DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10897 (1/9)
Dvestosedemdesiatpäť rokov v Békešskej Čabe. Prednášky Sympózia o Slovákoch v Maďarsku, 1993. [Zost.]: Krupa, Ondrej. Békéšska Čaba, Slovenský výskumný ústav 1995. 213 s. Rés. maď., nem.
    [Z obsahu]: Šipický, Matej: O založení Slovenského výskumného ústavu, s. 23-26; Žiláková, Mária: Vplyv Békešskej Čaby ako kultúrneho centra na jazyk dolnozemských Slovákov, s. 34-41; Paríková, Magdaléna: Problematika výskumu slovenských presídlencov z Maďarska v obciach južného Slovenska, s. 79-84; Rozkoš, Pavel: Kolonizovanie Slovákov do Banátu, s. 105-115; Polányi, Imre: Obraz Slovákov vo vedomí vysokoškolskej mládeže v Zadunajsku, s. 116-119; Barthová-Fazekasová, Mária: Slovenská národnostná škola a jej vzťah k ľudovej kultúre a jazyku, s. 120-125; Harpáň, Michal: Osudy a perspektívy menšinovej literatúry, s. 131-136; Bartalská, Ľubica: Kultúra Slovákov na americkom kontinente, s. 137-144; Maťovčík, Augustín: Kultúrna aktivita Karola Straku v Békéšskej Čabe, s. 145-148; Balážová, Eva: Spolupráca výskumného oddelenia Ústavu pre zahraničných Slovákov MS s historickými a muzeologickými inštitúciami a pracoviskami v Maďarsku pri výskume dejín a súčasnosti Slovákov v Maďarsku, s. 149-154; Šutaj, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku a slovenská menšina v Maďarsku v povojnovej slovenskej politike, s. 157-165; Paukovič, Vladimír: Sociologický výskum slovenského etnika v Maďarsku a maďarského etnika na Slovensku - možnosti komparácie, s. 172-180; Gyurok, János: Niekoľko myšlienok o demografických a štatistických údajoch národností žijúcich v Maďarsku a o metodike, s. 181-189.
obce, Maďarsko; Slováci, Maďarsko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; Slováci, Amerika; Matica slovenská; Banát [RO]; Békešská Čaba [HU]; Zadunajsko [HU]; Straka Karol [1803-1863];

MFN 11502 (2/9)
Krupa, Ondrej : Blahoželanie 70 ročnému Štefanovi Lamimu. [Begrüssung des siebzigjährigen István Lami.] Národopis Slovákov v Maďarsku 11, 1995, s. 137-140. Rés. maď., s. 141; nem., s. 141.
Lami Štefan;

MFN 11503 (3/9)
Krupa, Ondrej : Svedectvo dvoch výpovedí o životnom osude Slovávkov žijúcich v Maďarsku v 20. storočí. [Zwei Selbstbekenntnisse über das Leben der ungarländischen Slowaken im 20. Jahrhundert.] Národopis Slovákov v Maďarsku 11, 1995, s. 91-113. Rés. maď., s. 114; nem., s. 115.


MFN 13717 (4/9)
Krupa, Ondrej : Kalendárne obyčaje. Zv. 1. Jeseň, predvianočné obdobie. Békešská Čaba, Slovenský výskumný ústav Békešská Čaba 1996. 332 s. Rés. maď. s. 318-321, nem. s. 322-326 Kalenderbräuche. 1. Herbst. Die Zeit vor Weinachten.
Slováci, Maďarsko; národopis; etnológia;

MFN 15932 (5/9)
Krupa, Ondrej : Kalendárne obyčaje. Zv. 2. Vianoce - Nový rok - Tri krále. Békešská Čaba, Slovenský výskumný ústav Békešská Čaba 1997. 312 s. Rés. maď. s. 295-298, s. 299-302. Kalenderbräuche. 2. Weinachten - Neujahr - Dreikönigstag.
Slováci, Maďarsko; národopis; etnológia;

MFN 15933 (6/9)
Krupa, Ondrej : Pozostatky ľudovej slovesnosti v materinskom jazyku u sarvašských Slovákov. Etnologické rozpravy 1997, č. 1-2, s. 123-126.
Szarvas [HU];

MFN 17046 (7/9)
Z Minulosti Slovenského Komlóša 1746-1996. Slovenské vydanie vybraných príspevkov zo zborníka Dejiny a národopis Slovenského Komlóša. [Zost.]: Gerbócová, Jarmila. [Maď. texty prel.]: Sirácky, Ján. Br., Národné literárne centrum 1997. 365 s. Rés. maď.
    [Obsah]: SIRÁCKY, Ján: Slovenský Komlóš v zrkadle zašlých čias, s. 9-26; GOMBOŠ, Ján: Založenie a prvé desaťročia osady (1746-1800), s. 27-82; LOPUŠNÝ, Ondrej: Tradičné roľnícke hospodárenie a spôsob života - ako ich vidíme spoza rúčok pluhu, s. 83-138; KRUPA, Ondrej: Ľudové zvyky, s. 139-214; KREKOVIČOVÁ, Eva: Ľudové piesne a spevnosť komlóšskych Slovákov, s. 215-255; KOPPÁNNY, Ján - SYNČOK, Juraj: Cirkevné zbory, s. 256-270; SYNČOK, Juraj: Naše kultúrne dedičstvo, s. 271-309; DIVIČANOVÁ, Anna: Etnokultúrne zmeny v Slovenskom Komlóši, s. 310-329; ONDRUS, Pavel: Nárečia Slovenského Komlóša, s. 330-361.
Slovenský Komlóš [HU];

MFN 20087 (8/9)
Krupa, Ondrej : Malý slovenský národopis. Vybrané príspevky. Békešská Čaba, Slovenský výskumný ústav 1999. 182 s.
národopis; Slováci, Maďarsko; etnológia;

MFN 21994 (9/9)
Krupa, Ondrej : Pamätné ľudové domy, zbierky, dedinské múzeá slovenských obcí v Maďarsku. Národopisný zborník 13, 2000, s. 212-214.
Slováci, Maďarsko;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: