DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3445 (1/9)
Špiesz, Anton : Uhorské stavovstvo a absolutizmus Habsburgovcov v 17.-18. storočí. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 3. Studia historica Historická úloha absolutní monarchie ve střední Evropě 17.-18. století. 36, 1989 [vyd.1991], s. 117-132. Rés. nem. Anot.: J.Mi. ČČH 90, 1992, č. 3, s. 453-454.
Habsburská monarchia;

MFN 8394 (2/9)
Buraj, Ivan : Spory o charakter štátu. Thomas Hobbes a absolutizmus. HR 5, 1994 č. 7, s. 23-24.
Hobbes Thomas;

MFN 17488 (3/9)
Duchhardt, Heinz : Das Zeitalter des Absolutismus. München, Oldenbourg Grundriss der Geschichte 1998. 302 s. Ed. Grundriss der Geschichte. Bd. 11.
OHLASY: anot.: Kowalská Eva, HČ 48, 2000, č. 2, s. 382-383.
absolutizmus;

MFN 23399 (4/9)
Čaplovičová, Kristína : Absolutizmus ako historický pojem a jav. Der Absolutismus als der historische Begriff und Ereignis. 49, 2001, č. 1, s. 100-118.
absolutizmus; terminológia;

MFN 28317 (5/9)
Kowalská, Eva : Prínos a hranice paradigmy o absolutizme - Habsburská monarchia v rokoch 1620-1740. 51, 2003, č. 1, s. 174-175. [medzinárodná konferencia, Lipsko, 12.-14.2.2003]
1620-1740; absolutizmus; habsburská monarchia;

MFN 35013 (6/9)
Németh H., István [ H. Németh, István] : Zmeny v správe miest. Prejavy absolutizmu v mestách v poslednej tretien 17. storočia. In: Kapitoly z dejín Bratislavy. Br., Kalligram 2006, s. 229-247.
Správa mestská; Absolutizmus; 17. storočie; Mestá; Mestská správa;

Zdrojový dokument (Kapitoly z dejín Bratislavy.)

MFN 35995 (7/9)
Dzurilla, Lukáš : Pozitívna tvár Bachovho absolutizmu. Positive Points of Bach' Absolutism. Ružomberský historický zborník 1, 2007, s. 239-249, tab. Rés. nem. s. 249-250. Das positive Gesicht des Bach' Absolutismus.
absolutizmus;

Zdrojový dokument (Ružomberský historický zborník)

MFN 39514 (8/9)
Bartl, Július : Stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému absolutizmu ako konfesionálny problém. Verbum historiae 1, 2008 [vyd 2009], s. 89-97. Rés. angl. s. 96-97 Estates Revellions of the Hungarian Nobility Against the Absolutism of Vienna as a Confessional Problem.
absolutizmus viedenský; povstania stavovské; šľachta uhorská;

Zdrojový dokument (Verbum historiae)

MFN 40460 (9/9)
Mrva, Ivan : Polstoročie pozitívnych zmien. Osvietenský absolutizmus v Uhorsku. História revue 9, 2009, č. 1-2, s. 30-35.
Uhorsko; absolutizmus osvietený; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

Zdrojový dokument (História revue)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: