DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4833 (1/29)
Milan Hodža štátnik a politik (referáty z vedeckej konferencie). Bratislava 14.-16. septembra 1992. [Zost.]: Mathé, Svätoslav. Bratislava, Politologický kabinet SAV - Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 1992. 144 s.
    [Z obsahu]: FABIAN, Juraj: Milan Hodža a problémy formovania slovenskej politológie a geopolitiky, s. 7-17; URBAN, Zdeněk: K začátkúm publicistické a politické činnosti Milana Hodži, s. 18-25; KOPČOK, Andrej: Milan Hodža a dolnozemskí Slováci s. 26-32; KOVÁČ, Dušan: Milan Hodža - Od Belvederského kruhu k myšlienkam federácie v II. svetovej vojne, s. 33-38; DANGL, Vojtech: Postoj Milana Hodžu k niektorým vojensko-politickým otázkam pred prvou svetovou vojnou, s. 39-47; PEKNÍK, Miroslav: Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914, s. 48-56; HRONSKÝ, Marián: Rokovania dr. Milana Hodžu koncom novembra a začiatkom decembra 1918 v Budapešti a postoj pražského centra, s. 57-61; BARTLOVÁ, Alena: Úsilie dr. Milana Hodžu pri vytváraní politických a hospodárskych blokov na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 62-70; KVAČEK, Róbert: Milan Hodža jako premiér, s. 71-77; BYSTRICKÝ, Valerián: Milan Hodža a česko-slovenské vzťahy koncom 30. rokov, s. 78-89; SUPPAN, Arnold, Vzájomné zahranično-politické aktivity Hodžu a Schuschnigga v rokoch 1936 a 1937, s. 90-98; KOLLÁR, Karol: M.Hodža, hlasizmus a T.G.Masaryk, s. 99-107; ČURDA, Jiří: Milan Hodža a jeho geopolitické názory, s. 108- 113; MIKULA, Susan: Dr. Milan Hodža vo svetle archívnych dokumentov z archívov USA, s. 114-122; UHER, Ján: Milan Hodža a jeho "Československý rozkol", s. 123-132; SAMSON, Ivo, Milan Hodža a československá politika, s. 133-137; MATHÉ, Svätoslav: Dilema Milana Hodžu, s. 138-144.
OHLASY: rec.: Galandauer Jan, O Milanu Hodžovi - politiku a státníkovi, HaV 42, 1993, č. 1, s. 174-176; -M. Z.-, Z tieňa na svetlo, SP, 108, 1992, č. 12, s. 227-228; Harna Josef, Konference "Milan Hoďža - politik a státník", ČČH 91, 1993, č. 1, 182-183;
Hodža Milan [1878-1944]; Schuschnigg Kurt [20. stor.]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

Zoznam dielov

MFN 5350 (2/29)
Suppan, Arnold - Heubergerová, Valeria : States and Minorities in the Danube Region (1945-1990). In: Minorities in Politics...Cultural and Languages Right. Br., Czechoslovak comitee of the European cultural foundation 1992, s. 61-72.


MFN 5351 (3/29)
Suppan, Arnold - Heubergerová, Valeria : Štáty a menšiny v dunajskej oblasti (1945-1990). In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 49-60.


MFN 9525 (4/29)
Milan Hodža štátnik a politik. Materiály z vedeckej konferencie, Bratislava, 15.-17. septembra 1992.) [Red. pripr.]: Pekník, Miroslav 2. dopl. a rozšír. vyd. Br., Veda 1994. 187 s. , fot. príl. Rés. nem., franc., angl., slov.
    [Z obsahu]: JABLONICKÝ, Jozef: Úvod, s. 7-8; FABIAN, Juraj: Milan Hodža a problémy formovania slovenskej politológie a geopolitiky, s. 9-19; HORNÁ, Dagmar: Milan Hodža (životopisná skratka), s. 20-25; URBAN, Zdeněk: K začátkům publicistické a politické činnosti Milana Hodži, s. 26-35; KOLLÁR, Karol: Milan Hodža, hlasizmus a T.G.Masaryk, s. 36-43; KOPČOK, Andrej: Milan Hodža a dolnozemskí Slováci. (K začiatkom politickej aktivity Milana Hodžu a o predpokladoch jeho volebného úspechu v rokoch 1905 a 1906.), s. 44-50; GALANDAUER, Jan: "Belvederská episoda" Milana Hodži, s. 51-56; KOVÁČ, Dušan: Milan Hodža - Od Belvederského kruhu k myšlienkam federácie v II. svetovej vojne, s. 57-62; DANGL, Vojtech: Postoj Milana Hodžu k niektorým vojensko-politickým otázkam pred prvou svetovou vojnou, s. 63-71; PEKNÍK, Miroslav: Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914, s. 72-84; HRONSKÝ, Marián: Rokovania dr. Milana Hodžu koncom novembra a začiatkom decembra 1918 v Budapešti a postoj pražského centra, s. 85-90; UHER, Ján: Milan Hodža a jeho "Československý rozkol", s. 91-100; BARTLOVÁ, Alena: Úsilie dr. Milana Hodžu pri vytváraní politických a hospodárskych blokov na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 101-108; SAMSON, Ivo, Milan Hodža a československá politika, s. 109-113; KVAČEK, Róbert: Milan Hodža jako premiér. (Glosy k prvímu vládnímu období 1935-1937), s. 114-121; SUPPAN, Arnold, Vzájomné zahranično-politické aktivity Hodžu a Schuschnigga v rokoch 1936 a 1937, s. 122-130; BYSTRICKÝ, Valerián: Milan Hodža a česko-slovenské vzťahy koncom 30. rokov, s. 131-141; MATHÉ, Svätoslav: Dilema Milana Hodžu, s. 142-148; ČURDA, Jiří: Milan Hodža a jeho geopolitické názory, s. 149-154; LUKÁČ, Pavol: Stredoeurópska federácia v predstavách Milana Hodžu, s. 155-163; MIKULA, Susan: Dr. Milan Hodža vo svetle archívnych dokumentov z archívov USA, s. 164-171; JABLONICKÝ, Jozef: Milan Hodža v emigrácii (1939-1944), s. 172-176.
OHLASY: anot.: J. Nk, ČČH 93, 1995, č. 3, s. 553-4; Zelenáková Želmíra, Mezinárodní vztahy, 1996, č. 2, s. 115-117.
Hodža Milan [1878-1944]; Schuschnigg Kurt [20. stor.]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

Zoznam dielov

MFN 9596 (5/29)
Nationen, : Nationalitäten, Minderheiten. Probleme des Nationalismus in Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, in der Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen, der Ukraine, Italien und Österreich 1945-1990. [Zost.]: Heuberger, Valeria - Kolar, Othman - Suppan, Arnold - Vyslonzil, Elisabeth. Wien, Verlag für Geschichte und Politik - München, R. Oldenbourg Verlag 1994. 268 s.
OHLASY: rec.: Bálint Radó, Századok 129, 1995, č. 2, s. 487-491; rec.: Paruševa Dobrinka, Études balkaniques 32, 1996, č. 1, s. 128-131; rec.: Rosner Willibald, Unsere Heimat 68, 1997, č. 3, s. 244-249; tiež rec.: Ingrao Charles, Austrian History Yearbook 30, 1999, s. 307-311.


MFN 11787 (6/29)
Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. [Ed.]: Plaschka, Richard Georg - Haselsteiner, Horst - Suppan, Arnold - Drabek, Anna M. und Zaar, Britta. Wien, 1995. 390 s. Ed. Zentraleuropa-Studien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1.
OHLASY: anot.: Krajčovič Milan, HČ 46, 1998, č. 1, s. 148-149.
Európa stredná;

MFN 12310 (7/29)
Suppan, Arnold : Was kommt nach Österreich-Ungarn? Ein österreichisches Memorandum und eine slowakische Antwort vom Septemter 1918. ÖOH 37, 1995, č. 1, s. 55-83.


MFN 12845 (8/29)
Brennpunkt Osteuropa. Minderheiten im Kreuzfeuer des Nationalismus. [Ed.]: Heuberger, Valeria - Suppan, Arnold - Vyslonzil, Elisabeth. Vienna - München, Verlag für Geschichte und Politik - R. Oldenbourg Verlag 1996. 331 s.
OHLASY: Rec.: Ingrao Charles, Austrian History Yearbook 30, 1999, s. 307-311.


MFN 16252 (9/29)
Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Aktuelle Forschungen. [Ed.]: Plaschka, Richard G. - Haselsteiner, Horst - Suppan, Arnold - Drabek, Anna M. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1997, XXVI + 205 s. Ed. Zentraleuropa Studien. Band 3.
OHLASY: rec.: Tilkovszky Loránt, Századok 132, 1998, č. 6, s. 1390-1392; tiež rec.: Hahn Eva, Bohemia 39, 1998, č. 1, s. 204-207; tiež rec.: Köhegyi Mihály, LSz 48, 1998, č. 4, s. 57-58; tiež anot.: -Št.-, [ Šepitka Michal,] HČ 46, 1998, č. 2, s. 346-347; tiež rec.: Kessler Wolfgang, ÖOH 42, 2000, č. 2, s. 288-289.
národnosti; 1938; 1941; Československo;

MFN 18105 (10/29)
Kováč, Dušan : Die multieethnische Slowakei. [Ed.]: Heuberger, Valeria - Suppan, Arnold - Vyslonžil, Elisabeth. In: Das Bild vom Anderen, Identitäten, Mentalitäten, Mythen und Stereotypen in multietnischen Regionen. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1998, s. 147-158.
národnosti;


[Search] [Index]
Abbreviation: