DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1789 (1/83)
Sikora, Stanislav : Genéza a logika monstreprocesov. HR 1, 1990, č. 1, s. 24-25.


MFN 3322 (2/83)
Sikora, Stanislav : Kam sa podeli živnosti? HR 2, 1991, č. 5, s. 20-21.
živnosti;

MFN 5250 (3/83)
Sikora, Stanislav : K vývoju v komunistickej strane Slovenska od októbra 1967 do augusta 1968. In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967-1970. Zborník štúdií. Zv. 3. Br., Komisia vlády SR pre analýzu historických udalostí rokov 1967-1970 a Politologický kabinet 1992, s. 1-99.
    OHLASY: anot.: Hlavová Viera, HČ 41, 1993, č. 2, s. 220-221.


MFN 9991 (4/83)
Sikora, Stanislav : Ako mesto gazdovalo. Hospodárenie Žiliny v 17. a 18. storočí. HR 5, 1994, č. 6, s. 10-12.
Žilina;

MFN 10017 (5/83)
Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945-1992). (Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, ktoré sa konalo 20. októbra 1993.) [Zost.]: Barnovský, Michal. Br., Historický ústav SAV 1994. 86 s. Rés. angl.
    [Z obsahu]: BARNOVSKÝ, Michal: Úvod, s. 3; BARNOVSKÝ, Michal: Koncepcie a varianty začlenenia a štátoprávneho postavenia Slovenska (1944-1948), s. 5-15; HLAVOVÁ, Viera: Postoje tzv. malých strán - Strany práce a Strany slobody - k štátoprávnemu postaveniu Slovenska (1946-1948), s. 16-20; VNUK, František: Slovensko v predstavách a plánoch politickej emigrácie (1945-1948), s. 21-25; LONDÁK, Miroslav: K formovaniu koncepcie industrializácie Slovenska v druhej polovici 40. rokov, s. 26-32; SIKORA, Stanislav: Slovenské národné orgány "od ústavy do ústavy" (1948-1960), s. 33-39; ŠTEFANSKÝ, Michal: Spory o postavenie Slovenska v 60. rokoch, s. 40-49; RYCHLÍK, Jan: Česko-slovenský poměr v letech 1945-1969 z českého pohledu, s. 50-56; ŽATKULIAK, Jozef: Zápas o podobu česko-slovenskej federácie v rokoch 1968-1970, s. 57-65; BUNČÁK, Ján: Mechanizmus rozpadu československej spoločnosti (1989-1992), s. 66-73; SLAVKOVSKÁ, Eva: Štátoprávne snahy Slovákov po páde totality, s. 74-84.


MFN 12205 (6/83)
Sikora, Stanislav : Reakcia obyvateľstva na politické procesy v Česko-Slovensku začiatkom päťdesiatych rokov. In: Od diktatúry k diktatúre. Br., Veda 1995, s. 142-151.


MFN 13500 (7/83)
Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. [Zost. a ed.]: Sikora, Stanislav - Hotár, Viliam S. - Laluha, Ivan - Zala, Boris. [Vedúci autorského tímu]: Sikora, Stanislav. Br., Vydavateľstvo T.R.I.Médium 1996. 499 s. Ed. Pramene demokracie. Zv. 1.
    [Z obsahu]: GREGUŠ, Peter: Teoretické východiská sociálnodemokratickej politiky, s. 12-22; HRONSKÝ, Marián: Robotnícke hnutie na Slovensku do roku 1918, s. 23-69; MAGDOLENOVÁ, Anna: Emanuel Lehocký - zakladateľ sociálnodemokratickej strany Uhorska, s. 70-82; KRIVÁ, Anna: Medzinárodno-organizačný rámec činnosti ľavicového hnutia na Slovensku (1918-1945), s. 83-108: ŠUCHOVÁ, Xénia: Sociálna demokracia na Slovensku v prvých rokoch Česko-Slovenska (1918-1920), s. 109-145; ZELENÁK, Peter: Maďarská sociálna demokracia na Slovensku, s. 146-191; RUMAN, Ladislav: Členstvo, organizačná výstavba a programové ciele sociálnej demokracie v medzivojnovom období (so zreteľom na podmienky Slovenska), s. 192-229; ŠUCHOVÁ, Xénia: Ivan Dérer, sociálna demokracia na Slovensku a slovenská otázka, s. 230-253; SIKORA, Stanislav: Sociálni demokrati a komunisti na Slovensku v rokoch 1935-1938. (O možnostiach spoločného postupu ľavice.), s. 254-288; FREMAL, Karol: Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 1938-1944, s. 289-311; HLAVOVÁ, Viera: Sociálna demokracia na Slovensku v rokoch 1945-1948. (Pokus o obnovu.), 312-329; ŠTEFANSKÝ, Michal: Osudy sociálnych demokratov v rokoch 1948-1989, s. 330-350; ZALA, Boris: Ku zmyslu sociálnej demokracie v slovenských dejinách, s. 351-392; HOTÁR, Viliam S.: Slovník osobností. (Menný register.), s. 427-488.
OHLASY: Rec.: Pešek Jan, HČ 46, 1998, č. 4, s. 679-681.
sociálna demokracia; politické strany; strany politické;

MFN 14365 (8/83)
Sikora, Stanislav : Die Wirkung der ungarischen Eriegnisse von 1956 auf die Tätigkeit der KPTsch-Führung (Schwerpunkt: Slowakei). In: Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Berlin, Akademie Verlag 1996, s. 72-79.


MFN 14366 (9/83)
Sikora, Stanislav : Sociálni demokrati a komunisti na Slovensku v rokoch 1935-1938. (O možnostiach spoločného postupu ľavice.) In: Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. Bratislava, T.R.I. Médium 1996, s. 254-288.


MFN 16615 (10/83)
Sikora, Stanislav : K niektorým otázkam činnosti štátu na úseku poľnohospodárstva v rokoch 1949-1950. In: Naše družstevníctvo v predvečer kolektivizácie. Br., Nadácia Ladislava Novomeského 1997, s. 60-64.
poľnohospodárstvo 1949-1950;


[Search] [Index]
Abbreviation: