DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 150 (1/3)
Banská Bystrica v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu v rokoch 1938-1945. [Zost.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Okresný výbor KSS - ONV a MsNV v Banskej Bystrici 1984. 294 s., pozn. a vysv., pramene a lit.
    [Z obsahu]: KORIM, Vojtech: Začiatky protifašistického odboja v Banskej Bystrici, s. 14-22; KORIM, Vojtech: Protifašistické hnutie v Banskej Bystrici v prvej etape národnooslobodzovacieho boja, s. 23-61; KORIM, Vojtech: KSS v boji za protifašistickú jednotu v Banskej Bystrici, s. 62-85; KORIM, Vojtech: Politické, vojenské a hospodárske prípravy SNP a Banská Bystrica, s. 86-111; MOTOŠKA, Vladimír: Banská Bystrica - centrum Slovenského národného povstania, s. 112-130; MOTOŠKA, Vladimír: Komunistická strana Slovenska - vedúca politická sila SNP, s. 131-159; MOTOŠKA, Vladimír: Politickovýchovná a kultúrno-osvetová činnosť v centre SNP, s. 160-185; BOSÁK, Pavel: Povstalecká obrana centrálneho banskobystrického priestoru, s. 186-210; BOSÁK, Pavel: Ústup do hôr a partizánska vojna, s. 211-231; BOSÁK, Pavel: Teror a represálie fašistických orgánov a kománd smrti, s. 232-248; BOSÁK, Pavel: Oslobodenie Banskej Bystrice na jar 1945, s. 248-256.
Banská Bystrica;

MFN 1144 (2/3)
Irša, Rudolf : Holíč - dejiny a súčasnosť. 1. časť. Dejiny do roku 1918 a pamiatky. Holíč - Skalica, MsNV - Záhorské múzeum 1990. 57 s.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 1357 (3/3)
Kubová, Anastázia - Valovič, Dušan. : Bojnice. Martin, Osveta pre MsNV Bojnice a ONV v Prievidzi 1990. 96 s.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

[Search] [Index]
Abbreviation: