DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 852 (1/89)
Dangl, Vojtech : Ako sa v Uhorsku volilo. 1. Raz cukrom, inokedy bičom. 2. Sloboda v rámci žalára. NSl 32, 1990, č. 20, 21, s. 16.


MFN 853 (2/89)
Dangl, Vojtech : Neskrotní hajdúsi. Lotri, diabli, anjeli, alebo vynikajúci bojovníci? HR 1, 1990, č. 4, s. 5-7.


MFN 854 (3/89)
Dangl, Vojtech : Za vidinou kráľovskej koruny. Bethlenov vpád na Slovensko roku 1619. HR 1, 1990, č. 1, s. 8-10.
Bethlen Gábor [1580-1629]; Betlen Gabriel [1580-1629];

MFN 2340 (4/89)
Dangl, Vojtech : Niekoľko poznámok k perspektívam slovenskej vojenskej historiografie. 39, 1991, č. 4-5, s. 484-487.
historiografia slovenská; historiografia vojenská;

MFN 2341 (5/89)
Dangl, Vojtech : Proti cisárovi, mestám a dedinám. Kuruci - rozsievači strachu a hrôzy. HR 2, 1991, č. 9, s. 6-7.
kuruci;

MFN 3940 (6/89)
Dangl, Vojtech : Počiatočná fáza bitky pri Komarówe a činnosť VI. košického zboru. The Initial Phase of the Battle at Komarów and the Activity of the VIth Košice Staff. 40, 1992, č. 4, s. 422-437. Rés. angl., nem. s. 436-437. The Initial Phase of the Battle at Komarów and the Activity of the VIth Košice Staff. Anfangsphase der Schlacht bei Komarów und Tätigkeit des VI. Kaschauer Korps.
Komarów; Košice;

MFN 3941 (7/89)
Dangl, Vojtech : Prusi na Záhorí. Epizóda núteného spolužitia. HR 3, 1992, č. 1, s. 9-11.


MFN 3950 (8/89)
Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska. [Diskusia historikov]: HUČKO Ján - FABIAN, Juraj - DANGL, Vojtech - AVENARIUS, Alexander - KAMENEC, Ivan - KOVÁČ, Dušan - MARSINA, Richard - MÉSÁROŠ, Július - PODRIMAVSKÝ, Milan - ZEMKO, Milan. SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26. [Diskusia k ukončeniu vydania šesťzväzkových dejín Slovenska.]
Ohlasy: rec.: Futala Tibor, Történészek vitája a Dejiny Slovenska (Szlovákia története). Kisebbség-kutatás szemle a hazai és külföldi irodalomból 2, 1992 - [vyd. 1993], č. 3, s. 703-705.
historiografia slovenská;

MFN 4833 (9/89)
Milan Hodža štátnik a politik (referáty z vedeckej konferencie). Bratislava 14.-16. septembra 1992. [Zost.]: Mathé, Svätoslav. Bratislava, Politologický kabinet SAV - Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 1992. 144 s.
    [Z obsahu]: FABIAN, Juraj: Milan Hodža a problémy formovania slovenskej politológie a geopolitiky, s. 7-17; URBAN, Zdeněk: K začátkúm publicistické a politické činnosti Milana Hodži, s. 18-25; KOPČOK, Andrej: Milan Hodža a dolnozemskí Slováci s. 26-32; KOVÁČ, Dušan: Milan Hodža - Od Belvederského kruhu k myšlienkam federácie v II. svetovej vojne, s. 33-38; DANGL, Vojtech: Postoj Milana Hodžu k niektorým vojensko-politickým otázkam pred prvou svetovou vojnou, s. 39-47; PEKNÍK, Miroslav: Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914, s. 48-56; HRONSKÝ, Marián: Rokovania dr. Milana Hodžu koncom novembra a začiatkom decembra 1918 v Budapešti a postoj pražského centra, s. 57-61; BARTLOVÁ, Alena: Úsilie dr. Milana Hodžu pri vytváraní politických a hospodárskych blokov na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 62-70; KVAČEK, Róbert: Milan Hodža jako premiér, s. 71-77; BYSTRICKÝ, Valerián: Milan Hodža a česko-slovenské vzťahy koncom 30. rokov, s. 78-89; SUPPAN, Arnold, Vzájomné zahranično-politické aktivity Hodžu a Schuschnigga v rokoch 1936 a 1937, s. 90-98; KOLLÁR, Karol: M.Hodža, hlasizmus a T.G.Masaryk, s. 99-107; ČURDA, Jiří: Milan Hodža a jeho geopolitické názory, s. 108- 113; MIKULA, Susan: Dr. Milan Hodža vo svetle archívnych dokumentov z archívov USA, s. 114-122; UHER, Ján: Milan Hodža a jeho "Československý rozkol", s. 123-132; SAMSON, Ivo, Milan Hodža a československá politika, s. 133-137; MATHÉ, Svätoslav: Dilema Milana Hodžu, s. 138-144.
OHLASY: rec.: Galandauer Jan, O Milanu Hodžovi - politiku a státníkovi, HaV 42, 1993, č. 1, s. 174-176; -M. Z.-, Z tieňa na svetlo, SP, 108, 1992, č. 12, s. 227-228; Harna Josef, Konference "Milan Hoďža - politik a státník", ČČH 91, 1993, č. 1, 182-183;
Hodža Milan [1878-1944]; Schuschnigg Kurt [20. stor.]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

Zoznam dielov

MFN 5274 (10/89)
Slovensko v politickom systéme Československa. (Materiály z vedeckého sympózia Častá 11.-13. novembra 1991.) [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1992. 235 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: LIPTÁK, Ľubomír: Pripravenosť Slovenska na demokraciu, s. 7-12; HARNA, Josef: Česká politika a její vklad do politického systému první Československé republiky, s. 13-20; KOVÁČ, Dušan: Masarykova koncepcia demokracie a realita prvej republiky, s. 21-28; PODRIMAVSKÝ, Milan: Slovenská politika v Uhorsku, s. 29-35; DANGL, Vojtech: Rakúsko-uhorská armáda a slovenská spoločnosť v predvečer prvej svetovej vojny, s. 36-41; PEKNÍK, Miroslav: Slovenská politika v Uhorsku a kryštalizácia jej politických koncepcií pred vznikom prvej svetovej vojny, s. 42-46; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Politické strany na Slovensku a úsilie o samosprávu v dvadsiatych rokoch, s. 47-55; BARTLOVÁ, Alena: Situácia na Slovensku a štátoprávne úsilie politických strán v tridsiatych rokoch, s. 56-64; BYSTRICKÝ, Valerián: Prestavba republiky na federáciu v roku 1938, s. 65-71; KRIVÁ, Anna: Miesto Slovenska a jeho politickej reprezentácie pri príprave obrany republiky, s. 72-80; BROKLOVÁ, Eva: O takzvaném českém centralismu, s.81-89; MATULA, Miloš: Některé problémy související s institucionálním aspektem národních vztahů ČSR v letech 1918-1938, s. 90-96; FIRSOV, Jevgenij Fiodorovič : K problému modifikácie parlamentného systému ČSR a národno-politického konsenzu Čechov a Slovákov na prelome 20. a 30. rokov, s. 97-106; BAKOŠ, Vladimír: Poznámky k čechoslovakizmu ako ideológii, s. 107-112; KAMENEC, Ivan: Demokratický systém a extrémne politické prúdy na Slovensku v medzivojnovom období, s. 113-120; LETZ, Róbert: Miesto Slovenskej ligy na Slovensku v politickom vývoji Česko-Slovenska 1918-1939, s. 121-128; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Československá strana národnosocialistická a Slovensko, s. 129-132; ŠUCHOVÁ, Xénia: K vývoju stanoviska Ivana Dérera k otázke autonómie Slovenska, s. 133-139; TRAPL, Miloš: Vztahy mezi českým a slovenským politickým katolicizmem v letech 1918-1938, s. 140-146; KRAJČOVIČ, Milan: Slovensko v zahraničnopolitických súvislostiach 1918-1922, s. 147-156; MARES, Antoine: Obraz Slovenska vo svetle francúzskych diplomatických prameňov, s. 157-165; KOLÁŘ, František: Poznámky k zahraniční politice Československa, s. 166-169; FABIAN, Juraj: Z aktivít maďarskej iredenty na prelome 20. a 30. rokov, s. 170-173; VONDRÁŠEK, Václav: Výchovná práca v československé armádě po roce 1918, s. 174-179; VODIČKA, Stanislav: Několik poznámek k problému Slováků v důstojnickém sboru Československé armády v letech 1918-1939, s. 180-183; ANGER, Jan: K postavení armády v politickém systému předválečné ČSR, s. 184-192; BARNOVSKÝ, Michal: Politické strany na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918-1938, s. 193-203; VIDŇANSKYJ, Stepan V.: Zakarpatsko ako súčasť ČSR; problémy národno-kultúrnej obnovy a štátnosti v r. 1918-1938, s. 204-213; ZELENÁK, Peter: Vstup maďarských politických strán na politickú scénu, s. 214-219; Výsledky volieb do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v medzivojnovom období na Slovensku, s. 220-221.
OHLASY: anot.: Kvaček Robert, Dejiny a dnešek (Slovensko po roce 1918), tiež rec.: Nové knihy 1992, č. 31, s. 2.; tiež rec.: -M. Z.-, História v slobodnej diskusii, SP 108, 1992, č. 8, s. 154; tiež rec.: Letz Róbert, Knižná revue 2, 1992, č. 15, s. 7; tiež anot.: -O. Š.-, SlSb 92, 1994, č. 3-4, s. 302-303; tiež anot.: Bohemia 37, 1996, č. 2, s. 503;[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: