DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2105 (1/410)
Žikeš, V. : Slovenské povstání bez mýtů a legend. [Doslov nap.]: Sovák, Čeněk._ Praha, Universum 1990. 119 s. Anot.: I.K., HČ 40, 1992, č. 1, s. 128.


MFN 6124 (2/410)
Danilák, Michal : Hospodárske a sociálne pomery na severovýchodnom Slovensku v 2. polovici 19. storočia. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 182-192. Rés. nem.
Slovensko severovýchodné;

MFN 6268 (3/410)
Fabiny, Tibor : Der Einfluss des Luthertums auf das geistige Leben in Ungarn im 18.-19.Jahrhundert. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 201-208. Rés. slov.


MFN 6512 (4/410)
Heppner, Harald : Fragen zur modernen Historiographie-Entwicklung im Karpatenraum (bis 1918). In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 161-173. Rés. slov. [Porovnanie historiografie Slovákov, Rumunov a karpatských Nemcov.]
historiografia; Karpaty;

MFN 6765 (5/410)
Kernbauer, Alois : Die wissenschaftliche Ausstrahlung der Medizinischen Fakultäten Wien, Graz und Innsbruck in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 59-73.
Viedeň; Graz; Innsbruck;

MFN 6828 (6/410)
Kollárová, Zuzana : Epidémie a nákazlivé choroby, postihujúce obyvateľov Spiša od 13. po 19. storočie. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 111-119. Rés. nem.
Spiš;

MFN 6841 (7/410)
Kónya, Peter : Prešovské evanjelické kolégium v prvej polovici 19. storočia. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 209-218. Rés. nem.
Prešov;

MFN 7197 (8/410)
Michnovič, Imrich : Príspevok k dejinám spolkov miernosti na východnom Slovensku v prvej polovici 19. storočia. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 193-200. Rés. nem.
Slovensko východné;

MFN 7256 (9/410)
Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. [Zost.]: Švorc, Peter. Prešov-Bratislava-Wien, UNIVERSUM pre Katedru dejín a archivníctva FF UPJŠ Prešov 1993. 223 s. + fot. príl. Rés. nem., slov.
    [Z obsahu]: ŠVORC, Peter: Lekár, objaviteľ a humanista MUDr. Ľudovít Markušovský, s. 13-28; FALISOVÁ, Anna: Ľudovít Markušovský - organizátor uhorského zdravotníctva, s. 29-34; KAPRONCZAY, Károly: Markusovszky, Lajos, s. 35-41; ŠVORC, Peter st.: Štrba - rodisko MUDr. Ľudovíta Markušovského, s. 42-49; TAJTÁK, Ladislav: Zdravotnícke zákonodarstvo Uhorska v 19. storočí, s. 50-58; FRANKOVÁ, Libuša: Osveta a zdravotníctvo v 19. storočí v národnoemancipačných snaženiach Slovákov, s. 74-84; LUKÁČ, Eduard: Najvýznamnejší predstavitelia zdravotnej osvety na Slovensku v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia, s. 85-90; HLEBA, Edmund: Prvá lekárska slovenská spoločnosť a osobnosti lekárskej vedy na Spiši v 19. storočí, s. 103-110; BARTUNEK, Anton: Zdravotníctvo v Prešove v 19. storočí, s. 130-134; JIROUŠKOVÁ, Marta: Vývoj zdravotníctva v Košiciach v 19. storočí, vznik a činnosť lekárskeho spolku, s. 135-139; MUZELÁK, Rudolf: Košickí rodáci - chirurgovia Robert Ultzmann (1842-1889) a Arpád Gerster (1848-1923), s. 140-144; OTČENÁŠ, Michal: Slovenská spoločnosť v čase Ľudovíta Markušovského, s. 155-160; MOJDIS, Ján: Vytváranie "obrazu Slovenska" vo Francúzsku a v západnej Európe v dobe života Ľudovíta Markušovského, s. 174-181; BILASOVÁ, Viera - ŽEMBEROVÁ, Viera: Dejiny, spoločnosť, intelektuál, s. 219-223. Rés. slov., nem.
OHLASY: Rec.: Prelovská Daniela, Studia historica Nitriensia 2, 1994, s. 211-213;
Štrba [okres Poprad]; Košice; Prešov; Spiš; Markušovský Ľudovít; Ultzman Robert; Gerster Arpád;

MFN 7257 (10/410)
Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993. 223 s.
    [Z obsahu]: ORDOŠ, Ján: Osveta a zdravotníctvo v prvej polovici 20. storočia na Zemplíne z pohľadu etnografa, s. 145-151; PETRYŠČE, Petro - KYŠKO, Alexander: Medicína a zdravotníctvo na Podkarpatskej Rusi na začiatku a v prvej polovici 20. storočia, s. 152-154.
Zemplín; Podkarpatská Rus;


[Search] [Index]
Abbreviation: