DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 932 (1/51)
Fabricius, Miroslav : Koncepcia agrárneho Slovenska - teória a prax. Conception of Agrarian Slovakia - the Theory and Practice. 38, 1990, s. 331-341. Rés. rus., franc. s. 340-341. La conception de la Slovaquie agrare - la théorie et la praktique.


MFN 933 (2/51)
Fabricius, Miroslav : Vývoj názorov na postavenie ekonomiky Slovenska v predmníchovskej republike. K čiastkovej úlohe ŠPZV IX-7-3/01. Br., Ekonomický ústav SAV 1990. 97 s. Ed. rad A. Výskumné práce č. 79.


MFN 2433 (3/51)
Fabricius, Miroslav : Vznik plodinovej burzy v Bratislave. 39, 1991, č. 12, s. 877-890. Rés. angl., rus.
Bratislava;

MFN 3915 (4/51)
České a slovenské zemědělství v období mezi světovými válkami. Sborník příspěvkú z celostání vědecké konference konané ve dnech 24. - 25.9.1992 v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1992. 164 s.
    [Z obsahu]: SLEZÁK, Lubomír: České zemědělství v letech 1918-1938, s. 5-14; BARNOVSKÝ, Michal: Poľnohospodárstvo na Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami, s. 15-26; LACINA, Vlastislav: Problémy zemědělské výroby Československa ve dvacátých letech, s. 29-36; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: K organizácii správy poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1918, s. 37-44; NOVOTNÝ, Gustav: Několik poznámek k výzkumu držby lesú v českých zemích v letech 1852-1939, s. 45-50; ZDYCHA, Pavel: Počiatky lesnej pozemkovej reformy s. 51-60, KORIMOVÁ, Gabriela: Vývoj vlastníckych pomerov v lesných urbárskych spoločnostiach na Slovensku s. 61-70; KRAVÁČEK, František: Počátky podnikatelské aktivity českého rolnictva na Moravě (zejména na Hané), s. 71-78; MICHNOVIČ, Imrich: K niektorým špecifickým formám feudálnych prežitkov v poľnohospodárstve východného Slovenska po r. 1918, s.79-86; KOVAČ Andrej: K problematike poľnohospodárstva na severovýchodnom Slovensku v druhej polovici 30. rokov, s. 87-94; MARTULIAK, Pavol: Roľnícke družstevníctvo na Slovensku v období prvej ČSR, s. 95-106; CAMBEL, Samuel: Milan Hodža a slovenský regionalizmus 30. rokov, s. 107-120; HOLZER, Gejza: Nové názorové a politické koncepcie mladej agrárnej generácie začiatkom tridsiatych rokov, s. 121-130 JURICOVÁ, Magda: Štátne výskumné ústavy na Slovensku a ich publikačná činosť v prvom desaťročí ich existencie, s.131-138; FABRICIUS, Miroslav: Bratislavská plodinová burza, s. 139-148; MAŇAS, Jan: Pěstování sladovnického ječmene v českých zemích, s. 149-156; SMUTNÝ, Bohumír: Možnosti bádání o dějinách zemědělství v meziválečném období ve fondech II. oddělení Moravského zemského archívu v Brně s. 157 - 160.
Bratislava; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 4036 (5/51)
Fabricius, Miroslav : Hospodárska štruktúra Slovenska po roku 1918, kolónia či protežant? MO 1, 1992, č. 1, s. 26-31.


MFN 4037 (6/51)
Fabricius, Miroslav : Konferencia o českom a slovenskom poľnohospodárstve v období medzi dvoma vojnami. [Uherské Hradiště 24.-25.9.1992.] 40, 1992, č. 6, s. 742-743.


MFN 4038 (7/51)
Fabricius, Miroslav : Milan Hoďža - publicista, politik, vedecký pracovník. [Konferencia 15.-17.9.1992 v Bratislave.] 40, 1992, č. 5, s. 645-646.
Hodža Milan [1878-1944];

MFN 4039 (8/51)
Fabricius, Miroslav : Prezident obchodnej komory. Plnohodnotný život Kornela Stodolu. HR 3, 1992, č. 9, s. 27-28.
Stodola Kornel Milan [1866-1946];

MFN 6269 (9/51)
Fabricius, Miroslav : Profily. Kornel Stodola. 40, 1993, č. 11, s. 876-879.
Stodola Kornel Milan [1866-1946];

MFN 6270 (10/51)
Fabricius, Miroslav : Tajomstvami zahalené hnutie. Slobodomurári v medzivojnovom Československu. HR 4, 1993, č. 7, s. 15-16.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: