DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4423 (1/63)
Kállay, István : A vezetö-elit családi kapcsolatai Mária Terézia korában. [Vzťahy elitných rodov za Márie Terézie.] Turul 65, 1951-1992 [vyd. 1992], s. 18-26.
Mária Terézia [1717-1780];

MFN 4995 (2/63)
Pandula, Attila : Két emléktábla a Murányi várban. [Dve pamätné dosky na Muráňskom hrade.] Turul 65, 1951-1992 [vyd. 1992], s. 42-44.
Muráň;

MFN 5939 (3/63)
Blaskovics, József : Az Ujvári ejálet török adóösszeírásai. [Súpis tureckých daní novozámockého ejáletu.] Pozsony [Br.], Magyar Ifjuság Érdekeit Védö Szövetség ERDEM kiadója 1993. 425 s.
    Rec.: Makra Zsigmond, Turul 70, 1997, č. 1-2, s. 55-56.
Nové Zámky;

MFN 7788 (4/63)
Szluha, Márton : Megemlékezés egy 400 éves családról. [Spomienka na 400 ročný rod.] Turul 66, 1993, č. 4, s. 26-29. [Rod Szluha.]
Szluha [rod];

MFN 8234 (5/63)
Balló, István : A hiteleshelyek néhány kérdése hazánk okleveles gyakorlatában (13.-14. század). [Niekoľko otázok k listinám hodnoverných miest v archívnej praxi u nás (13.-14. storočie).] Turul 67, 1994, č. 4, s. 117-122.


MFN 8469 (6/63)
Csapó, György : Az osztrolukai Osztroluczky család története. [Dejiny rodiny Ostroluckých z Ostrej Lúky.] Turul 67, 1994, č. 3, s. 67-74.
Ostrá Lúka; Osztroluka; Ostrolúcky [rod]; Osztroluczky [rod];

MFN 9590 (7/63)
Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku, ktoré usporiadala Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a so Štátnym okresným archívom Bratislava-vidiek pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva vnútra SR 4.-6.októbra 1993 v Častej-Papierničke. [Zost.]: Štulrajterová, Katarína. [Martin], Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 1994. 128 s. Rés. angl.
    [Z obsahu]: NOVÁK, Jozef: Genealógia ako historická disciplína, s. 5-13; ZELENAY, Roman: Genealogické metódy výskumu najstarších rodov, s. 14-27; MARSINA, Richard: Štruktúra šľachty na Slovensku, s. 35-43; MÚCSKA, Vincent: Anonymovo dielo ako genealogický prameň, s. 44-53; ULIČNÝ, Ferdinand: Najstaršia šarišská a užská šľachta, s.65-76; CHALUPECKÝ, Ivan: Najstaršia šľachta na Spiši, s. 77-80; BEŇKO, Ján: Najstaršia turčianska, liptovská a oravská šľachta, s. 81-87; MARSINA, Richard: Rody Trenčianskej župy (stolice), s. 88-95; SEDLÁK, Vincent: Najstaršie rody v Bratislavskej župe, s. 96-101; LUKAČKA, Ján: Najstaršie nitrianske šľachtické rody, s. 102-110; STEINHÜBEL, Ján: Počiatky hontianskej šľachty, s. 111-113; ĎURKOVÁ, Mária: Najstaršie rody vo Zvolenskej stolici, s. 114-119; SOKOLOVSKÝ, Leon: Šľachtické rody v Malohonte, s. 120-128.
OHLASY: rec.: Žudel Juraj, SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 108-111; tiež anot.: Pandula Attila, Turul 68, 1995, č. 1-2, s. 53; tiež anot. Hl.I., ČČH 94, 1996 č. 1, s. 136; tiež rec.: Gardiner Duncan B., Slovakia 36, 1998, č. 66-67, s. 125-128.
Trenčín [župa]; Bratislava [župa]; Nitra [župa]; Hont [župa]; Zvolen [stolica]; Malohont; Šariš; Užská [župa]; Spiš; Turiec [župa]; Liptov [župa]; Orava; Anonymus;

MFN 9627 (8/63)
Novák, Jozef : Obnovený časopis Turul. Genealogicko-heraldický hlas 4, 1994, č. 2, s. 40.


MFN 10041 (9/63)
Soós, Ferenc : Kanstor János Körmöcbányai kamaraispán címerleírásának és címerrajzának ellentmondásai. [Protirečenia popisu a zobrazenia erbu palatína Kremnickej komory Jánosa Kanstora.] Turul 67, 1994, č. 3, s. 95-97.
Kremnica; Kanstor János;

MFN 11610 (10/63)
Lobkowicz, František : Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha, Nakladatelství Libri 1995. 240 s.
    OHLASY: Rec.: Graus Igor, SlArchiv 31, 1996, č. 1, s. 107-109; tiež rec.: Pandula Zsigmond, Turul 70, č. 1-2, s. 119-120.[Search] [Index]
Abbreviation: