marta: Formovanie severných hraníc Slovenska v 20. storočí, s. 147-156; Bonusiak, Wlodzimierz: Polityka wkonomiczna III Rzeszy wobec Slowacji i Generalnego Gubernatorstwa. Podobienstwa i róznice, s. 157-163; Kisielewski, Tadeusz: Idea unii polsko-czechoslowackiej. Problem partnerstwa, s. 165-186: Kilias, Jaroslaw: "Abstrakcyjna demokratycznosc" jako czynnik okreslajacy czeska interpretacje polityki polskiej, s. 187-193; Leszczynski, Zbigniew: Najnowsza historia Slowacji w niemieckim czasopismiennictwie naukowym, s. 195-212; Kodajová, Daniela: Príspevok k dejinám slovensko-požských vzahov na začiatku 20. storočia, s. 213-222; Štefanský, Michal: Slovensko-české vzahy a zánik čs. federácie, s. 223-229; Papierz, Maryla: Jezyk slowacki i jezyk polski po "jesenie narodów", s. 231-238; Štefániková, Antónia: Požsko - Česko-slovensko. K možnostiam porovnania vnútropolitických súvislostí prvých povojnových parlamentných volieb, s. 239-248; Panko, Grazyna: Przyczynek do dziejów kontaktów mlodziezy czeskiej i polskiej. Zjazd skautów w Spale w lipcu 1935 r., s. 249-252; Ozóg, Maria E.: Praska wiosna w ocenie kierownictwa KW PZPR e Rzeszowie, s. 253-262; Orlof, Ewa: Kronika, s. 263-264.
OHLASY: rec.: Valenta J. HČ 48, 2000, č. 3, s. 547-552; tiež anot.: -M. Li.-, [ Lipka Martin Michal,] ČČH, 98, 2000, č. 3, s. 649-650; tiež [rec.]: Lipka Martin, Od porozumenia Slovanov k integrácii Európanov. Historický zborník 10, 2000, č. 2, s. 170-174.
vzahy slovensko-požské; vzahy československo-požské; vzahy česko-požské; Hodža Milan [1878-1944]; Sidor Karol [1901-1953]; Semkowicz Wladyslaw [20. stor.]; Fencik Stiepan;

MFN 24450 (6/15)
Orlof, Ewa : Miejsce i znaczenie Wschodniej Slowacji w rozwoju kontaktów polsko-slowackich w latach dwudziestych i trzydziestych 20 wieku. In: Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzahy. Br., 2001, s. 220-230.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; 20. storočie; slavistika; Slovensko východné;

Zdrojový dokument (Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzahy.)

MFN 26595 (7/15)
Orlof, Ewa : Dzialalnosc slowackich emigrantów politycznych w Polsce w latach 20-tych XX w. na podstawie materialów w Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie. In: Vežká politika a malé regióny 1918-1939. [Zost.]: Švorc, Peter - Danilák, Michal - Heppner, Harald. Prešov - Graz, Vydavatežstvo UNIVERSUM 2002, s. 188-199. Rés. nem. s. 199 Die Tätigkeit der slowakischen politischen Emigranten in Polen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts anhand der Materialien des Archivs Akt Nowych in Warschau; slov. s. 197-199.
emigranti v Požsku; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; Varšava [PL];

MFN 28825 (8/15)
Orlof, Ewa - Roszkowski, Jerzy M. : Regulacje granicy panstwowej na Spiszu w okresie miedzywojennym (1920-1938). State Border Adjustments in Scepusia between the Two World Wars (1920-1938). In: Terra Scepusiensis. [Ved. red.]: Gladkiewicz, Ryszard - Homza, Martin. Levoča - Wroclaw, Kláštorisko 2003, s. 893-903. Rés. nem. s. 903 Die Veränderung der Staatsgrenze in der Zips in der Zwischenkriegszeit (1920-1938).
Hranice československo-požské; Vzahy požsko-slovenské; Vzahy slovensko-požské; 1920-1938; Spiš [región];

Zdrojový dokument (Terra Scepusiensis. [Ved. red.]: Gladkiewicz, Ryszard - Homza, Martin.)

MFN 31121 (9/15)
Orlof, Ewa : Slowackie projekty autonomii w dwudziestoleciu miedzyvojennym w swietle polskich materialów archiwalnych. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 99-109.
Autonómia Slovenska; 1918-1938;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 35050 (10/15)
Orlof, Ewa : Relacje pomiedzy panstwem polskim a panstwem slowackim w okresie od 15 marca do 1 wrzesnia 1939 r. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 46-54.
politika zahraničná; 1939; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: