DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 283 (1/29)
Cambel, Samuel : O vzťahu revolúcie v českých krajinách a na Slovensku (1944-1948). In: Od vzniku Československa k socialistickému dnešku (Zborník príspevkov z XIX.zasadania komisie historikov ČSSR - ZSSR v Banskej Bystrici). Banská Bystrica, Stredoslovenský KV KSS 1988, s. 238-245.


MFN 286 (2/29)
Dejiny Slovenska VI. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. [Aut.kol.]: Barnovský, Michal - Cambel, Samuel - Čierny, Ján - Kamenec, Ivan - Šťastný, Jiří - Vrablic, Emil. Br., Veda 1988. 549 s. Reg. menný.
    OHLASY: Rec.: Kirschbaum Stanislav J., Slowakia 34, 1989-1990, No 62-63, s. 174-176; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;
1945-1960;

MFN 782 (3/29)
Cambel, Samuel : K sedemdesiatke Samuela Falťana. 38, 1990, s. 151-152.
Falťan Samuel;

MFN 2271 (4/29)
Cambel, Samuel : Demokratické tradície v agrárnom vývoji prvej ČSR. In: Demokratické tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1991. s. 16-43.


MFN 2272 (5/29)
Cambel, Samuel : Slovenská agrárna otázka v rokoch 1938-1945. (Výskumná úloha riešená v oddelení najnovších dejín Historického ústavu SAV v rokoch (1989-1991). Rukopis. Br., HÚ SAV 1991. 220 s.


MFN 3915 (6/29)
České a slovenské zemědělství v období mezi světovými válkami. Sborník příspěvkú z celostání vědecké konference konané ve dnech 24. - 25.9.1992 v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1992. 164 s.
    [Z obsahu]: SLEZÁK, Lubomír: České zemědělství v letech 1918-1938, s. 5-14; BARNOVSKÝ, Michal: Poľnohospodárstvo na Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami, s. 15-26; LACINA, Vlastislav: Problémy zemědělské výroby Československa ve dvacátých letech, s. 29-36; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: K organizácii správy poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1918, s. 37-44; NOVOTNÝ, Gustav: Několik poznámek k výzkumu držby lesú v českých zemích v letech 1852-1939, s. 45-50; ZDYCHA, Pavel: Počiatky lesnej pozemkovej reformy s. 51-60, KORIMOVÁ, Gabriela: Vývoj vlastníckych pomerov v lesných urbárskych spoločnostiach na Slovensku s. 61-70; KRAVÁČEK, František: Počátky podnikatelské aktivity českého rolnictva na Moravě (zejména na Hané), s. 71-78; MICHNOVIČ, Imrich: K niektorým špecifickým formám feudálnych prežitkov v poľnohospodárstve východného Slovenska po r. 1918, s.79-86; KOVAČ Andrej: K problematike poľnohospodárstva na severovýchodnom Slovensku v druhej polovici 30. rokov, s. 87-94; MARTULIAK, Pavol: Roľnícke družstevníctvo na Slovensku v období prvej ČSR, s. 95-106; CAMBEL, Samuel: Milan Hodža a slovenský regionalizmus 30. rokov, s. 107-120; HOLZER, Gejza: Nové názorové a politické koncepcie mladej agrárnej generácie začiatkom tridsiatych rokov, s. 121-130 JURICOVÁ, Magda: Štátne výskumné ústavy na Slovensku a ich publikačná činosť v prvom desaťročí ich existencie, s.131-138; FABRICIUS, Miroslav: Bratislavská plodinová burza, s. 139-148; MAŇAS, Jan: Pěstování sladovnického ječmene v českých zemích, s. 149-156; SMUTNÝ, Bohumír: Možnosti bádání o dějinách zemědělství v meziválečném období ve fondech II. oddělení Moravského zemského archívu v Brně s. 157 - 160.
Bratislava; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 6010 (7/29)
Cambel, Samuel : Sociálno-ekonomické a politické východiská slovenskej pozemkovej reformy (1938-1945). Social-economic and Political Starting Points of the Slovak Land Reform (1938-1945). 41, 1993, č. 5-6, s. 654-668. Rés. angl., nem. s. 667-668. The Social and Economic and Political Starting Points of the Slovak Land Reform (1938-1945). Sozial-ökonomische und politische Ausgangspunkte der Agrarreform (1938-1945).


MFN 8421 (8/29)
Cambel, Samuel : Vznik a začiatky sedliackej banky v Bratislave. The Origin and First Days of Farmers' Bank in Bratislava. 42, 1994, č. 3, s. 468-490. Rés. nem. s. 490. Die Entstehung und die Anfänge der Bauernbank in Bratislava.
Bratislava;

MFN 8513 (9/29)
Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1994. 142 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Predpoklady realizácie pozemkovej reformy na Slovensku v medzivojnovom období, s. 13-20; CAMBEL, Samuel: Výsledky prvej československej pozemkovej reformy na Slovensku a ich dopad v ďalšom vývoji, s. 51-59; KORIMOVÁ, Gabriela: Názorová polarizácia lesníckej verejnosti v otázkach koncepcie a realizácie lesnej reformy v rokoch 1918-1938, s. 61-63; ZDYCHA, Pavel: Lesná pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1919-1939 a jej súvislosti s minulosťou a súčasnosťou, s. 65-67; MICHNOVIČ, Imrich: Priebeh a výsledky pozemkovej reformy na východnom Slovensku, s.69-73; MARTULIAK, Pavol: Kolonizačná akcia pri I. pozemkovej reforme na Slovensku, s. 81-85; HALLON, Ľudovít: Elektrifikácia poľnohospodárstva na Slovensku v rokoch 1918-1938 s ohľadom na pozemkovú reformu, s. 87-91; KOVAČ, Andrej: Problematika pozemkovej reformy v Šarišsko-Zemplínskej župe, s. 125-129; ŠTEFANOVIČ, Milan: Korekcie prvej pozemkovej reformy súčasnou legislatívou. (Boj o výdobytky I. pozemkovej reformy.), s. 135-138.
Šariš [župa]; Zemplín [župa]; Slovensko východné;

MFN 10709 (10/29)
Cambel, Samuel : Arizácia a ďalšie zmeny v pozemkovej držbe na Slovensku do leta 1944. Aryanization and Other Landowner Changes in Slovakia up to the Summer of 1944. 43, 1995, č. 1, s. 69-88. Rés. nem. s. 88. Arisation und die weiteren Änderungen in dem Bodenbesitz in der Slowakei bis Sommer 1944.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: