DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 944 (1/7)
Fedor, Michal : Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku. Košice, Spolok sv. Cyrila a Metoda 1990. 100 s. Rés. angl., nem.
Veľká Morava; slavistika; osobnosti veľkomoravské; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 2439 (2/7)
Fedor, Michal : Jezuiti a duchovná podoba Slovenska. (Príspevok Spoločnosti Ježišovej pri jej utváraní.) Viera a život 1, 1991, s. 86-91.


MFN 4966 (3/7)
P. Michal Lacko. Život a dielo. Zborník referátov na vedeckej konferencii v Košiciach 19.-20.3.1992. [Zost.]: Potemra, Michal. Košice, Slovenský katolícky kruh 1992. 232 s. Rés. angl. Reg. menný.
    [Z obsahu]: LITVA, Felix: Dielo prof. Michala Lacka v kontexte slovenskej kultúry, s. 21-32; VNUK, František: Dielo prof. M.Lacka v slovenskej exilovej historiografii, s. 33-36; ĎURICA, Milan S.: Cyrilometodovská problematika v diele M. Lacka, s. 37-42; SENČÍK, Štefan: M. Lacko ako novinár a publicista, s. 43-54; RYDLO, Jozef M.: M. Lacko ako bibliograf slovenskej spisby v zahraničí, s. 55-62; POTEMRA, Michal: Vedecko-kritická bibliografia M. Lacka, s. 63-68; SMRŽÍK, Štefan: Slovanská bohoslužba na východnom Slovensku, s. 69-74; LEŠKO, Bartolomej: M. Lacko a slovanská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, s. 75-78; BOHÁČ, Vojtech: M. Lacko a duchovná formácia gréckokatolíkov, s. 79-82; FEDOR, Michal: M. Lacko-gréckokatolík, s. 83-90; HNILICA, Ján: Osobnosť M. Lacka a jeho ľudský profil, s. 91-102; POTEMRA, Michal: Formovanie osobnosti M. Lacka do roku 1938, s. 103-120; KIRSCHBAUM, Jozef: Spomienky na študentské časy v Košiciach v rokoch 1930-1933, s. 121-130; BAGIN, Anton: Staršia literatúra ku cirkevným dejinám Slovenska, s. 141-150; CHALUPECKÝ, Ivan: Problematika cirkevných dejín Slovenska, s. 151-156; HARAKSIM, Ľudovít: Ku genéze slovenských grékokatolíkov a o ich mieste v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s. 157-164; LEŠKO, Bartolomej: M. Lacko a slovenská metropolita katolíkov byzantsko-slovanského obradu, s. 165-168; SUCHÝ, Jozef: M. Lacko a slovenskí gréckokatolíci v Kanade, s. 169-176; ELIÁŠ, Štefan: Cirkev východného obradu v Uhorsku v maďarskej historiografii v II. polovici 20. storočia, s. 177-188.
Ohlasy: Rec.: Mihóková Mária, Verbum 4, 1993, s. 58-61; rec.: Kovalčík Vlastimil, LT 6, 1993, č. 13, s. 4.
historiografia; Košice; Lacko Michal [1920-1982]; Zlatoústy Ján;

MFN 6280 (4/7)
Fedor, Michal : Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu. 1945 - máj 1950. Košice, BYZANT 1993. 347 s.
    OHLASY: rec.: Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 6, s. 395-398; tiež rec.: Mulík Peter, Historický zborník 6, 1996, s. 154-156.


MFN 7007 (5/7)
Lacko, Michal : Grékokatolíkom. Výber z diela. [Zost.]: Fedor, Michal. Košice, BYZANT 1993. 88 s. [V značnej miere príspevky k Cyrilovi a Metodovi.]
Veľká Morava; vierozvestci veľkomoravskí; Lacko Michal [1920-1982]; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 8545 (6/7)
Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16.10.1993. [Zost.]: Šimončič, Jozef. Trnava, Trnavská univerzita 1994. 348 s.
    [Z obsahu]: HAJDUK, Anton: Otvorenie seminára, s. 7-8; KOREC, Ján Chryzostom: Slovo na úvod, s. 9-11; FEDOR, Michal: Ad vocem Metodológia, s. 13-16; DUBOVSKÝ, Ján M.: Pramene k dejinám reholí na Slovensku vo Vatikánskom archíve, s. 17-22; ŠIMONČIČ, Jozef: Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 23-38; ZEMENE, Marián: O rehoľníctve na Slovensku, s. 39-47; SLIVKA, Michal: K problematike eremitizmu na Slovensku, s. 49-70; ADAM, Ján: Predpoklady vzniku kláštorov východného obradu v severovýchodnom Uhorsku, s. 71-76; NOVÁK, Jozef: Pečate konventov a kapitúl, s. 77-84; SOPKO, Július: Skriptori a skriptóriá kláštorov na Slovensku, s. 85-96; MÚDRA, Darina: Hudobná kultúra reholí na Slovensku - v prameňoch 18. a začiatku 19. storočia, s. 97-108; KAČIC, Ladislav: Hudobná kultúra františkánov na Slovensku v 16.-19. storočí, s. 109-12; DUBOVSKÝ, Ján M.: Likvidácia kláštorných komunít na Slovensku v rokoch 1949-1960, s. 123-136; HABOVŠTIAK, Alojz - HOLČÍK, Štefan: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku, s. 137-149; BARTAL, Tomáš Karol: Z dejín kláštora premonštrátov v Jasove, s. 151-153; HNILICA, Ján: Kláštor v Bzovíku, s. 155-173; HLAVAČKOVÁ, Miriam: Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v rokoch 1369-1526, s. 175-179; FRIMMOVÁ, Eva: Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave v 2. polovici 15. storočia, s. 181-191; MELNÍKOVÁ, Marta: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov, s. 193-198; HANULIAK, Milan: Výsledky archeologického výskumu dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici, s. 199-212; JANKOVIČ, Vendelín: Zánik dominikánskych kláštorov na Slovensku v 16. storočí, s. 213-223; RADVÁNI, Hadrián: K činnosti pavlínov v Trnave, s. 225-232; RADVÁNI, Hadrián: Trinitári v Trnave, s. 233-241; VOZÁR, Jozef: Hieronymitáni na Piargu pri Banskej Štiavnici, s. 243-261; KÚTNIK, Jozef: Otázka pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša, mučených v Poľsku roku 1003, s. 263-278; JUDÁK, Viliam: Sv. Svorad-Andrej a Beňadik, slovenskí pustovníci, s. 279-285; TIRPÁK, Ján: Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov stredovekých sakrálnych stavieb na Slovensku, s. 287-311; POKORNÝ, Pavel R.: Znaky klášterů v Čechách a na Moravě, s. 315-316; PAŘEZ, Jan: Problematika každodennosti a strahovský klášter v 2. pol. 16. století, s. 317-323; HLINOMAZ, Milan: Problematika sepulchrálních památek klášterů v českých zemích, s. 325-329; DUBOVSKÝ, Pavol - SLIVKA, Michal - ŠIMONČIČ, Jozef: Bibliografia, s. 339-348.
OHLASY: Rec.: Chalupecký Ivan, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 111-115; tiež rec.: Babjak Ján, Verbum 6, 1995, č. 3, s. 204-205.
Vatikán; Hronský Beňadik; Jasov; Bzovík [okres Krupina]; okres: Krupina; Horné Lefantovce; Bratislava; Košice; Banská Štiavnica; Trnava; Praha; Strahov; Rím; Morava; Piarg; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034]; Beňadik sv.; Izák sv.; Matúš sv.;

MFN 10461 (7/7)
Zborník referátov vedecko-historického seminára konaného dňa 13. apríla 1994 v aule CMB fakulty UK v Bratislave "Trpeli za vieru a vlasť". [Zost.]: Cintavý, Pavol. Br., LÚČ pre Konfederáciu politických väzňov Slovenska 1994. 109 s. Ed. dokumenty a svedectvá l.
    [Z obsahu]: CINTAVÝ, Pavol: Úvodné slovo, s. 7-9; MAGDOLENOVÁ, Anna: Boj proti cirkevnej hierarchii v doktríne KSČ, s. 11-24; TRSTENSKÝ, Viktor: Čo-to zo života otca biskupa Jána Vojtaššáka (1887-1965), s. 25-41; KAČALA, Emil: Osud biskupa Jána Vojtaššáka po roku 1945, s. 42-45; KAČALA, Emil: Encyklopédia Slovenska o biskupovi Vojtaššákovi, s. 46-50; BUZALKOVÁ-MONTILOVÁ, M.: Osud biskupa Michala Buzalku po roku 1945. Stručný náčrt života, s. 51-60; FEDOR, Michal: Osud biskupa Pavla Gojdiča po roku 1945, s. 61-68; ŽIGO, Pavol: Problém právnej a morálnej rehabilitácie politických väzňov a prenasledovaných komunizmom, s. 69-74; MARUNIAK, Peter: Ohlas procesov v súvekej "vedeckej" tvorbe, s. 75-80; BELÁK, Blažej: Ohlas procesu so slovenskými biskupmi v súvekej publicistike, s. 81-100; MANCA, Dominik: Právo - nástroj bezprávia, s. 101-109.
Vojtaššák Ján [1877-1965]; Buzalka Michal [1885-1961]; Gojdič Pavol [1888-1960];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: