DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1196 (1/13)
Kafka, Richard : Niekoľko poznámok k technológii výroby a sociálnym problémom v sklárni na tabuľové sklo v Kokave nad Rimavicou. OG 21, 1990, č. 4, s. 198-201.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 1197 (2/13)
Kafka, Richard : Ústredný kanál na odčerpávanie prachu s komínom v centrálnej hute v Banskej Štiavnici - významná ekologická pamiatka. Veda a technika v dejinách Slovenska 4. Prvý seminár k dejinám hutníctva na Slovensku 1990, s. 95-105.
Banská Štiavnica;

MFN 8070 (3/13)
Vyučovanie chémie a hutníctva na Banskej akadémii v B.Štiavnici. II. seminár História hutníctva na Slovensku. Herľany, 1.-2. december 1992. [Košice], [Technická univerzita - katedra kovohutníctva] [1993]. Nestr.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Založenie prvej katedry hutníctva a chémie, 11 s.; VOZÁR, Jozef: Prvé dejiny Baníckej akadémie v B. Štiavnici od F.I.Müllera, 10 s.; KAMENICKÝ, Miroslav: Kovohutnícka veda a školstvo v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia a jej vplyv na prax na príklade huty v Žarnovici 13 s.; HOCK, Milan: Chémia a hutníctvo na Baníckej akadémii v období pôsobenia profesorov A.Rupprechta a A.Wehrleho, 13 s.; TOMEČEK, Otto: Výučba chémie na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 7 s.; KUNHALMI, Gabriel: Prednášky Prof.Jacquina a jeho činnosť na Baníckej akadémii v B.Štiavnici, 8 s.; CENGEL, Peter: Výuka hutníctva železa na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, 5 s.; KAFKA, Richard: Knižnica Baníckej akadémie v B.Štiavnici, 10 s.; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám vysokoškolského vzdelávania hutníkov po zániku Vysokej školy baníckej a lesníckej v B.Štiavnici, 26 s.; CENGEL, Peter: Technologické zariadenia hutníctva železa začiatku 20. storočia, 8 s.; SOMBATHY, Ladislav: Pokus o rekonštrukciu antimónovej huty Banická v Bystrom potoku, 14 s.
Banská Štiavnica; Bystrý potok; Žarnovica; Ruprecht Anton [1748-1814]; Wehrle Alojz [1791-1835]; Müller František Jozef; Jacquin Nicolas;

MFN 21717 (4/13)
Kafka, Richard - Čambálová, Lukrécia : K 50. výročiu vzniku Závodu Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom. Z dejín výroby hliníka na Slovensku. Martin, Vyd. Neografie [2000]. 222 s., reg. menný.
hliník; výroba hliníka; Závody SNP v Žiari nad Hronom; Žiar nad Hronom;

MFN 21718 (5/13)
Kafka, Richard : Soderbergerova (sic!) technológia výroby hliníka na Slovensku je už minulosťou. In: Dejiny vedy, výroby a techniky na Slovensku. [Zost.]: Javnický, Štefan. Košice, Slovenské technické múzeum 2000, s. 67-70, fot.
hliník;

MFN 28136 (6/13)
Kafka, Richard : Pamätná tabuľa pri výpusti z jazera Počúvadlo. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 43, 2003, č. 2-4, s. 187, fot.
jazerá; pamätné tabule; Počúvadlo [jazero];

MFN 28137 (7/13)
Kafka, Richard : Výroba hliníka na Slovensku v 20. storočí. In: História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti. [Zost.]: Labuda, Jozef - Fančovičová-Matejková, Adriana. Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum 2003, s. 121-127, obr. Rés. angl. s. 128 Production of Aluminium in Slovakia in the 20th Century.
hutníctvo; 20. storočie; hliník;

MFN 30540 (8/13)
Kafka, Richard : Spracúvanie antimónových koncentrátov z Pezinka v 20. storočí a hľadanie metalurgických metód ich efektívnejšieho spracúvania. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 44, 2004, č. 2-4, s. 120-122, fot.
Antimón; 20. storočie; Pezinok [okres Bratislava];

MFN 32565 (9/13)
Kafka, Richard : Návštevy nórskych odborníkov Španej Doliny v 18. storočí. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 80-82, obr.
Vzťahy slovensko-nórske; Vzťahy nórsko-slovenské; Baníctvo; Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; okres: Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 34104 (10/13)
Dejiny hutníctva na Slovensku. = History of metallurgy in Slovakia. História výroby železa, neželezných a drahých kovov na území Slovenska. History of production of iron, non-ferrous and precious metals on the Slovak territory. [Zost. a red.]: Schmiedl, Juraj - Weigner, Luboš. [Aut.]: Adamus, Vladimír - Cengel, Juraj - Dúbravčík, Pavol - Greschner, Ján - Hallon, Ľudovít - Kafka, Richard - Kamenický, Miroslav - Klocok, Branislav - Kunhalmi, Gabriel - Labanič, Eugen - Lobodová, Dagmar - Mihok, Ľubomír - Novotná, Mária - Skladaný, Marián - Sombathy, Ladislav - Staš, Milan - Špánik, Miroslav - Tomášek, Karel - Weigner, Luboš. Košice, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky - Banská agentúra 2006. 399 s.
hutníctvo; železo; kovy drahé; kovy neželezné; kovy železné;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: