DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 930 (1/23)
Fabian, Juraj : Návrat "škótskeho pútnika". SP 106, 1990, č. 7, s. 29-33. [R.W. Seton Watson.]
Seton-Watson Robert William [1879-1951];

MFN 931 (2/23)
Fabian, Juraj : Posledné dni Uhorska. Br., Smena 1990. 47 s. Ed. Historické listy. Zv. 1.
    J.Har., ČČH 89, 1991, č. 3, s. 461; KVOK, Knižná revue 1, 1991, č. 0, s. 2; Podrimavský Milan, O spravodlivom súde dejín, Slovenské národné noviny 2, 1991, č. 10, s. 7; Kamenec Ivan, O posledných dňoch a rokoch uhorského štátu, SP 107, 1991, č. 6, s. 138-140.
OHLASY: [rec.]: Lapšanský Ján, Súvislosti? LT 4, 1991, 49, s. 5.
Uhorsko;

MFN 2430 (3/23)
Fabian, Juraj : Náš diplomat v odboji. Akcia Ladislava Szathmáryho. HR 2, 1991, č. 6, s. 25-26.
politici slovenskí; Szathmáry Ladislav [1895-1946];

MFN 3067 (4/23)
Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. Interdisciplinárny seminár Smolenice 4.-6.2.1991. Br.-P., Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav ČSAV 1991. 234 s.
    [Z obsahu]: JABLONICKÝ, Jozef: K otázke českej a slovenskej národnej identity v 20.storočí, s. 12-18; ŠOLLE, Zdeněk: Historická podmíněnost Masarykovy koncepce československého národa, s. 54-59; LIPTÁK, Ľubomír: Dynamika vývoja a česko-slovenské vzťahy, s. 88-92; KNAPP, Viktor: Historie státoprávního uspořádání vztahů Čechů a Slováků, s. 116-123; FABIAN, Juraj: K otázkam národnostných menšín, s. 178-184; HARAKSIM, Ľudovít: K problematike rusínskej národnosti, s. 185-190; KAMENEC, Ivan: Problém židovskej národnosti v moderných slovenských dejinách, s. 203-208.
OHLASY : anot.: Holubová Magda, Filozofia 46, 1991, č. 3-4, s. 379-381; anot.: Hahn Eva, Bohemia 35, 1994, č. 1, s. 209-212.
národy; národnosti; etnické skupiny; demokratická spoločnosť; spoločnosť demokratická;

MFN 3346 (5/23)
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. (Materiály z vedeckého sympózia. Častá, 6.-7. novembra 1990.) [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1991. 170 s. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: LIPTÁK, Ľubomír: Slovensko v prvej a druhej svetovej vojne, s. 6-12; KAMENEC, Ivan: Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945, s. 13-23; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Slovensko v nacistickom systéme ovládnutia Európy, s. 24-29; KORČEK, Ján: Niekoľko poznámok k problematike mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu, s. 30-36; JELINEK, Yeshayahu A.: Dr. Jozef Tiso a Slovenský štát: na okraj problému, s. 37-46; ANGER, Jan: K některým vojenskopolitickým aspektům mnichovské kapitulace, s. 47-52; TILKOVSZKY, Loránt: Pohľad E. Bajcsy-Zsilinszkého na Slovenský štát, s. 53-57; HRNKO, Anton: Slovensko v politike veľmocí v rokoch vojny. Náčrt problematiky, s. 58-62; FABIAN, Juraj: Slovensko v strednej Európe (Slovensko-maďarské vzťahy za druhej svetovej vojny.), s. 63-69; HEUMOS, Peter: Slovensko vo vojnovom hospodárstve tretej ríše, s. 70-72; ŠOLC, Jiří: Neregulérní válka a její aspekty na Slovensku v letech 1939-1944, s. 73-77; RYCHLÍK, Jan: Česká společnost a slovenský stát, s. 78-90; GEBHART, Jan: Česko-slovenské vztahy v letech 1939-1943 očima odboje, s. 91-96; HUŇÁČEK, Zdeněk: Český domácí odboj v letech 1939-1945 a vývoj názorů na poválečné uspořádání společného státu Čechů a Slováků, s. 97-101; SLEZÁK, Lumír: Národopisná Morava a slovácký separatismus, s. 102-109; DEJMEK, Jindřich: Čechoslováci - nebo Češi a Slováci? (Poznámky na okraj Kroftova vztahu ke Slovensku.), s. 110-118; BAKOŠ, Vladimír: Nacionalizmus ako ideológia, s. 119-124; KONEČNÝ, Stanislav: Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období Slovenského štátu, s. 125-130; KOVÁČ, Dušan: Deutsche Partei v politickom systéme Slovenského štátu, s. 131-134; KOVAČ, Andrej: Rusíni-Ukrajinci a upevňovanie národnostného súladu v Slovenskej republike (v intenciách národnostného katastru), s. 135-139; GAJDOŠ, Marián: Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 a jej výskum, s. 140-144; TÓTH, Dezider: Ilegálne prechody antifašistov na južnom Slovensku v rokoch 1939-1941, s. 145-151; REZNÍKOVÁ, Ľubica: K účasti vysokoškolákov v odboji a SNP, s. 152-154; DOBRÍKOVÁ, Mária: Miesto Slovenského národného povstania v slovenských dejinách, s. 155-157.
OHLASY: rec.: Gebhart, Jan - Slezák, Lubomír, Sympozium Slovensko v letech druhé světové války, Sb.19.a 20.stol. 12, 1991, s. 203-208; anot.: Kuklík, Jan, ČČH 90, 1992, č. 3, s. 427-434; anot. Znamierowska-Rakk Elzbieta, Slovensky štát - zdrada narodu slowackiego czy rezultat polityki mniejszego zla? Dzieje najnowsze 24, 1992 č. 1-2; anot.: -M. Z.-, História v slobodnej diskusii, SP 108, 1992, č. 8, s. 154; anot.: -ChĽ-, SlNár 40, 1992, č. 3, s. 351; anot.: Felak James, Bohemia 33; 1992, s. 455-456.
vojna druhá svetová; Tiso Jozef [1887-1947]; Bajcsy-Zsilinszký Endre; Krofta Kamil;

MFN 3950 (6/23)
Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska. [Diskusia historikov]: HUČKO Ján - FABIAN, Juraj - DANGL, Vojtech - AVENARIUS, Alexander - KAMENEC, Ivan - KOVÁČ, Dušan - MARSINA, Richard - MÉSÁROŠ, Július - PODRIMAVSKÝ, Milan - ZEMKO, Milan. SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26. [Diskusia k ukončeniu vydania šesťzväzkových dejín Slovenska.]
Ohlasy: rec.: Futala Tibor, Történészek vitája a Dejiny Slovenska (Szlovákia története). Kisebbség-kutatás szemle a hazai és külföldi irodalomból 2, 1992 - [vyd. 1993], č. 3, s. 703-705.
historiografia slovenská;

MFN 4033 (7/23)
Fabian, Juraj : Analýza masových oznamovacích prostriedkov (1967-1970). In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967-1970. Zborník štúdií. Zv. 2. Br., Komisia vlády SR pre analýzu historických udalostí rokov 1967-1970 a Politologický kabinet 1992, s. 116-184.
    OHLASY: anot.: Hlavová Viera, HČ 41, 1993, č. 2, s. 220-221.


MFN 4034 (8/23)
Fabian, Juraj : Falošný prezident - poctivý agent. Zo zákulisia dvorčákovskej akcie. HR 3, 1992, č. 6, s. 15-17.
Dvorčák Jozef;

MFN 4035 (9/23)
Fabian, Juraj : K trvalým faktorom geopolitického postavenia Slovenska. MO 1, 1992, č. 2, s. 37-41.


MFN 4833 (10/23)
Milan Hodža štátnik a politik (referáty z vedeckej konferencie). Bratislava 14.-16. septembra 1992. [Zost.]: Mathé, Svätoslav. Bratislava, Politologický kabinet SAV - Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 1992. 144 s.
    [Z obsahu]: FABIAN, Juraj: Milan Hodža a problémy formovania slovenskej politológie a geopolitiky, s. 7-17; URBAN, Zdeněk: K začátkúm publicistické a politické činnosti Milana Hodži, s. 18-25; KOPČOK, Andrej: Milan Hodža a dolnozemskí Slováci s. 26-32; KOVÁČ, Dušan: Milan Hodža - Od Belvederského kruhu k myšlienkam federácie v II. svetovej vojne, s. 33-38; DANGL, Vojtech: Postoj Milana Hodžu k niektorým vojensko-politickým otázkam pred prvou svetovou vojnou, s. 39-47; PEKNÍK, Miroslav: Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914, s. 48-56; HRONSKÝ, Marián: Rokovania dr. Milana Hodžu koncom novembra a začiatkom decembra 1918 v Budapešti a postoj pražského centra, s. 57-61; BARTLOVÁ, Alena: Úsilie dr. Milana Hodžu pri vytváraní politických a hospodárskych blokov na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 62-70; KVAČEK, Róbert: Milan Hodža jako premiér, s. 71-77; BYSTRICKÝ, Valerián: Milan Hodža a česko-slovenské vzťahy koncom 30. rokov, s. 78-89; SUPPAN, Arnold, Vzájomné zahranično-politické aktivity Hodžu a Schuschnigga v rokoch 1936 a 1937, s. 90-98; KOLLÁR, Karol: M.Hodža, hlasizmus a T.G.Masaryk, s. 99-107; ČURDA, Jiří: Milan Hodža a jeho geopolitické názory, s. 108- 113; MIKULA, Susan: Dr. Milan Hodža vo svetle archívnych dokumentov z archívov USA, s. 114-122; UHER, Ján: Milan Hodža a jeho "Československý rozkol", s. 123-132; SAMSON, Ivo, Milan Hodža a československá politika, s. 133-137; MATHÉ, Svätoslav: Dilema Milana Hodžu, s. 138-144.
OHLASY: rec.: Galandauer Jan, O Milanu Hodžovi - politiku a státníkovi, HaV 42, 1993, č. 1, s. 174-176; -M. Z.-, Z tieňa na svetlo, SP, 108, 1992, č. 12, s. 227-228; Harna Josef, Konference "Milan Hoďža - politik a státník", ČČH 91, 1993, č. 1, 182-183;
Hodža Milan [1878-1944]; Schuschnigg Kurt [20. stor.]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: