DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1583 (1/9)
Niederhauser, Emil : A szlovák történetírás a két világháború közt. [Slovenská historiografia v medzivojnovom období.] Regio 1, 1990, č. 2, s. 181-206.
historiografia medzivojnová; historiografia slovenská;

MFN 3519 (2/9)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského ľudu v 18.storočí. (Život ľudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnuť do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Veľký Lipník, Litmanová, Oľšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Veľký Lipník; Litmanová; Oľšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 7290 (3/9)
Niederhauser, Emil : A Cseh történetírás történetéböl. [Z dejín českej historiografie.] Századok 127, 1993, č. 2, s. 201-238. Rés. angl., franc.
historiografia česká; Bohemika;

MFN 7291 (4/9)
Niederhauser, Emil : The National Question in Hungary. In: The National Question in Europe in Historical Context. Cambridge, Cambridge University Press 1993, s. 248-269.


MFN 11860 (5/9)
Niederhauser, Emil : A történetírás története Kelet-Európában. [Dejiny historiografie vo východnej Európe.] Bp., História Alapítvány - Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 1995. 696 s. Reg. menný.
OHLASY: Rec.: Zákonyi Botond, Regio 7, 1996, č. 2, s.200-203; tiež rec.: Pražák Richard, ČMM, 119, 2000, č. 1, s. 236-243.
historiografia; Európa východná;

MFN 18485 (6/9)
Niederhauser, Emil : Forradalom az osztrák és cseh tartományokban. 1848 és a Habsburgok. [Revolúcia v rakúskych a českých provinciách.] História 20, 1998, č. 3, s. 6-9.
1848;

MFN 24406 (7/9)
Niederhauser, Emil : Kelet-Európa története. Bp., MTA Történettudományi Intézete 2001. 360 s., reg. menný, map. príl. Ed. História Könyvtár monográfiák. 16.
historiografia; Európa východná;

MFN 24407 (8/9)
Niederhauser, Emil : Nemzet és kisebbség válogatott tanulmányok. Bp., Lucidus 2001. 338 s. Ed. Kisevvségkutatás könyvek.
menšiny; národnosti; národ; Európa;

MFN 28792 (9/9)
Niederhauser, Emil : Ostkirche, Westkirche - und die Folgen. Studia Historica Tyrnaviensia 3, 2003, s. 31-34. Rés. slov. s. 34-35.
cirkev; rozkol cirkevný; cirkev východná; cirkev západná;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: