DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 670 (1/177)
Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26.-28.mája 1987 na Počúvadle. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom 1990. 265 s.
    [Z obsahu]: MARSINA, Richard: Banskoštiavnické mestské a banské právo, s. 13-35; NOVÁK, Ján: Vzťahy Banskej Štiavnice s baníckou Európou do založenia Baníckej akadémie, s. 36-48; TÓTHOVÁ, Štefánia: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici, s. 50-66; LABUDA, Jozef: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici, s. 67-72; HOŠŠO, Jozef: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici, s. 73-81; JUCK, Ľubomír: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku, s. 82-90; HALAGA, Ondrej R.: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti, s.91-102; JANKOVIČ, Vendelín: Počiatky pomocných bratských pokladníc v stredoslovenských banských mestách, s. 103-109; ČELKO, Mikuláš: Produkcia drahých kovov v Kremnici do konca 16. storočia, s. 110-123; HINDICKÝ, Jozef: Význam baníctva v hospodárskom živote Novej Bane za feudalizmu, s. 124-130; SUROVEC, Jozef: Baníctvo v Banskej Belej za feudalizmu, s. 131-138; CHALUPECKÝ, Ivan: Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí, s. 139-145; OSLANSKÝ, František: K sociálno-národnostným pomerom a feudálnemu pozemkovému vlastníctvu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia, s. 146-149; BALÁŽ, Zoltán: Odraz povstania Štefana Bočkaia na stredoslovenské banské mestá, s. 150-156; JANČÁREK, Petr: Vývoj báňské oblasti v české části Krušnohoří v předbělohorské době, s. 157-170; ULIČNÝ, Ferdinand: Banské strediská na východnom Slovensku, s. 171-181; DUBOVSKÝ, Ján: Pezinské zlaté baníctvo v 14. až 19. storočí, s. 182-187; MELNÍKOVÁ, Marta: Banské podnikanie na Červenokamenskom a Malackom pa nstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí, s. 188-192; LUKAČKA, Ján: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria, s.193-195; ŽILÁK, Ján: Z dejín baníctva v Gemeri a Malohonte od konca 16. do konca 18. storočia, s. 196-206; POPOVIČ, Michal: K 655. výročiu baníctva v Rudňanoch, s. 207-213; ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských banských miest na Slovensku v druhej polovici 18. stor. a v prvej polovici 19. storočia, s. 214-224; SULITKOVÁ, Ludmila: Znaky českých a moravských horních měst v jejich historickém vývoji, s. 225-234; ŽIFČÁK, František: K problematike erbov a pečatí východoslovenských banských miest, s. 235-248; ČIČAJ, Viliam: Stredoslovenské meštianstvo a výtvarné umenie v období neskorého feudalizmu, s. 249-260; KOWALSKÁ, Eva: Špecifiká školstva v banských mestách, s. 261-266. Rés. nem.
OHLASY: rec.: Novák Ján, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 123-125; rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č. 1-2, s. 61-62; anot: Ďurková Mária, HČ 39, 1991, č. 6, s. 690-691; anot.: hč, DVT 92, 1992, č. 3, s. 141; anot.: Majer Jiří, DVT 25, 1992, č. 4, s. 239-240; rec.: Niederhauser Emil, A szlovákiai bányavárosok, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 479-482; anot.: ih, ZbSBM 16, 1993, s. 265-266; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 268-270.
mestá banské; Banská Štiavnica; Kremnica; Košice; Nová Baňa [okres Žarnovica]; Banská Bystrica; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava; Červený Kameň; Malacky; Nitra; Gemer; Malohont; Rudňany; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica; Bočkai Štefan; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 4009 (2/177)
Dvestotridsať rokov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (1762-1992). [Vedecká konferencia 2.-5.9.1992 v Košiciach.] Košice, Technická univerzita - banícka fakulta 1992. 343 s.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Nové poznatky o založení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, s. 7-20; NOVÁK, Ján: Základné etapy vývoja Baníckej akadémie do roku 1867, s. 54-69; HERČKO, Ivan: Banícka a Lesnícka akadémia v rokoch 1867-1919, s. 69-87; VOZÁR, Jozef: Počiatky Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici očami dvorského radcu F.J.Müllera, s. 88-97; SOPKO, Anton: Prínos banskoštiavnickej baníckej akadémie do rozvoja banských vedných disciplín, s. 98-118; SOMBATHY, Ladislav: Význam štiavnickej baníckej vysokej školy pre rozvoj baníctva, hutníctva a banskej techniky, s. 119-129; SIKOROVÁ, Tatiana: Zápas o obnovenie Baníckej akadémie a zriadenie Vysokej školy technickej na Slovensku, s. 130-149; KAMENICKÝ, Miroslav: Hutníctvo na banskoštiavnickej akadémii, s. 150-166; KLADIVÍK, Eugen: Prednášanie banského strojníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici a prvé učebnice tohto predmetu, s. 167-181; MOROVICS, Miroslav: Vyučovanie matematických predmetov na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 182-206; PÖSS, Ondrej: Fyzikálne odbory na banskoštiavnickej akadémii, s. 207-227; KLADIVÍK, Eugen: Vyučovanie baníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 228-243; HOCK, Milan: Banské meračstvo na Baníckej akadémii, s. 244-262; HERČKO, Ivan: Výuka mineralogických a geologických vied na Baníckej akadémii, s. 263-277; HUČKO, Ján ml.: Geografický a národnostný pôvod poslucháčov Baníckej akadémie, s. 278-296; URGELA, Jozef: Výučba lesníctva na banskoštiavnickej akadémii, s. 297-308; HUČKO, Ján ml.: Sociálny pôvod poslucháčov a ďalšie uplatnenie absolventov banskoštiavnickej akadémie, s. 309 - 327; NOVÁK, Ján: Spoločenský život poslucháčov banskoštiavnickej akadémie s. 328-343.
OHLASY: anot.: Hock Milan, 230. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, Múzeum 38, 1993, č. 2, s. 42; tiež anot.: Hallon Ľudovít, HČ 40, 1992, č. 5, s. 641; rec.: mjr, DVT 26, 1993, č. 1, s. 61-62; tiež anot.: I.H., ZbSBM 17, 1995, s. 315.
Banská Štiavnica; Müller František Jozef;

MFN 5793 (3/177)
Angušová, Ľudmila : Bibliografia Zborníka Slovenského banského múzea. Ročníky XI-XV (1983-1991). ZbSBM 16, 1993, s. 301-306.


MFN 6093 (4/177)
Čelková, Mária : Vývoj akvizičnej činnosti umeleckohistorických zbierok, ich ochrana, spracovanie a prezentácia. ZbSBM 16, 1993, s. 191-202.
Banská Štiavnica;

MFN 6207 (5/177)
Durbák, Milan : K sedemdesiatinám Ing. Ladislava Sombathyho. ZbSBM 16, 1993, s. 255-257.
Sombathy Ladislav [1923-];

MFN 6388 (6/177)
Gayer, Bedrich : Tresty uplatňované v kremnickom baníctve v rokoch 1751-1865 (informácia z archívu). ZbSBM 16, 1993, s. 241-243.
Kremnica;

MFN 6513 (7/177)
Herčko, Ivan : Budovanie mineralogicko-geologickej zbierky Slovenského banského múzea. ZbSBM 16, 1993, s. 159-165.
Banská Štiavnica;

MFN 6514 (8/177)
Herčko, Ivan : Seminár "Banskohistorická dokumentácia, prezentácia a výskum na Slovensku". [Banská Štiavnica, 24.10.1990] ZbSBM 16, 1993, s. 211-212.


MFN 6515 (9/177)
Herčko, Ivan : SNM - Banské múzeum v rokoch 1989-1991. ZbSBM 16, 1993, s. 123-130.
Banská Štiavnica;

MFN 6516 (10/177)
Herčko, Ivan : Z dejín banskoštiavnického múzejníctva. ZbSBM 16, 1993, s. 141-150.
Banská Štiavnica;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: