DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 14 (1/335)
Varsik, Branislav : Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 259 s.
OHLASY: Šimončič Jozef, Varsikov Národnostný problém Trnavskej univerzity. (Ku 100. nedožitým narodeninám prof. B. Varsika.) Studia Historica Tyrnaviensia 6, 2006, s. 163-169.
národnosti; univerzity; Trnava; Varsik Branislav [1904-1994];

MFN 21527 (2/335)
Historický zborník 10, 2000, č. 2. Martin, MS 2000. 276 s.
OHLASY: [rec.]: Kotianová Monika, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 266-268.
periodiká slovenské; periodiká, Historický zborník; Historický zborník, periodiká;

MFN 21528 (3/335)
Historický zborník 11, 2001, č. 2. Martin, MS 2000. 230 s.
OHLASY: [rec.]: Kotianová Monika, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 270-272.
periodiká slovenské; periodiká, Historický zborník; Historický zborník, periodiká;

MFN 21569 (4/335)
Horniačik, Ján : Obec Rybník. Historicko-národopisná monografia. Rybník, Obecný úrad 2000. 336 s., obr. príl.
OHLASY: [Rec.]: Lopatková Zuzana, Studia historica Tyrnaviensia 2, 2002, s. 232-234.
Rybník [okres Levice]; okres: Levice;

MFN 21976 (5/335)
Kresťanská literatúra a masmédiá. [Zost.]: Žilka, Tibor. Pilicsaba, Katolícka univerzita Petra Pázmaňa, Filozofická fakulta, Ústav slavisitky, 2000 223 s.
OHLASY: [rec.]: Šimončič Jozef, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 276-278.
masmédiá; kresťanská literatúra; literatúra kresťanská;

MFN 21989 (6/335)
Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum. [The Chronicle of Anonymous Notary of the King Bel.] [Prel., pozn. a reg. nap., úv. štúdiu nap.]: Múcska, Vincent. [Ed.]: Dvořák, Pavel. Budmerice, Vyd. Rak v spolupráci s nadáciou Osudy predkov 2000. 159 s., reg. menný a miestny.
OHLASY: Anot.: Veszprémy László, Magyar Könyvszemle 117, 2000; rec.: Hrnko Anton, Slovo o slove Slovák. Časť 1.-2. SP-M 4+117, 2001, č. 3, s. 39-46, č. 10, s. 30-35; Majtán Milan, SlR 67, 2002, č. 4-5, s. 246-248; [Rozhovor]: Daniš Miroslav, Anonymova kronika. HR 12, 2001, č. 5, s. 23; tiež [rec.]: Kotianová Monika, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 272-276; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 37, 2002, č. 1, s. 143-146; tiež Egyházy-Jurovská Beata, Cena za najkrajšiu knihu roka. Pamiatky a múzeá 2002, č. 2, s. 72; tiež [rec.]: Lukačka Ján, Historický zborník 12, 2002, č. 1-2, s. 171-172; tiež [anot.]: -MS-, Studia archaeologica Slovaca mediaevalia 3-4, 2000-2001, s. 429-430; tiež [anot.]: Musil F., ČČH 101, 2003, č. 2, s. 434-435; tiež [rec.]: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 44-45, 2001-2002, s. 148-150; tiež [rozhľady]: Kubišová Heda, Preklad oným v Anonymovej kronike. Slavica Slovaca 38, 2003, č. 2, s. 163-166.
Uhorsko; kroniky; Gesta Hungarorum; notári kráľovskí; pramene; kronika Anonymova; Anonymova kronika; Anonymus;

MFN 23159 (7/335)
Adamkovič, Anton : Doľany pri Častej. Monografia. [B. m. v.], Oto Németh 2001. 335 s.
OHLASY: [Rec.]: Lopatková Zuzana, Studia historica Tyrnaviensia 2, 2002, s. 235-237; tiež [anot.]: Urbanovský M., HČ, 50, 2002, č. 4, s. 688.
obce, Slovensko; Doľany [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 23736 (8/335)
Historický zborník 11, 2001, č. 1. Martin, MS 2001. 246 s.
OHLASY: [rec.]: Kotianová Monika, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 268-270.
periodiká slovenské; periodiká, Historický zborník; Historický zborník, periodiká;

MFN 24583 (9/335)
Popelková, Ingrid : Nemecko-slovenský slovník historických termínov. Trnava, Lagúna 2001. 72 s.
OHLASY: [rec.]: Sedlák Vincent, Studia Historica Tyrnaviensia 1, 2002, s. 265; tiež [rec.]: Spiritza Juraj, SlArchiv 37, 2002, č. 2, s. 170-173.
slovníky nemecko-slovenské; termíny historické; slovníky jazykové;

MFN 24787 (10/335)
Slovo o slove. K niektorým problémom slovenskej historickej terminológie. Zborník príspevkov z odborného vedeckého seminára Slovenská historická terminológia 4. októbra 2001. [Zost.]: Mulík, Peter. Br., Bernolákova spoločnosť 2001. 144 s.
OHLASY: [Rec.]: Katuninec Milan, Studia historica Tyrnaviensia 2, 2002, s. 223-226; tiež: [anot.]: Kohútová Mária, HČ 51, 2003, č. 3, s. 566-567; tiež rec.: Blanár Vincent, JazČ 54, 2003, č. 1-2, s. 118-119; tiež [rec.]: Žudel Juraj, SlArchiv, 39, 2004, č. 1, s. 103-108.
terminológia historická;


[Search] [Index]
Abbreviation: