DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6 (1/77)
Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, cirkevních, jazykových a osvětových. Praha, Orbis 1923. 209 s., 2 mapy, 52 ilustrácií.
    Komentár: Havránek Jan, Pohled českých odborníků na Rusíny na počátku dvacátych let. Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašov [Prešov], Rusinskaja obroda 1994, s. 117-124.
Podkarpatská Rus;

MFN 284 (2/77)
Chropovský, Bohuslav : Die Slawen. Historische, politische und kulturelle Entwicklung und Bedeutung. Praha, Orbis 1988. 343 s. Reg.


MFN 3149 (3/77)
Pánek, Jaroslav : Comenio, maestro de las naciones. Košice - Praha, Východoslov. vydav. - Orbis 1991. 107 s. + nestr. obr. príl.
Komenský Jan Amos [1592-1670];

MFN 3150 (4/77)
Pánek, Jaroslav : Comenius. Lehrer der Nationen. Košice - Praha, Východoslov. vydav. - Orbis 1991. 107 s. + nestr. obr. príl.
Komenský Jan Amos [1592-1670];

MFN 5025 (5/77)
Pešková, Jaroslava : Problém názornosti a smyslovosti v Komenského díle Orbis pictus. PR 44, 1992, č. 1, s. 23-28. Rés. rus., angl.
Komenský Jan Amos [1592-1670];

MFN 5702 (6/77)
Zuberec, Vladimír : Výstava "Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komenského" na Bratislavskom hrade. Múzeum 37, 1992, č. 3, s. 34-35.
Komenský Jan Amos [1592-1670];

MFN 7525 (7/77)
Príbehy dračích cisárov. Mýty starej Číny. [Zost.]: Čou, Mej-žu Ču, Wej-chua. [Prerozprával]: Ferko, Vladimír. [Odb. spolupráca, dosl. a vysv. nap.]: Čarnogurská, Marina. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1993. 142 s.


MFN 7542 (8/77)
Příběhy dračích císářů. Mýty staré Číny. [Zost.]: Čou, Mej-žu - Ču, Wej-chua. [Prerozprával]: Ferko, Vladimír. [Odb. spolupráca, dosl. a vysv. nap.]: Čarnogurská, Marina. [Prel.]: Škvařil, Richard. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1993. 144 s.


MFN 8544 (9/77)
Dejepisná čítanka 3. [Aut.]: Kováč, Dušan - Tkadlečková, Herta - Skladaný, Marián - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 80 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]
OHLASY: Rec.: Šimonovičová Alžbeta, Učebnice na prahu novej éry. Nové slovo bez rešpektu 5, 1995, č.8, s.4-5.


Zoznam dielov

MFN 9236 (10/77)
Kováč, Dušan - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. 3. Slovensko na prahu nového veku. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 77 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.][Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: