DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2 (1/415)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 10610 (2/415)
Beneš, Z. : Historický text a historická kultura. Praha, Karolinum 1995. 224 s.
OHLASY: Rec.: Šuch Juraj, Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 231-233.
historický text; historická kultúra;

MFN 17127 (3/415)
Alberty, Július : Slovensko a Slováci v rakúskych učebniciach dejepisu. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 7-21. - S. 21-27 Res.: Die Slowakei und die Slowaken in den österreichischen Lehrwerken für Geschichte.
učebnice rakúske; vzťahy slovensko-rakúske; vzťahy rakúsko-slovenské;

MFN 17239 (4/415)
Bitušíková, Alexandra : Etnografia, etnológia alebo sociálna a kultúrna antropológia? Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 155-159. - S. 159-160 Res.: Ethnography, Ethnology or Social and Cultural Anthropology?
etnografia; etnológia; antropológia sociálna; antropológia kultúrna;

MFN 17336 (5/415)
Chromeková, Valéria : Problematika slovenských dejín v dejepisných učebniciach Maďarska. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 28-40. - S. 41 Res.: Probleme der slowakischen Geschichte in der Geschichtslehrbüchern in Ungarn.
učebnice maďarské;

MFN 17368 (6/415)
Čapek, Vratislav : Příspěvek ke zkoumání historického vědomí studující mládeže. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 121-134. - S. 135 Res.: Beitrag zur Forschung der historischen Bewusstsein der Studenten.
vedomie historické; mládež; historické vedomie;

MFN 17376 (7/415)
Čaplovič, Dušan : Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Br., Academic Electronic Press 1998. 268 s., reg. menný, miestny. - S. 261-264 Res.: Frühmittelalterliche Besiedlung der Slowakei; S. 265-268 engl. Res.
OHLASY: Rec.: Ušiak Peter, Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 225-230; tiež rec.: Žudel Juraj, SlArchiv 35, 2000, č. 1, s. 129-131; tiež rec.: Lukačka Ján, Historický zborník 10, 2000, č. 1, s. 163-165; tiež [rec.]: Parczewski Michal, Archeolog o poczatkach narodu slowackiego (artykul polemiczny). SlArch 48, 2000 [vyd. 2001], č. 2, s. 381-385.
osídlenie Slovenska;

MFN 17437 (8/415)
Darulová, Jolana : Postavenie a vzťahy sociálnych skupín v mestskom a prímestskom prostredí (na príklade Banskej Štiavnice v prvej polovici 20. storočia). Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 206-210. - S. 210 Res.: Status and Relations of Social Groups in the Urban and Suburban environment (Banská Štiavnica in the first half of the 20th century).
spoločnosť; 20. storočie; Banská Štiavnica;

MFN 17581 (9/415)
Ferianc, Štefan : Ako urobiť dejepis zaujímavejším. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 146-151. - S. 151-152 Res.: Wie kann man der Geschichtsunterricht mehr interessant machen.
dejepis; vyučovanie;

MFN 17621 (10/415)
Fremal, Karol : Dejiny Slovákov a Slovenska v učebniciach susedných štátov. [Medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 8.-10.9.1998] Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 239-240.
dejiny; učebnice;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: