DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1375 (1/8)
Kunhalmi, Gabriel : Vyučovanie hutníckych predmetov na odborných školách na Slovensku. Veda a technika v dejinách Slovenska 4. Prvý seminár k dejinám hutníctva na Slovensku 1990, s. 22-31.


MFN 8070 (2/8)
Vyučovanie chémie a hutníctva na Banskej akadémii v B.Štiavnici. II. seminár História hutníctva na Slovensku. Herľany, 1.-2. december 1992. [Košice], [Technická univerzita - katedra kovohutníctva] [1993]. Nestr.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Založenie prvej katedry hutníctva a chémie, 11 s.; VOZÁR, Jozef: Prvé dejiny Baníckej akadémie v B. Štiavnici od F.I.Müllera, 10 s.; KAMENICKÝ, Miroslav: Kovohutnícka veda a školstvo v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia a jej vplyv na prax na príklade huty v Žarnovici 13 s.; HOCK, Milan: Chémia a hutníctvo na Baníckej akadémii v období pôsobenia profesorov A.Rupprechta a A.Wehrleho, 13 s.; TOMEČEK, Otto: Výučba chémie na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 7 s.; KUNHALMI, Gabriel: Prednášky Prof.Jacquina a jeho činnosť na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 8 s.; CENGEL, Peter: Výuka hutníctva železa na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 5 s.; KAFKA, Richard: Knižnica Baníckej akadémie v B.Štiavnici, 10 s.; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám vysokoškolského vzdelávania hutníkov po zániku Vysokej školy baníckej a lesníckej v B.Štiavnici, 26 s.; CENGEL, Peter: Technologické zariadenia hutníctva železa začiatku 20. storočia, 8 s.; SOMBATHY, Ladislav: Pokus o rekonštrukciu antimónovej huty Banická v Bystrom potoku, 14 s.
Banská Štiavnica; Bystrý potok; Žarnovica; Ruprecht Anton [1748-1814]; Wehrle Alojz [1791-1835]; Müller František Jozef; Jacquin Nicolas;

MFN 10423 (3/8)
Výroba a spracovanie medi. Tretí seminár z dejín hutníctva na Slovensku. Zborník. Herľany, september 1994. Košice, Technická univerzita 1994. 175 s.
    [Z obsahu:] VOZÁR, Jozef: Zhutňovanie medených rúd v banskobystrickej oblasti v 16.-18. storočí, s. 1-21; HUSÁK, Vladimír: Stavebný vývin medeného hámra v Banskej Bystrici, s. 22-36; KAMENICKÝ, Miroslav: Medené hámre pri Borinke, s. 37-66; TEKEĽ, Ladislav: Hutníctvo v smolníckom rudnom revíre, s.67-81; ŠIMKO, Ján: Vývoj výroby medi v regióne Krompachy, s. 82-93; LUKÁČ, Ivan - BIDLEŇ, Juraj: Vývoj výroby medených polotovarov v regióne Považská Bystrica, s. 94-96; MAGULA, Rudolf: Z histórie spracovania medenej rudy v hute Fönix-Rolová v prvej polovici 19. storočia, s.97-106; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám ťažby medenej rudy a jej spracúvania na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 107-133; SLAVKOVSKÝ, Jozef: Ložiská medených rúd v oblasti Západných Karpát a ich súčasná bilancia, 134-142; KUNHALMI, Gabriel: Ťažba medi v Mníšku nad Hnilcom, s. 143-145; MOLNÁR, László: Ján Thurzo - banícky podnikateľ európskeho významu, s. 146-152; CSATH, Béla: Dejiny gejzíru v Herľanoch, 153-158; KLADIVÍK, Eugen: Baníctvo a hutníctvo na Slovensku v 1. pol. 20 storočia, s. 159-175.
Banská Bystrica [región]; Banská Bystrica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Krompachy [región]; Považská Bystrica [región]; Mníšek nad Hnilcom [okres Gelnica]; Herľany; Karpaty západné; Borinka [okres Malacky]; Smolník [okres Gelnica]; okres: Malacky; Thurzo [rod]; Turzo [rod]; Turzo Ján [1437-1508]; Thurzo Ján [1437-1508];

MFN 14799 (4/8)
Výroba zlata a striebra, skúšobníctvo. Sympózium o dejinách hutníctva na Slovensku. Herľany, 17. - 19. septembra 1996. [Košice], Katedra neželezných kovov Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košice - Historický ústav SAV Bratislava - Slovenská hutnícka spoločnosť Košice [1996]. 165 s.
    [Obsah]: KAMENICKÝ, Miroslav: Príspevok k dejinám skúšobníctva v 18. storočí, s. 1-13; LABUDA, Jozef: Prínos archeológie ku skúšobníctvu drahých kovov, s. 14-24; KUNHALMI, Gabriel: Skúšobníctvo v dielach G. Agricolu a L. Erckera, s. 25-30; MIKLÁŠ, Vladimír: Historické míľniky vývoja skúšobníctva a puncovníctva drahých kovov na našom území, s. 32-40; HOCK, Milan: Z dejín úpravy zlatých rúd v Kremnici, s. 41-52; SKLADANÝ, Marián: Odstriebrovanie čiernej medi, s. 53-72; MAGULA, Rudolf: Výroba striebra nepriamou amalgamáciou v Zlatej Idke, s. 73-84; ZORIČÁK, Peter: Spracúvanie kovov a razba mincí v kremnickej mincovni, s. 86-95: SOMBATHY, Ladislav: Pokus o odhad ťažby zlata a striebra v Štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne, s. 96-99; ZORIČÁK, Peter: Kremnická mincovňa v minulosti a dnes, s. 100-104; SLAVKOVSKÝ, Jozef: Ložiská drahokovovej mineralizácie Západných Karpát. (História a súčasnosť), s. 105-111; SLAVKOVSKÝ, Jozef - BALÁŽ, Bartolomej - GRINČ, Anton: Svetová produkcia zlata a striebra ťažbou a trendy svetových cien kovov v ostatnom období, s. 112-120; KONDELA, Julián: Impregnačné typy Au rúd a možnosti ich výskytu v oblasti Západných Karpát, s. 121-125; HUSÁK, Vladimír: Taviaca medená ruda v Starých Horách na plánoch z 18. a 19. storočia v zbierkach Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici, s. 126-135; HUSÁK, Vladimír: Tajovská medená ruda Banskobystrického mediarskeho podniku, na podklade plánov a máp ŠÚBA v B.Štiavnici a Ústredného archívu Geodézie a kartografie v Bratislave, s. 136-146; TOMEČEK, Otto: Skúšobníctvo a jeho úloha pri získavaní a spracovaní kovov, s. 147- 155; ĎUROVE, Juraj - VAVREK, Pavol: Ťažba rúd drahých kovov na území Západných Karpát, s. 156-165.
hutníctvo; zlato; striebro; výroba drahých kovov; Kremnica; Zlatá Idka; Štiavnicko-hodrušský rajón; Karpaty západné; Západné Karpaty; Staré Hory; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556]; Ercker Lazar;

MFN 15959 (5/8)
Kunhalmi, Gabriel : Hutnícke školstvo na Slovensku. História a súčasnosť. In: Zborník Slovenského technického múzea 1947-1997. Košice, Slovenské technické múzeum 1997, s. 128-134. Rés. angl., s. 134-135; nem., s. 135.


MFN 20767 (6/8)
Tradície banského školstva vo svete. Traditionen des montanistischen Schulwesens in der Welt. World mining education traditions. Zborník prednášok zo 4. medzinárodného sympózia "Kultúrne dedičstvo v banských, metalurgických a geologických vedách. Knižnice - archívy - múzeá", Banská Štiavnica, 7.-11.9.1998. - Symposiumsband "Das kulturelle Erbe in den Montan- und Geowissenschaften. Bibliotheken - Archive - Museen." - Papers Volume "Cultural heritage in mining, geology and metallurgy. Libraries - archives - museums." [Ed.]: Kašiarová, Elena - Síkorová, Elena. Banská Štiavnica, Štátny ústredný banský archív 1999. 326 s.
    [Z obsahu]: ALTMANN, Götz: Berufliche Bildungswege im Sächsisch-Erzgebirgischen Berg- und Hüttenwesen an Beispielen - unter Ausgrenzung akademischer Bildungsmöglichkeiten, s. 17-23; ASTRAHANSKY, Vladimir S.: V.N.Tatishev as a scientis-encyklopedist and mining specialist, s. 27; BACHL-HOFMANN, Christina - CERNAJSEK, Tillfried - GSTÖTTNER, M.: Der wissenschaftliche Wert von Nachlässen von Geologen für die Erforschung der Geschichte der Geologie, s. 29-30; BESSUDNOVA, Zoya A.: Paleobotanical investigations and collection of Wangenheim von Qualen (1791-1864) and their importance for russsian geological education, s. 31-32; BOUHEIRY, Annette: Montanwissenschaftliches Schrifttum von Persönlichkeiten der Bergakademie Schemnitz im 18. Jahrhundert - aus den Beständen der Eisenbibliothek, s. 33-38: BREWEL, Marianne - GSTREIN, Peter: Limonitprospektion - einst und heute, s. 39-45; BUTORINA, Ludmila A.: Das kulturelle Erbe des ilmen'schen Naturschutzgebietes, s. 47; ČAR, Jože - PIŠLJAR, Martina: Zum Schicksal der Sammlungen von Mineralien, Erzen und Gesteinen aus Idrija, s. 49-52; ČELKOVÁ, Mária: Portréty profesorov, rektorov a riaditeľov Baníckej akadémie v zbierkach Slovenského banského múzea v Banskej Šitavnici, s. 53-59; CERNAJSEK, Tillfried: Die Lehrtätigkeit am montanistischen Museum in Wien (1835-1848), s. 61-71; ČIČAJ, Viliam: Kultúrny obzor štiavnického meštianstva v 16.-18. storočí, s. 73-77; EGYÜD, Karol - FRANZEN, Jozef - SLOVIK, Jozef: Ekológia a baníctvo, s. 79-82; FABIAN, Pavel - KUBIŇÁKOVÁ, Katarína: Budovy Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, s. 83-84; FETTWEIS, Günter B.: Über Wesen und Besonderheiten der Montan-wissenschaften als Quelle der Traditionen des montanistischen Schulwesens, s. 85-89; FRANZ, Inge: Franz Xaver von Baader (1765-1841) als Bergmann und Montanwissenschaftler, s. 97-103; GUNTAU, Martin: Zur Geologie und Mineralogie an deutschen Bergakademie im 18. und 19. Jahrhundert, s. 105-110; HAMMER, Peter: Ausbildung in der Probierkunst in den Jahrzehnten vor der Gründung der Bergakademie Freiberg im Jahre 1765, s. 111-114; HOCK, Milan: Výuka banského meračstva a príbuzných predmetov na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 115-118: JONTES, Lieselotte: Das Revolutionsjahr 1848 und die Bergakademien Schemnitz und Leoben, s. 127-132; KABANOVA, Larisa Ya.: Geological map of academician A. N. Zavaritsky in the museum of Ilmen state reserve, s. 133; KADEN, Herbert: Johann Friedrich Lempe - Lehrer an der Bergschule Freiberg und Professor an der Bergakademie Freiberg, s. 135-140; KAMENICKÝ, Miroslav: Výchova baníckych a hutníckych odborníkov na strednom Slovensku do založenia Baníckej akadémie, s. 141-145; KARUNARATNE, W. M. A.: Traditional mining and metallurgical education in ancient Sri Lanka, s. 147; KAŠIAROVÁ, Elena: So auch so waren die schemnitzer Akademiker, s. 149-156; KAVČIČ, Janez: Fachschulwesen im Rahmen des Quecksilberbergwerkes in Idrija im 18. Jahrhundert, s. 157-158; KLADIVÍK, Eugen: Prínos profesorov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici k vývoju banských prác v banskoštiavnickom rudnom revíre, s. 159-163; KRUMM, Hans: Johann Ludwig Jobst 1664 bis 1674: Med. Dr., Autodidakt und Obristbergmeister, s. 167-172; KRUMM, Hans: Die Lehrinhalte der Bergbaukunde von Peithner in Prag (1768), s. 173-176; KUCHTOVÁ, Oľga: Publikačná činnosť banskoštiavnických profesorov a úsilie o prvé vysokoškolské učebnice, s. 177-181; KUNHALMI, Gabriel: Mikuláš Jacquin a vyučovanie chémie a hutníctva na Banskoštiavnickej akadémii, s.183-185; LABUDA, Jozef: Forschungsergebnisse der Montanarchäologie, s. 187-191; LOJKINA, Ludmila G.: D. I. Sokolov - author the first russian geological text-books and the founder of the first russian scientific journal on mining, s. 193; MINÁRČIC, Miroslav: Výučba baníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici vo svetle neznámeho dokumentu, s. 207; MOLNÁR, László: Die Bergakademie in Sopron 1919-1959, s. 209-211; MURTHY, K. S.: India's tradition in mining education, s. 213; NAUMANN, Friedrich: Geowissenschaftliche Ausbildung an technischen Bildungseinrichtungen - dargestellt am Beispiel der Königlichen Gewerbschule zu Chemnitz/Sachsen, s. 215-219; NIKITASHINA, Svetlana O.: The first text-books for students of minig college and the role of the printing-office MC in providing with the educational process in the 18th century,
s. 221; NOVÁK, Ján: Interakcie Banská Štiavnica - Európa a Európa - Banská Štiavnica, s. 223-227; PIELOK, Jan: Geschichte und Gegenwart des Markscheidewesens in Polen, s. 237-241; PIELOK, Wieslawa: Entwicklung der Bergbauwissenschaften in Polen, s. 243-245; PIPINO, Giuseppe: The first mining high school established in Europe (Turin 1752), s. 247-260; SAMUSINA, Svetlana N.: Crystallographic school of Saint Petersburg Mining Institute, s. 271; SCHMIDT, Peter: Educational activities and literary knowledge of Abraham Gottlob Werner (1749-1817), s. 273; SLAVKOVSKÝ, Jozef: Geologické vedy v tradícii baníckeho školstva na Slovensku, s. 275-277; SMAGINA, Galina: Öffentliche Vorlesungen der Petersburger Akademie über die Mineralogie im 18. Jh. als besonere Form des Bildungswesen, s. 279-281; SOKIRAN, Ninel - POLYARNAYA, Janna - BLUMAN, I.: P. Semenov-Tyan-Shanskiy as scientist, geographer and traveler, s. 283; SOMBATHY, Ladislav: Dve banícke hymny z Banskej Štiavnice, s. 289-291; SZENDI, Attila: Archivmaterialien über die Schemnitzer Bergakademie in den Archiven von Ungarn (ein Forschungsbericht), s. 295-300; VETTERS, Wolfgang: Skizzen der Heimat von Karl Ludwig Libay (1814-1888), s. 301-304; VOZÁR, Jozef: Die ersten Fachschulen zur Ausbildung der Montanwissenschaften im Habsburgischen Reich, s. 305-312; ZSÁMBOKI, László: The bergschule of Selmecbánya (Schemnitz, Banská Štiavnica) in the national education system in the 18th century, s. 317-321.
geológia; paleobotanika; školstvo banské; banské školstvo; ekológia; Ilmen; Viedeň; Banská Štiavnica; Petrohrad; Freiberg; Praha; Leoben; Slovensko stredné; Idrija; Šopron [HU]; Chemnitz; Torino; Tatishev Vasiliy Nikolaevich [1686-1750]; Wangenheim von Qualen [1791-1864]; Qualen Wangenheim von [1791-1864]; Baader František Xaver von [1765-1841]; Zavaritsky A.N. [1884-1952]; Lempe Johann Friedrich [1757-1801]; Alexander II. [1818-1881]; Jobst Johann Ludwig [1664-1674]; Peithner J. Th. [1727-1792]; Jacquin Mikuláš [18. st.]; Sokolov D.I. [1788-1852]; Werner Gottlob [1749-1817]; Semenov-Ťan-Šanský P. [1827-1914]; Libay Karol Ľudovít[1816-1888];

MFN 28391 (7/8)
Kunhalmi, Gabriel : Výroba antimónu v hute vo Vajskovej. In: História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti. [Zost.]: Labuda, Jozef - Fančovičová-Matejková, Adriana. Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum 2003, s. 74-77. Rés. angl. s. 77 Production of Antimony in the Smelter of Vajskova.
antimón; huty; Vajsková, časť Podbrezovej; Podbrezová [okres Brezno]; okres: Brezno;

MFN 34104 (8/8)
Dejiny hutníctva na Slovensku. = History of metallurgy in Slovakia. História výroby železa, neželezných a drahých kovov na území Slovenska. History of production of iron, non-ferrous and precious metals on the Slovak territory. [Zost. a red.]: Schmiedl, Juraj - Weigner, Luboš. [Aut.]: Adamus, Vladimír - Cengel, Juraj - Dúbravčík, Pavol - Greschner, Ján - Hallon, Ľudovít - Kafka, Richard - Kamenický, Miroslav - Klocok, Branislav - Kunhalmi, Gabriel - Labanič, Eugen - Lobodová, Dagmar - Mihok, Ľubomír - Novotná, Mária - Skladaný, Marián - Sombathy, Ladislav - Staš, Milan - Špánik, Miroslav - Tomášek, Karel - Weigner, Luboš. Košice, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky - Banská agentúra 2006. 399 s.
hutníctvo; železo; kovy drahé; kovy neželezné; kovy železné;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: