DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 8105 (1/5)
Zala, Boris : Cesty k demokracii.(Eseje a rozhovory 1990-1993). Br., Print-servis 1993. 173 s.
Zala Boris;

MFN 13500 (2/5)
Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. [Zost. a ed.]: Sikora, Stanislav - Hotár, Viliam S. - Laluha, Ivan - Zala, Boris. [Vedúci autorského tímu]: Sikora, Stanislav. Br., Vydavateľstvo T.R.I.Médium 1996. 499 s. Ed. Pramene demokracie. Zv. 1.
    [Z obsahu]: GREGUŠ, Peter: Teoretické východiská sociálnodemokratickej politiky, s. 12-22; HRONSKÝ, Marián: Robotnícke hnutie na Slovensku do roku 1918, s. 23-69; MAGDOLENOVÁ, Anna: Emanuel Lehocký - zakladateľ sociálnodemokratickej strany Uhorska, s. 70-82; KRIVÁ, Anna: Medzinárodno-organizačný rámec činnosti ľavicového hnutia na Slovensku (1918-1945), s. 83-108: ŠUCHOVÁ, Xénia: Sociálna demokracia na Slovensku v prvých rokoch Česko-Slovenska (1918-1920), s. 109-145; ZELENÁK, Peter: Maďarská sociálna demokracia na Slovensku, s. 146-191; RUMAN, Ladislav: Členstvo, organizačná výstavba a programové ciele sociálnej demokracie v medzivojnovom období (so zreteľom na podmienky Slovenska), s. 192-229; ŠUCHOVÁ, Xénia: Ivan Dérer, sociálna demokracia na Slovensku a slovenská otázka, s. 230-253; SIKORA, Stanislav: Sociálni demokrati a komunisti na Slovensku v rokoch 1935-1938. (O možnostiach spoločného postupu ľavice.), s. 254-288; FREMAL, Karol: Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 1938-1944, s. 289-311; HLAVOVÁ, Viera: Sociálna demokracia na Slovensku v rokoch 1945-1948. (Pokus o obnovu.), 312-329; ŠTEFANSKÝ, Michal: Osudy sociálnych demokratov v rokoch 1948-1989, s. 330-350; ZALA, Boris: Ku zmyslu sociálnej demokracie v slovenských dejinách, s. 351-392; HOTÁR, Viliam S.: Slovník osobností. (Menný register.), s. 427-488.
OHLASY: Rec.: Pešek Jan, HČ 46, 1998, č. 4, s. 679-681.
sociálna demokracia; politické strany; strany politické;

MFN 14833 (3/5)
Zala, Boris : Ku zmyslu sociálnej demokracie v slovenských dejinách. In: Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. Bratislava, T.R.I. Médium 1996, s. 351-392.
demokracia sociálna; historiografia slovenská;

MFN 25137 (4/5)
Zala, Boris : Siločiary európskeho myslenia. (Štúdie k formám dejinnosti v európskom živote do 17. storočia.) [Br.,] [Vyd. Phdr. Milan Štefanko - vyd. IRIS] 2001. 141 s.


MFN 31318 (5/5)
Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po druhej svetovej vojne. Medzinárodná konferencia k nedožitým osemdesiatym narodeninám Alexandra Dubčeka. November 2001. [Red. rada]: Laluha, Ivan - Pekník, Miroslav - Zala, Boris. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka - Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra - Ústav politických vied SAV vo vyd. SAV Veda 2004. 223 s.
OHLASY: [Rec.]: Benčík Antonín, Soudobé dějiny 12, 2005, č. 1, s. 219-220. [27.11.1921, Uhrovec - 7.11.1992, Praha. Slovenský politik.]
hnutia revolučné; revolučné hnutia; totality európske; Československo; politici slovenskí; konferencie medzinárodné; Európa; Dubček Alexander [1921-1992];

[Search] [Index]
Abbreviation: