DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4912 (1/28)
Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko. [Ed.]: Kollár, Pavol. Prievidza, TEXTM Prievidza pre Kolégium piaristov v Prievidzi 1992. 83 s. [Podolínec 1642-1992 (okres Stará Ľubovňa).]
    [Z obsahu]: KOLLÁR, Pavol: Sv. Jozef Kalazanský v službe potridentskej obnovy Cirkvi, s. 5-6; ZEMEK, Metoděj: Počátky provincie střední Evropy a vznik komunity v Podolinci, s. 7-13; ČELOVSKÝ, František: Periodizácia dejín rehole piaristov na Slovensku, s. 14-21; ČELOVSKÝ, František: Členovia Rehole Zbožných škôl, ktorí majú najväčší význam pre dejiny Slovenska s. 22-36; ČELOVSKÝ, František: Významné osobnosti, ktoré študovali na piaristických kolégiách, s. 37-38; BARTŮŠEK, Václav: Působení piaristů za Alpami, od sklonku třicetileté války do roku 1669, s. 39-46; BARTŮŠEK, Václav: Nové dokumenty o životě Stanislawa Hieronyma Konarského ze Slovenska, s. 47-50; HAVRAN, Ján: Dejiny piaristického kolégia v Podolínci, s. 51-58; BOMBERA, Jan: První piaristé v Podolínci, s. 59-69; BOMBERA, Jan: P. František Hanák, piarista-misionář, s. 70-77; CHALUPECKÝ, Ivan: K organizácii oratória piaristov v Podolínci, s. 78-79; HRADNÝ, M.: Bernolákovci o sv. Jozefovi Kalazanskom - zakladateľovi otcov pobožných škôl, s. 80-81; RADVÁNI, Hadrián: Písané a tlačené slovo - kultúrne bohatstvo otcov piaristov, s. 82-83.
OHLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 2, s. 339-340.
Bohemika; piaristi; rehole; Podolínec [okres Stará Ľubovňa]; Stará Ľubovňa [okres]; Mikulov na Morave [CZ]; Kalazanský Jozef [1557-1648]; Konarský Stanislav Hieroným; Bernolákovci;

MFN 5693 (2/28)
Zemek, Metoděj - Bombera, Jan - Filip, Aleš : Piaristé v Čechách na Moravě a ve Slezsku 1631-1950. [Úv. nap.]: Balcells, Joseph Maria. [Upr.]: Kollár, Pavol P. Prievidza, Vyd. TEXTM pre Kolégium piaristov v Prievidzi 1992. 330 s. Rés. nem., tal. Reg.
OHLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 2, s. 339-340.
piaristi; Bohemika; Morava; Sliezsko;

MFN 13574 (3/28)
Kollár, Pavol : Piaristi v Prievidzi 1666-1996. História a súčasnosť. Prievidza, Kolégium piaristov 1996.


MFN 14192 (4/28)
Piaristi v Prievidzi 1666 - 1996. História a súčasnosť. [Zost.]: Kollár, Pavol. Prievidza, Kolégium piaristov v Prievidzi 1996. 101 s., obr. príl.
    [Z obsahu]: Králiková, Janka: Kostol piaristov najsvätejšej trojice v Prievidzi. Baroková dominanta mesta, s. 3-26; VALACH, Július: Piaristi v Prievidzi 1666-1950/1990, s. 27-88; ELIÁŠ, Michal: Dielo Hieronyma Néčeiho, s. 89-94 ELIÁŠ, Michal: Dionýz Ignác Kubík, s. 95-99.
Prievidza; Néčei Hieronym [1786-1849]; Dionýz Ignác ;

MFN 14722 (5/28)
Valach, Július : Piaristi na Slovensku. Vznik, vývoj a ciele rehole. In: Trnavská univerzita 1635-1777. Trnava, Trnavská univerzita 1996, s. 295-319. Rés. angl., s. 319.


MFN 16566 (6/28)
Saktorová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emília : Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach. Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Zv. 2. Martin, Matica slovenská 1997. 534 s. Reg. mien a ostatných pôvodcov; mien z prefácií, dedikácií a príležitostných básní; topograficko-typografický; nakladateľov a tlačiarov; posesorský; chronologický; jazykový; repozitný. Ed. Výskum dejín knižnej kultúry. Séria: Katalógy.
OHLASY: anot.: Frimmová Eva, HČ 46, 1998, č. 3, s. 530-532.
tlače; 16. storočie; piaristi;

MFN 18926 (7/28)
Suchánska, Beata : História piaristického gymnázia v Leviciach (1815-1919). ZbTM 3, 1998, s. 55-88. - S. 88 Res.: The History of the Piarist Gymnasium in Levice (1815-1919).
gymnáziá; piaristi; Levice;

MFN 21196 (8/28)
Čižmár, Marián : Generál piaristov z Plavča. Niekoľko kapitol zo života P. Vincenta Tomeka SchP. 1892-1986. [Levoča], [Polypress] [2000]. 194 s., reg. menný, obraz. príl.
piaristi; Tomek Vincent [1892-1986];

MFN 25995 (9/28)
Kačic, Ladislav : Slovenské texty v hudobnej zbierke trenčianskych jezuitov a piaristov. Kniha 2001-2002, 2002, s. 410-413. Rés. nem. s. 414 Slowakische Texte in der Musikaliensammlung der Jesuiten und Piaristen aus Trenčín; angl. s. 414, rus. s. 414.
hudobné zbierky; piaristi; jezuiti; Trenčín;

MFN 26102 (10/28)
Kollár, Pavol : Piaristi v Nitre. In: Nitra v slovenských dejinách. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, MS 2002, s. 265-270. Rés. nem. s. 270 Piaristen in Nitra.
cirkev; piaristi; Nitra;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: