DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 42527 (1/13)
Rybářová, Petra : Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. Br., Pro Historia 2010. 186 s., reg. menný, miestny. Rés. angl. s. 167-170.
OHLASY: Rec.: Švihranová Jarmila, Judaica et holocaustica 3, Acta Historica Posoniensia 18, 2012, s. 171-172; rec.: Miklošková Alena, Človek a spoločnosť [online], 15, 2012, č. 2, dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/2/5979 [cit. 2013-1-22];
antisemitizmus; Židia, Slovensko; 19. storočie;

MFN 45523 (2/13)
Hrnčiarová, Daniela : Privilégium uhorského kráľa Bela IV. pre Židov. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 34-43. Rés. angl. s. 43. King Bela's Privilege for Hungarian Jews from the Year 1251.
privilégiá; králi; Židia; 1235-1270; Belo IV. [1235-1270];

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 45564 (3/13)
Hurbanič, Martin : Adversus Iudaeos v kázni Theodora Synkella k avarskému obliehaniu z roku 626. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 22-33. Rés. angl. s. 33. Adversus Iudaeos in Theodoros Synkellos' Sermon to Avar Siege in 626.
626; vojenstvo; Avari; kázne; Adversus Iudaeos; Iudaeos Adversus; Theodor Synkell; Synkell Theodor;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 45846 (4/13)
Kowalská, Eva : Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 128-138. Rés. angl. s. 138. The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control.
reformy školské; Židia; školstvo židovské;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 45953 (5/13)
Lengyelová, Tünde : Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 44-53. Rés. angl. s. 53. Several Remarks on the Status of Jews in Medieval Hungary.
Židia;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 45986 (6/13)
Ludvíková, Miroslava : O rituální vraždě v Litomyšli roku 1573. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 123-127. Rés. angl. s. 126-127. On Ritual Murder in Litomyšl in 1573.
1573; bohemika; Židia; vraždy rituálne; Litomyšl;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 46199 (7/13)
Nagajová, Pavla : Príspevok k dejinám bratislavských Židov za vlády Anjouovcov. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 54-60. Rés. angl. s. 59-60. A Contribution to the History of Bratislava Jews during the Reign of the Anjous.
Židia; Bratislava; Anjou [rod];

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 46369 (8/13)
Poláček, Juraj : Židia a sasánovské dobytie byzantskej Palestíny v roku 614. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 7-21. Rés. angl. s. 20-21. The Jews and Sassanide Conquest of Byzantine Palestine in the Year 614.
Byzancia; 614; Židia; Palestína;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 46437 (9/13)
Roháč, Juraj : Židia v dejinách Trnavy. Problém interpretácie falza o vyhnaní Židov. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 100-112, obr. Rés. angl. s. 111-112. Jews in the History of Trnava.
Židia; falzá; pramene; Trnava;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)

MFN 46534 (10/13)
Skladaný, Marián : Úradnící židovského pôvodu na uhorskom dvore v neskorom stredoveku Ján Ernst (Ernuszt) a Imrich Szerencsés (Fortunatus). In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 61-83. Rés. angl. s. 83. The Officers of Jewish Origin at the Hungarian Royal Court in the Late Middle Ages.
Židia; úradníci židovskí;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)


[Search] [Index]
Abbreviation: